Lan­dins ba­de­fe­rie på Gran Ca­na­ria har gi­vet po­te

Fa­er­re kam­pe i ef­ter­å­ret har gi­vet Nik­las Lan­din et fy­sisk og men­talt over­skud. I flere år har han følt sig ud­kørt før slut­run­den, men så­dan har det ik­ke va­e­ret i år.

Jyllands-Posten - - SPORT - KEN­NETH THYGESEN MIK­KEL HEMMER-HAN­SEN

Der er in­gen tvivl om, at han fø­ler sig godt til­pas.

Nik­las Lan­din strå­ler af over­skud og gla­e­de. Det ga­el­der bå­de un­der in­ter­view, til fod­boldop­varm­ning til tra­e­ning, og selv­føl­ge­lig når det vir­ke­lig ta­el­ler i Dan­marks VM-kam­pe.

Lands­hol­dets an­fø­rer har i de før­ste to kam­pe le­ve­ret, som man ken­der ham bedst. Han har stå­et med en sam­let red­nings­pro­cent på 51. Sam­let set er det ble­vet til 23 red­nin­ger mod Chi­le og Tu­nesi­en, hvoraf flere af dem har va­e­ret frie af­slut­nin­ger el­ler straf­fe­kast.

»Det er fedt at tra­e­de ind på en hjem­me­ba­ne og fø­le, at her er der in­gen, der skal ta­ge no­get fra os,« si­ger han.

Tilsku­er­ne i bå­de Roy­al Are­na og Jy­ske Bank Boxen har ind­led­nings­vist ik­ke blot set en vel­spil­len­de må­l­mand – der er og­så ta­le om en fri­ske­re ud­ga­ve af an­fø­re­ren. En af for­kla­rin­ger­ne er fa­er­re kam­pe.

For før­ste gang i 15 år er Nik­las Lan­dins ty­ske klub, THW Ki­el, ik­ke kva­li­fi­ce­ret til Cham­pions Le­ague. Fra­va­e­ret i Eu­ro­pas for­nem­me­ste klub­tur­ne­ring har gi­vet lands­holds­må­l­man­den flere fri­da­ge, og det har va­e­ret til­tra­engt, forta­el­ler han.

»Der skal ik­ke her­ske no­gen tvivl om, at jeg ger­ne vil spil­le Cham­pions Le­ague, men når vi nu ik­ke er med, gla­e­der jeg mig over flere kamp­frie da­ge. Det gi­ver mu­lig­hed for at re­sti­tu­e­re og styr­ke­tra­e­ne or­dent­ligt, se al den vi­deo af mod­stan­der­ne, som jeg ger­ne vil, og fak­tisk op­byg­ge et men­talt over­skud til at spil­le na­e­ste kamp,« si­ger Nik­las Lan­din.

Kan tra­e­ne or­dent­ligt

Han har si­den sit som­mer­skif­te fra dan­ske Bjer­ring­bro-Sil­ke­borg til den ty­ske Bun­des­liga i 2012 va­e­ret vant til at spil­le over 60 kam­pe i sa­e­so­nen på klub- og lands­hold. Det ta­el­ler bå­de liga­kam­pe, po­kal­tur­ne­rin­ger og slut­run­der. Men de mang­len­de kam­pe i Cham­pions Le­ague i år har ned­sat be­last­nin­gen.

»Det har gi­vet mig et an­det fy­sisk og men­talt over­skud. Det er dej­ligt at kun­ne tra­e­ne or­dent­ligt og fak­tisk fø­le, at man ryk­ker no­get, i ste­det for at man lang­somt ned­bry­der sin krop frem mod na­e­ste kamp og tur­ne­ring.«

Som må­l­mand er fy­sik­ken ik­ke pres­set i bund på sam­me må­de som mark­spil­ler­ne, forta­el­ler Nik­las Lan­din. Det er i hø­je­re grad de man­ge rej­se­da­ge, der er pro­ble­met.

»Når man spil­ler i Cham­pions Le­ague, fly­ver man rundt he­le ti­den, og det er alt­så ik­ke de mest for­del­ag­ti­ge ru­ter. Det er lan­ge og hår­de tu­re, der sli­der. Sam­ti­dig er der ik­ke ti­mer nok i døg­net til at tra­e­ne igen­nem. De få tra­e­nings­pas, vi har, hand­ler om tak­tik. Det he­le hand­ler om at ven­te på na­e­ste kamp.«

Af flere år­sa­ger ar­te­de kamp­pro­gram­met sig så­le­des, at THW Ki­el ik­ke spil­le­de en ene­ste kamp i 16 da­ge i de­cem­ber. Det har Nik­las Lan­din al­drig prø­vet før. Klub­ben gav der­for spil­ler­ne seks fe­ri­e­da­ge i mid­ten af må­ne­den, og det ud­nyt­te­de fa­mi­li­en Lan­din, der og­så ta­el­ler hu­stru­en Liv og par­rets to børn, til at rej­se til Gran Ca­na­ri­as sol og strand.

»Jeg var su­per til­freds. Jeg føl­te mig vir­ke­lig langt va­ek fra hånd­bold. Vi hav­de ut­ro­lig me­get fri i de­cem­ber, og jeg end­te na­e­sten med at va­e­re uden kamp­tra­e­ning i en hel må­ned, for­di jeg ik­ke hav­de få­et så me­get spil­le­tid i kam­pen før den lan­ge pau­se,« si­ger han.

Tid til for­be­re­del­se

Sam­let set kan den 30-åri­ge må­l­mand se til­ba­ge på et ef­ter­år, hvor han har geno­p­la­det bat­te­ri­er­ne.

»Sid­ste år kør­te det he­le lidt sam­men for mig, hvor­i­mod jeg nu har haft tid og over­skud til at ta­en­ke fremad. Jeg har me­re lyst til at spil­le, og rent men­talt har jeg kun­net se frem til VM på en an­den må­de,« si­ger han.

Gla­e­der man sig ik­ke al­tid til at spil­le en slut­run­de?

»Jo, jeg har al­tid lyst til at spil­le med lands­hol­det, men de an­dre år har jeg nok stå­et ri­me­lig ud­kørt i slut­nin­gen af de­cem­ber. Bun­des­liga­en er na­er­mest ik­ke slut, før vi skal sam­les med lands­hol­det. Der kan en hel ja­nu­ar med en mas­se kam­pe fø­les lang. Så­dan har jeg ik­ke følt det den­ne gang, og jeg har fak­tisk haft tid til at for­be­re­de mig en hel del,« si­ger han.

Selv­føl­ge­lig spil­ler det og­så en rol­le, at der er ta­le om et ver­dens­mester­skab på hjem­me­ba­ne, er­ken­der kø­ben­hav­ne­ren, der kal­der slut­run­den for Dan­marks stør­ste no­gen­sin­de.

»Det gi­ver lidt ek­stra over­skud,« be­ma­er­ker han.

FO­TO: JENS DRESLING/POLFOTO

Nik­las Lan­din har stå­et med en red­nings­pro­cent på 51 i de før­ste to VM-kam­pe.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.