Stu­e­re­ne bli­ver vi nok al­drig ....

Jyllands-Posten - - DEBAT -

Ved se­ne­ste fol­ke­tings­valg stem­te godt 21 pct. af va­el­ger­ne på Dansk Fol­ke­par­ti. Det har un­der­ti­den kra­e­vet sin mand, und­skyld, per­son, at lyt­te til di­ver­se ”per­son­lig­he­ders” kom­men­ta­rer desan­gå­en­de. Sel­ve­ste dron­nin­gen men­te, at vi kom med dums­mar­te be­ma­er­k­nin­ger. Så men­te fhv. stats­mi­ni­ster Poul Nyrup Ras­mus­sen, at stu­e­re­ne bli­ver vi al­drig. Vi går sim­pelt­hen rundt og tis­ser på gulv­ta­ep­per­ne el­ler det, der er va­er­re. Det me­ner so­ci­al­de­mo­kra­ten sta­dig, for han har al­drig et se­kund fortr­udt si­ne ”vi­se” ord.

Så men­te de kul­tur­ra­di­ka­le, at vi sid­der ved kak­kel­bor­de­ne og spi­ser ci­tron­må­ner. Det skul­le va­e­re me­get pri­mi­tivt og use­xet. Der sid­der vi så og slu­brer rød Mer­rild, mens vi ud­veks­ler ra­ci­sti­ske syns­punk­ter. Vi er al­de­les blin­de for den blom­stren­de mang­fol­dig­hed, der ud­spil­ler sig på f.eks. Nør­re­bro, Volls­mo­se, Ting­b­jerg, Gel­lerup­par­ken og mas­ser af an­dre spa­en­den­de ste­der.

Så kom den be­røm­te for­fat­ter hr. Car­sten Jen­sen og for­tal­te, at vi til­hø­rer en sli­met sekt af skim­le­de ka­el­der­men­ne­sker. Nu forta­el­ler en al­tid hu­mo­ri­stisk og ka­ek jour­na­list fra vo­res al­le­sam­mens DR, at vi er gri­se­far­ve­de. I mod­sa­et­ning til de flot­te, kulør­te mi­gran­ter fra fjer­ne him­mel­strøg, må man vel for­stå. Vi er godt nok med til at be­ta­le hen­des løn, men penge lug­ter jo ik­ke, si­ges der.

Nu kun­ne man må­ske godt fø­le sig kra­en­ket, hvis man var lidt sart. Men det er trods alt langt va­er­re at syn­ge ”Den dan­ske sang er en ung blond pi­ge”. Så er man vir­ke­lig gå­et til yder­lig­he­der udi kra­en­kel­ser.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.