Bli­ver trus­len mod dan­ske­re ned­pri­o­ri­te­ret?

Jyllands-Posten - - DEBAT -

PET og po­li­ti luk­ke­de en hel lands­del ned 28/9 2018 pga. hen­sy­net til tre her­bo­en­de ek­si­lira­ne­res sik­ker­hed. Uden­rigs­mi­ni­ster An­ders Samu­el­sen har si­den fa­ret ver­den rundt og spil­let stor mand i si­ne jak­kesa­et i for­sva­ret af dis­se ira­ne­re, som i øv­rigt selv bil­li­ger ter­ror i op­nå­el­se af de­res mål om sy­stem­skif­te i de­res hjem­land.

Tog-, fa­er­ge- og fly­tra­fik blev ge­ne­ret og hund­redt­u­sin­der af dan­ske­re nå­e­de ik­ke frem til ar­bej­de. Ud­over de enor­me res­sour­cer, der blev brugt på over­ar­bej­de i po­li­ti­et, har sam­fun­det uden tvivl haft ka­em­pe øko­no­mi­ske tab i form af mi­ste­de hand­ler og ar­bej­de. Hvem kom­pen­se­rer dis­se virksomheder og me­d­ar­bej­de­re?

Imens har vi ter­r­or­døm­te ud­la­en­din­ge, krigs­for­bry­de­re samt po­ten­ti­el­le ra­di­ka­li­se­re­de per­so­ner, der ud­gør en re­el ter­r­ortrus­sel mod dan­sker­ne ge­ne­relt, ren­den­de frit rundt i sam­fun­det, da de ik­ke kan spa­er­res in­de pga. men­ne­ske­ret­tig­he­der.

Det er en fuld­sta­en­dig ude-aftrit-med-be­folk­nin­gen-dis­po­ne­ring, at man va­el­ger at hol­de dan­sker­ne som gids­ler af hen­sy­net til et par ira­ne­re. Jeg er sik­ker på, at et par per­son­li­ge bo­dygu­ards vil­le ha­ve haft stør­re ef­fekt. Og hvor­når har man no­gen­sin­de valgt at luk­ke lan­det ned, når hr. og fru

Dan­mark har va­e­ret tru­et på li­vet?

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.