SÅ­DAN FO­RE­GIK TOP-TOY-HAND­LEN

Jyllands-Posten - - ERHVERV -

Den fi­nan­si­el­le rå­d­gi­ver Al­fred Grin­der­s­lev kon­klu­de­rer på bag­grund af en regn­skabs­a­na­ly­se, hvor­dan pen­ge­ne blev for­delt, da EQT i novem­ber 2015 køb­te 75 pct. af ak­tier­ne i Top-Toy.

Al­le­re­de før hand­len trak ejer­fa­mi­li­en 672 mio. kr. ud af drifts­sel­ska­bet, som blev pla­ce­ret i et fa­mi­lie­e­jet sel­skab. Der­ef­ter blev drifts­sel­ska­bet med den ud­hu­le­de egen­ka­pi­tal over­ta­get af et hol­dings­el­skab for 2,1 mia. kr.

I hol­dings­el­ska­bet skød EQT 900 mio. kr. ind, mens Gjørup­fa­mi­li­en selv lag­de 300 mio. kr. De re­ste­ren­de 900 mio. kr. op til de 2,1 mia. kr. blev lånt i ban­ken. Den for­de­ling be­tød, at EQT fik 75 pct. af det nye TopToy, mens Gjørup-fa­mi­li­en be­va­re­de 25 pct.

Der­med end­te Gjørup­fa­mi­li­en alt­så med at få 1,8 mia. kr. for 75 pct. af ak­tier­ne (2,1 mia. mi­nus de 300 mio. kr., som fa­mi­li­en selv skød ind). Der­til kom­mer de 672 mio. kr., som fa­mi­li­en fik i ud­byt­te for­ud for hand­len.

Da sel­ska­bet se­ne­re kom i pro­ble­mer, skød ejer­ne til­sam­men 175 mio. kr. ind i sel­ska­bet i form af et lån, som sid­ste år blev kon­ver­te­ret til egen­ka­pi­tal. Der­til kom­mer yder­li­ge­re et ind­skud, som EQT ik­ke vil op­ly­se stør­rel­sen af. Det er umid­del­bart nemt at ud­pe­ge de skyl­di­ge bag Top-Toys kon­kurs. Det må va­e­re en am­bi­tiøs, men grå­dig ka­pi­tal­fond, der ga­eldsa­et­ter le­ge­tøjska­e­der­ne BR Le­ge­tøj og Toys”R”Us til op over beg­ge ører. Der ik­ke får hur­tigt nok styr på de in­dre linjer. Og ik­ke mag­ter at ac­ce­le­re­re om­stil­lin­gen til de di­gi­ta­le salgska­na­ler.

Men ka­pi­tal­fon­den EQT er ik­ke ale­ne. Lå­ne­lyst­ne ban­ker går med til den hø­je ga­eldsa­et­ning, vel vi­den­de at ud­for­drin­ger­ne for mel­lem­sto­re dan­ske bu­tiks­ka­e­der er mas­si­ve fra frem­bru­sen­de in­ter­net­bu­tik­ker og ra­bativri­ge su­per­mar­kedska­e­der.

Der­til skal til­fø­jes en mas­se for­kla­rin­ger, der hand­ler om børns sti­gen­de fra­valg af fy­sisk le­ge­tøj, en uven­tet stor stig­ning i in­ter­net­hand­len, priskrig i su­per­mar­ke­der­ne og til­sy­ne­la­den­de ufor­klar­ligt ka­os med ind­fø­rel­sen af et nyt it-sy­stem.

System­fejl

Me­re skal der åben­bart ik­ke til for at va­el­te et af de sta­er­ke­ste brands i den dan­ske de­tail­han­del. Det tog min­dre end tre år, så var ejer­nes og ban­ker­nes tå­l­mo­dig­hed med Top-Toy slut. Der var til­sy­ne­la­den­de in­gen an­den ud­vej end – ef­ter en kort pe­ri­o­de i re­kon­struk­tion – at er­kla­e­re sel­ska­bet kon­kurs li­ge op til jul.

Det rå­ber på nog­le system­fejl. Den mest op­lag­te er, at sel­ska­bet i den nye ejer­struk­tur fø­des med for me­get ga­eld. Men det er kun del­vis rig­tigt. Den sto­re ga­eld, som ved ud­gan­gen af det se­ne­st of­fent­lig­gjor­te regn­skab ud­gjor­de 1,7 mia. kr., er for en stor dels ved­kom­men­de op­stå­et som føl­ge af in­ve­ste­rin­ger, for­hø­jet ar­bejds­ka­pi­tal og un­der­skud på drif­ten. EQT og de tid­li­ge­re eje­re, Gjørup-fa­mi­li­en, der be­holdt 25 pct. af ak­tier­ne ef­ter fra­sal­get, skød i to om­gan­ge et ukendt mil­li­onbe­løb i virk­som­he­den, in­den fe­sten slut­te­de brat.

Mang­len­de tå­l­mo­dig­hed

Det stør­ste an­kla­ge­punkt er ejer­nes mang­len­de tå­l­mo­dig­hed og be­gra­en­se­de vil­lig­hed til at stra­ek­ke sig

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.