Ør­sted om salg af ho­ved­sta­dens el­net: Der er in­gen ka­pi­tal­fon­de på ba­nen

ELSALG: Po­li­ti­ker­ne be­hø­ver ik­ke fryg­te en ny ejer af el­sel­ska­bet Ra­di­us, si­ger Ør­sted-kon­cer­nens top­chef. Søn­dag op­stod der bal­la­de i den så­kald­te Dong-for­ligskreds, hvor So­ci­al­de­mo­kra­ti­et og SF fryg­ter for tab af »de­mo­kra­tisk kon­trol« og strit­ter imod e

Jyllands-Posten - - ERHVERV - KASPER BRØNDGAARD

Der er in­gen ka­pi­tal­fon­de i kø­ber­fel­tet til ho­ved­sta­dens el­net, Ra­di­us. Så­dan ly­der det i et in­ter­view med Ør­sted-top­chef Hen­rik Poul­sen, som nu for før­ste gang ta­ger bla­det fra mun­den og kom­men­te­rer salgs­pro­ces­sen, ef­ter at den er gå­et ind i sin slut­fa­se.

Poul­sen fø­ler sig nødsa­get til at kom­men­te­re en ra­ek­ke af de spe­ku­la­tio­ner og be­kym­rin­ger, der har va­e­ret rejst i de­bat­ten, og som iføl­ge top­che­fen godt kun­ne tra­en­ge til et skud fakta.

»Der har va­e­ret frem­sat en ra­ek­ke kom­men­ta­rer fra for­skel­lig side, som ik­ke stem­mer overens med de fak­tu­el­le for­hold,« si­ger Hen­rik Poul­sen til Jyl­lands-Po­sten.

»Selv i de se­ne­ste par uger har der va­e­ret frem­sat en ra­ek­ke be­kym­rin­ger ift. kø­ber­fel­tet, hvor jeg ba­re må kon­sta­te­re, at der ik­ke er grund til en ra­ek­ke af de be­kym­rin­ger. Der er ik­ke ka­pi­tal­fon­de i kø­ber­fel­tet til na­e­ste fa­se.«

Ør­sted er i gang med at sa­el­ge el­net­tet i ho­ved­sta­den, der i dag ud­gør min­dre end 10 pct. af kon­cer­nens ind­tje­ning, for­di sel­ska­bet sat­ser he­le bu­tik­ken på vind­møl­ler bå­de til vands og til lands og se­ne­st og­så sol­cel­ler og ener­gi­lag­ring. Be­slut­nin­gen blev god­kendt af for­ligs­par­ti­er­ne bag børsno­te­rin­gen af Ør­sted – her­un­der So­ci­al­de­mo­kra­ti­et og SF – sid­ste som­mer.

Kol­de fød­der

Her kort in­den mål­stre­gen – hvor et bredt kø­ber­felt iføl­ge Jyl­lands-Po­stens op­lys­nin­ger nu er skå­ret ned til fi­re by­de­re – ly­der det imid­ler­tid fra SF’s Lis­beth Bech Poul­sen på Fa­ce­book, at SF har få­et kol­de fød­der.

Det sam­me skul­le So­ci­al­de­mo­kra­ti­et hav­de gjort klart i et brev til Fi­nans­mi­ni­ste­ri­et.

»Vi har be­slut­tet os at si­ge nej til den pro­ces, re­ge­rin­gen har frem­lagt for sal­get af Ra­di­us,« skri­ver Bech Poul­sen og fort­sa­et­ter:

»Da vi gik i gang med pro­ces­sen, sag­de vi, at det var af­gø­ren­de for os, hvem der ejer kri­tisk in­fra­struk­tur. Desva­er­re er re­ge­rin­gen åben­bart li­geg­lad med, om der kom­mer uden­land­sk ejer­skab el­ler nog­le, der vil eje in­fra­struk­tur med pro­fit for øje.«

Søn­dag ef­ter­mid­dag med­del­te Fi­nans­mi­ni­ste­ri­et der­for Ør­sted, at der »ik­ke la­en­ge­re er po­li­tisk op­bak­ning« til sal­get af Ra­di­us, lød det fra Ør­sted i en fonds­børs­med­del­el­se.

