KON­KUR­REN­TEN

Jyllands-Posten - - ERHVERV -

Jol­lyroom blev grund­lagt af den sven­ske se­ri­ei­va­er­ksa­et­ter Ole Sau­ar i 2010 som sta­dig sta­dig 62,5 pct. af ak­tier­ne i sel­ska­bet.

Er ble­vet den stør­ste i e-han­del med bør­ne- og ba­byud­styr i Nor­den. Sel­ska­bet ven­tes at nå en om­sa­et­ning på ca. 1,5 mia. sven­ske kro­ner i 2018.

Den dan­ske me­die­kon­cern ejer 37,5 pct. af Jol­lyroom.

som me­de­jer, i 2018 hav­de en va­ekst i sal­get af bør­ne- og ba­byud­styr på 50 pct.

Net­op det sel­skab, som har salg i en ra­ek­ke lan­de, vil i 2019 iføl­ge adm. di­rek­tør og ho­ve­d­ak­tio­na­er Ole Sau­ar ger­ne fo­ku­se­re på net­op det dan­ske mar­ked. Des­u­den vil han ta­ge del i en kon­so­li­de­ring af mar­ke­det i Skan­di­navi­en.

For man­ge bu­tik­ker

På spørgs­må­let om, hvor­vidt Jol­lyroom og­så jag­ter op­køb, ly­der det i mailsvar fra Ole Sau­ar til Jyl­lands-Po­sten, at sel­ska­bet har »fo­kus på or­ga­nisk va­ekst – men hol­der sig ori­en­te­ret, når virksomheder er til salg«.

Til gen­ga­eld si­ger han, at der ik­ke umid­del­bart sat­ses på et op­køb af net­op Ba­by­sam, Ken­neth Nør­gaard, adm. di­rek­tør, Ba­by­sam da det sel­skab iføl­ge ham »be­står af for man­ge fy­si­ske bu­tik­ker«.

Hos Ba­by­sam fast­slår adm. di­rek­tør Ken­neth Nør­gaard, at sel­ska­bet he­le ti­den vur­de­rer om­fan­get af ka­e­dens bu­tiks­kon­cept. Den har i dag 33 af slagsen – ef­ter at der i fjor bå­de er åb­net nye og luk­ket an­dre bu­tik­ker. Ba­by­sam­che­fen si­ger:

»I bu­tik­ker­ne ska­ber vi ople­vel­ser for kun­der­ne, og vi skal va­e­re, hvor de er. On­li­ne­han­del og bu­tik­ker ha­en­ger sam­men. Det kan godt va­e­re, at vi frem­over skal om­dan­ne flere lo­ka­tio­ner til min­dre bu­tik­ker og ha­ve få me­get sto­re bu­tik­ker – med end­nu flere til­bud ret­tet mod vo­res må­l­grup­per. I de­tail­hand­len net­op nu ga­el­der det om at kun­ne age­re hur­tigt ef­ter mar­ke­det.«

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.