Jy­ske Bank-nyt: Fra i mor­gen sa­el­ger Sil­ke­borg kun høj­re­sko

In­tet står over den per­son­li­ge fri­hed. Sa­er­ligt til at ha­ve teg­ne­bo­gen fyldt med pla­sti­c­k­ort fra Sil­ke­borg.

Jyllands-Posten - - ERHVERV - AN­DERS HEIDE

Fri­hed kan man ik­ke få nok af, og nu bli­ver Jy­ske Banks kun­der snart fri for det kom­bi­ne­re­de Visa-dan­kort, som stort set al­le an­dre dan­ske­re har i teg­ne­bo­gen. Jy­ske Banks di­rek­tion har nem­lig be­stemt, at det er bedst så­dan.

Nog­le ved bed­re end an­dre, hvad fri­hed er, og An­ders Dam ved bedst: AEg­te fri­hed er at ha­ve ét Visa-kort og ét dan­kort i teg­ne­bo­gen i ste­det for det kom­bi­kort, som alt­så stort set al­le an­dre dan­ske­re an­ven­der.

Om kun­der i Jy­ske Bank kan kla­ge over af­gø­rel­sen? Mu­lig­vis. Prøv at sen­de et brev til pa­pircon­tai­ne­ren bag ho­ved­sa­e­det, Vester­ga­de 8-10, 8600 Sil­ke­borg. Ma­erk ger­ne ku­ver­ten ”Småt bra­end­bart”.

Jy­ske Banks ord­før­en­de di­rek­tør, An­ders Dam, le­ve­re­de i man­dags det hidtil mest fri­ske ud­spil fra no­gen dansk virk­som­heds­le­der i 2019. An­ders Dam har be­slut­tet, at Jy­ske Bank op­hø­rer med at ud­ste­de det kom­bi­ne­re­de Visa-dan­kort, som be­fin­der sig i mil­li­o­ner af dan­ske­res teg­nebø­ger. Kor­tet er sim­pelt­hen ra­sen­de po­pu­la­ert.

Men nu er det slut. Når kun­der i Jy­ske Bank kon­sta­te­rer, at de­res Visa-dan­kort snart ud­lø­ber og be­der om et nyt, får de ik­ke en byt­ter. De får to kort. Ét Visa-kort. Og ét dan­kort. An­ders Dam An­ders Dam kal­der kom­bi­kor­tet for »stats­ka­pi­ta­lis­me« og »kom­mu­nis­me«. En kna­eg­tel­se af det frie valg.

Sko i par er for­tid

Fri­hed kan man ik­ke få nok af, og i so­li­da­ri­tet med Jy­ske Bank har han­dels­stands­for­e­nin­gen i Sil­ke­borg der­for be­slut­tet føl­gen­de:

Lyk­ke Sko på Tor­vet 2, 8600 Sil­ke­borg, sa­el­ger fra i mor­gen kun høj­re­sko. Alt for la­en­ge har en so­ci­a­li­stisk in­fi­ce­ret fodtøjsin­du­stri på­t­vun­get bor­ger­ne at kø­be sko i par. Skor­in­gen i Vester­ga­de har ind­ført sam­me politik. I en kort over­gangs­pe­ri­o­de vil ba­de­tø­f­ler kun­ne er­hver­ves i par mod dis­pen­sa­tion fra Re­gion Midtjyl­land. Beg­ge bu­tik­ker har i mor­gen fest­li­ge åb­nings­til­bud un­der mot­to­et ”Én fod, én sko, ét Sil­ke­borg”.

Slut med re­tur­bil­let­ter

Hjul­dam­pe­ren ”Hjej­len” op­hø­rer straks med at ud­ste­de re­tur­bil­let­ter. I bro­chu­ren ”Gla­e­den ved at sej­le til Him­mel­b­jer­get på en en­kelt­bil­let” vil borg­me­ster Ste­en Vin­dum (V) op­ly­se turi­ster om, at re­tur­bil­let­ter kra­en­ker in­di­vi­dets mu­lig­hed for at va­el­ge for­skel­li­ge trans­port­for­mer ud og hjem fra Him­mel­b­jer­get, hvis en plud­se­lig til­skyn­del­se til at gå 17 ki­lo­me­ter re­tur til bi­len op­står ud af det blå.

Un­der mot­to­et ”Til kamp for det frie valg” vil Re­stau­rant Åle­kro­en frem­over skil­le ret­ter ad, som ser­ve­res sam­let i re­sten af Dan­mark. Fra i mor­gen vil ga­e­ster, der be­stil­ler stegt fla­esk med per­sil­lesovs så­le­des få at vi­de, at de må va­el­ge: Fla­esk – el­ler per­sil­lesovs. Ga­e­ster, der in­si­ste­rer på kom­bi­en, vil bli­ve bedt om at for­la­de lo­ka­let. Der er dog ind­ledt et sam­ar­bej­de med ud­valg­te re­stau­ra­tio­ner i Her­ning, så­le­des at Åle­kro­en ud­le­ve­rer stegt fla­esk i en pla­sti­cpo­se og op­ly­ser ko­or­di­na­ter på spi­se­ste­der ve­st­på, der står klar med per­sil­lesovs.

Fri­hed kan man ik­ke få nok af, og man må øn­ske Jy­ske Bank held og lyk­ke med sit ini­ti­a­tiv.

Nog­le kun­ne få den tan­ke, at det er et me­get frisk ud­spil i et val­går. Og da ik­ke mindst oven på et 2018, hvor ban­ker­nes bran­che­or­ga­ni­sa­tion slut­te­de med at si­ge und­skyld for kun at ha­ve ta­enkt på sig selv og ha­ve svig­tet sam­fun­dets til­lid.

God vind.

Kom­men­ta­tor og kom­mu­ni­ka­tions­rå­d­gi­ver

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.