Ka­pi­tal­fond er ta­et­te­re på salg af Ba­by­sam

Trods et pres­set de­tail­mar­ked vur­de­rer eje­ren af Ba­by­sam, at den dan­ske bu­tiks­ka­e­de, som og­så har on­li­nesalg, snart kan af­sa­et­tes. Ba­by­sam kan bli­ve del af en kon­so­li­de­ring in­den for bør­ne- og ba­byud­styr i Skan­di­navi­en.

Jyllands-Posten - - ERHVERV - JES­PER OLE­SEN

Selv om salgs­pro­ces­sen re­elt har va­e­ret i gang gen­nem la­en­ge­re tid, ejer to ka­pi­tal­fon­de fort­sat de­tail­ka­e­den Ba­by­sam. Der er dog net­op nu skred i pla­ner­ne, så må­let er trods et yderst van­ske­ligt mar­ked for de­tail­han­del en snar­lig af­kla­ring.

Ka­pi­tal­fon­de­ne Po­la­ris og AAC Ca­pi­tal er ho­ve­d­ak­tio­na­e­rer i Ba­by­sam. Al­le­re­de for et år si­den kun­ne Jyl­landsPo­sten fast­slå, at in­ve­ste­rings­ban­ken ABG Sun­dal Col­li­er var hy­ret til at til­ret­tela­eg­ge en salgs­pro­ces.

I fjor vil­le le­den­de part­ner Jan Jo­han Kühl i Po­la­ris kun be­kra­ef­te, at en salgs­pro­ces lå ta­et­te­re på end tid­li­ge­re. Mel­din­gen fra Po­la­ris-che­fen ly­der nu om sal­get af Ba­by­sam:

»Vi er da nok kom­met ta­et­te­re på end tid­li­ge­re.«

I et nyt regn­skab fra Ba­by­sam for 2017/18 frem­går det og­så, at der blev bog­ført 5 mio. kr. i om­kost­nin­ger til en salgs­pro­ces.

Ak­tu­elt er der hårdt pres på den sam­le­de de­tail­han­del, og in­ve­sto­rer har bra­endt sig på at gå ind i bu­tiks­drift. Se­ne­ste ek­sem­pel er ka­pi­tal­fon­den EQT, der har måt­tet op­gi­ve le­ge­tøjs­sel­ska­bet TopToy, som er gå­et kon­kurs.

Al­li­ge­vel me­ner Jan Jo­han Kühl, at der fort­sat er in­ter­es­se i mar­ke­det for at in­ve­ste­re i de­tail­hand­len og Ba­by­sam. Han har dog in­gen kom­men­ta­rer til, om der skul­le va­e­re re­el­le salgs­for­hand­lin­ger i gang. Jan Jo­han Kühl si­ger dog:

»In­ve­sto­rer vil ger­ne med på et va­ekstspor. Ba­by­sam ope­re­rer i en at­trak­tiv ni­che i de­tail­hand­len med ba­byud­styr, hvor kun­der­ne vil ha­ve bå­de rå­d­giv­ning og con­ve­ni­en­ce. Det kan virk­som­he­den til­by­de med in­te­gre­re­de fy­si­ske og di­gi­ta­le salgska­na­ler.«

Tab af­løst af frem­gang

Ka­pi­tal­fon­de­ne over­tog Ba­by­sam i 2008 – men tab­te gen­nem nog­le år na­e­sten 600 mio. kr. på bu­tik­ker­ne og Od­der Bar­ne­vogns­fa­brik, der og­så ind­går i sel­ska­bet. De se­ne­ste fem år har der dog at­ter va­e­ret frem­gang.

Pla­nen for Po­la­ris var ved over­ta­gel­sen fak­tisk at eks­pan­de­re Ba­by­sam til bå­de Nor­ge og Sve­ri­ge. Fi­nanskri­sen sat­te dog en stop­per for det. Ba­by­sam måt­te igen­nem en genop­ret­nings­plan med luk­ning af bu­tik­ker og kon­ver­te­ring af bank­ga­eld til ak­tier.

Net­op et nyt fo­kus på Skan­di­navi­en og en kon­so­li­de­ring af bran­chen for salg af ba­by- og bør­ne­ud­styr kan og­så ind­gå i en pro­ces for Ba­by­sam.

Kon­kur­ren­cen er øget isa­er on­li­ne, hvor det sven­ske sel­skab Jol­lyroom, der har Eg­mont-kon­cer­nen

Fo­to: Jo­a­chim La­de­fo­ged

Adm. di­rek­tør Ken­neth Nør­gaard og Ba­by­sam mel­der om stor va­ekst i on­li­nesal­get.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.