Jyl­lands-Po­sten tal­te med Hen­rik Poul­sen, før So­ci­al­de­mo­kra­tiets brev til Fi­nans­mi­ni­ste­ri­et blev kendt og in­den Bech Poul­sens op­sigtsva­ek­ken­de ud­mel­ding, som alt­så ri­si­ke­rer at sa­et­te en stop­per for sal­get af Ra­di­us.

Po­li­ti­ker­ne be­hø­ver imid­ler­tid ik­ke at fryg­te de til­ba­ge­va­e­ren­de kø­be­re, si­ger Hen­rik Poul­sen.

»Der er ik­ke lov­grund­lag for at selek­te­re kø­be­re på ba­sis af na­tio­na­li­tet, men jeg er me­get op­ma­er­k­som på de be­kym­rin­ger, der har va­e­ret frem­sat, og jeg kan si­ge, at kø­ber­fel­tet, som er vi­de­re til na­e­ste fa­se, kun be­står af dan­ske el­ler ve­st­li­ge ak­tø­rer fra OECD-lan­de,« si­ger han.

Jyl­lands-Po­sten kun­ne fre­dag af­slø­re, at der er fi­re konsor­ti­er til­ba­ge, som øn­sker at kø­be Ra­di­us:

N Dan­ske Seas-NVE sam­men med ATP.

N Den ca­na­di­ske pen­sions­kas­se Om­ers sam­men med PKA.

N Det ita­li­en­ske ener­gi­sel­skab Enel.

N Den ca­na­di­ske pen­sions­kas­se Cais­se de dépôt et pla­ce­ment du Qué­bec (CDPQ).

De op­lys­nin­ger øn­sker Hen­rik Poul­sen ik­ke at kom­men­te­re, men de flug­ter fint med hans be­skri­vel­se af kø­ber­fel­tet.

»Der er kun for­sy­nings­sel­ska­ber og pen­sions­kas­ser til­ba­ge i fel­tet,« si­ger Hen­rik Poul­sen.

Han forta­el­ler, at samt­li­ge Hen­rik Poul­sen, adm. di­rek­tør, Ør­sted in­ter­es­se­re­de kø­be­re er så­kald­te buy and hold-in­ve­sto­rer, der in­ve­ste­rer med en lang in­ve­ste­rings­ho­ri­sont. Des­u­den af­slø­rer han, at Ør­sted har sik­ret sig, at kø­be­ren ik­ke må sa­el­ge sel­ska­bet vi­de­re de før­ste fi­re år. Det gi­ver EU og Dan­mark mu­lig­hed for at im­ple­men­te­re lov­giv­ning, som for­hin­drer salg af kri­tisk in­fra­struk­tur til kø­be­re, som vur­de­res at kun­ne true den na­tio­na­le sik­ker­hed.

Det, som bl.a. SF og So­ci­al­de­mo­kra­ti­et fryg­ter, er til­sy­ne­la­den­de, at en uden­land­sk ejer vil for­sø­ge at flå elkun­der­ne, og at kri­tisk in­fra­struk­tur sa­el­ges til ud­lan­det.

Hen­rik Poul­sen på­pe­ger, at dan­ske pen­sions­kas­ser i dag ny­der godt af at kun­ne in­ve­ste­re i an­dre lan­des in­fra­struk­tur. Der­med si­ger han in­di­rek­te, at po­li­ti­ker­ne ri­si­ke­rer at sky­de sig selv i fo­den.

»Dan­ske pen­sions­op­spa­re­re ny­der godt af, at dan­ske pen­sions­kas­ser in­ve­ste­rer mil­li­ar­der og at­ter mil­li­ar­der i in­fra­struk­tur rundt om­kring i ver­den. Hvad vil­le det be­ty­de, hvis uden­land­ske pen­sions­sel­ska­ber fra ve­st­li­ge OECD-lan­de ik­ke må eje in­fra­struk­tur i Dan­mark? Hvis de lan­de til­sva­ren­de luk­ke­de ned for uden­land­ske in­ve­sto­rer, vil­le man be­va­e­ge sig ind i en ver­den, hvor de dan­ske pen­sions­sel­ska­bers af­kast vil­le fal­de,« si­ger Hen­rik Poul­sen.

Gen­nem­re­gu­le­ret mar­ked

Han på­pe­ger, at el­net­tet Ra­di­us er et »gen­nem­re­gu­le­ret ak­tiv«, hvor man »ik­ke ba­re kan sa­et­te pri­ser­ne, som man vil«.

»Der er sam­ti­dig et me­get sta­er­kt in­ci­ta­ment til lø­ben­de at in­ve­ste­re, hvil­ket og­så er he­le for­må­let ved at kø­be det. Det med, at en uden­land­sk kø­ber ik­ke vil in­ve­ste­re, går fuld­sta­en­dig imod al lo­gik ved at kø­be, og man skal va­e­re op­ma­er­k­som på, at kø­ber­konsor­ti­er­ne er vant til at eje in­fra­struk­tur af den her art og har sat sig umå­de­lig godt ind i den dan­ske re­gu­le­ring,« si­ger Hen­rik Poul­sen.

For­sy­nings­til­sy­net re­gu­le­rer, hvor me­get de dan­ske ener­gi­sel­ska­ber må tje­ne på el­net­te­ne, for­di der er ta­le om mo­nopo­ler. Re­gu­le­rin­gen er sat i ver­den for at til­skyn­de dem til at in­ve­ste­re, sa­en­ke om­kost­nin­ger­ne og be­va­re en høj for­sy­nings­sik­ker­hed.

»Den ad­fa­erd, der po­rtra­et­te­res, for­hin­drer re­gu­le­rin­gen. Jeg er fuld­sta­en­dig med på, at selv med et re­gu­le­ret ak­tiv er det va­e­sent­ligt med en ejer, som man kan ha­ve til­lid til op­fø­rer sig an­svar­ligt, og det er det, vi og­så har lagt va­egt på i vo­res scre­e­ning,« si­ger Hen­rik Poul­sen.

Selv om for­ret­nin­gen er re­gu­le­ret, vil en ny kø­ber – som kom­mer til at be­ta­le en høj pris – selv­føl­ge­lig ar­bej­de på at på­vir­ke myn­dig­he­der­ne og re­gu­le­rin­gen for at ha­e­ve ind­tje­ning? »Tro mig – de sel­ska­ber, som ejer net­ak­ti­ver i dag, gør og­så de­res yder­ste for at sik­re den bedst ta­en­ke­li­ge re­gu­le­ring. Der har va­e­ret aen­drin­ger i de se­ne­re år, og det er en in­tens pro­ces, hvor al­le in­ter­es­sen­ter for­føl­ger de­res sa­erin­ter­es­ser. Det er helt for­kert at an­ta­ge, at det i øje­blik­ket er en me­get stil­le og fre­de­lig si­tu­a­tion, hvor For­sy­nings­til­sy­net ik­ke op­le­ver no­get pres,« si­ger Ør­steds top­chef.

Fo­to: Jens Dresling/Ritzau Scan­pix

Hen­rik Poul­sen, top­chef i Ør­sted, har sat sel­ska­bets el­net i ho­ved­sta­den til salg. Men i we­e­ken­den stød­te pla­ner­ne på ny po­li­tisk mod­stand. I et brev til fi­nans­mi­ni­ster Kri­sti­anJen­sen (V) skri­ver So­ci­al­de­mo­kra­tiets for­mand, Met­te Fre­de­rik­sen, at par­ti­et ik­ke vil va­e­re med til at sa­el­ge Ra­di­us ud fra de pra­e­mis­ser, som re­ge­rin­gen har skit­se­ret. Og­så SF si­ger stop, op­ly­ser for­mand Pia Ol­sen Dyhr.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.