Tro­en er det bed­ste kort i Dan­ske

IN­VE­STE­RING: For in­ve­sto­rer­ne bli­ver ho­ved­pi­nen i 2019 at vur­de­re, om den dår­li­ge nyheds­strøm fra Dan­ske Bank er slut.

Jyllands-Posten - - INVEST - PE­TER LUNDGREEN

En mørk vin­ter­af­ten, helt pra­e­cis tors­dag den 20. de­cem­ber om­kring kl. 20.00, af­le­ve­re­de Dan­ske Bank sin ”ju­le­ga­ve” til ak­tio­na­e­rer­ne. Det var en ned­ju­ste­ring af re­sul­ta­tet for 2018 fra ni­veau­et mel­lem 16 og 17 mia. kr. til om­kring 15 mia. kr. (ef­ter skat). Dog la­der der sta­dig til at va­e­re en vis usik­ker­heds­m­ar­gin.

Hvis man tror på, at alt bli­ver bed­re, når ka­len­de­ren ven­des den 31. de­cem­ber, så vil man si­ge, at det var af­slut­nin­gen på et me­re end hor­ri­belt 2018 for Dan­ske Bank A/S. For in­ve­sto­rer, og po­ten­ti­el­le in­ve­sto­rer, i Dan­ske Bank bli­ver ho­ved­pi­nen i 2019 at vur­de­re, om den dår­li­ge nyheds­strøm slut­te­de sam­men med 2018.

Af­vej­nin­gen bli­ver, som ved en­hver an­den vur­de­ring af en ak­tie, hvor­dan den ak­tu­el­le kurs er i for­hold til en ra­ek­ke fak­to­rer, blot er nog­le af fak­to­rer­ne i den­ne si­tu­a­tion us­a­ed­van­li­ge. Det er helt na­tur­ligt at se på, hvor­le­des den grund­la­eg­gen­de for­ret­ning er kø­ren­de, samt hvor­le­des de stra­te­gi­ske mu­lig­he­der ser ud.

I Dan­ske Bank er det des­u­den nød­ven­digt i sa­er­lig grad at vur­de­re den øje­blik­ke­li­ge ma­na­ge­ment ka­pa­ci­tet, og her­til kom­mer så den lan­ge ra­ek­ke af usik­ker­heds­mo­men­ter som føl­ge af hvid­va­sk­skan­da­len.

Un­der pres

Igen­nem 2018 har Dan­ske Bank kun­net be­ret­te om en ret so­lid ud­lånsva­ekst, spe­ci­elt i Sve­ri­ge, men og­så i Nor­ge og Fin­land. Bil­le­det var det sam­me i 3. kvar­tal, men bag­si­den af me­dalj­en for­blev og­så den sam­me som de fo­re­gå­en­de kvar­ta­ler i 2018. Ud­låns­mar­ke­det er så kon­kur­ren­ce­pra­e­get, at ren­te­m­ar­gi­na­ler­ne har va­e­ret un­der pres he­le året, så den hi­sto­rie er ik­ke sa­er­ligt spa­en­den­de for ak­tio­na­e­rer­ne.

Om­kost­nings­sty­rin­gen har ty­pisk va­e­ret et om­rå­de, som har gjort Dan­ske Bankak­tien at­trak­tiv, men hel­ler ik­ke her har året va­e­ret op­mun­tren­de. De ek­stra­or­di­na­e­re om­kost­nin­ger til in­te­gra­tio­nen af SEB Pen­sion kan for­kla­res og er helt na­tur­li­ge, og des­u­den valg­te Dan­ske Bank at be­ta­le en fri­vil­lig bod på 1,5 mia. kr. som føl­ge af hvid­va­sk­skan­da­len. Trods dis­se en­kelt­po­ster har der sta­dig va­e­ret et for højt om­kost­nings­pres gen­nem de tre før­ste kvar­ta­ler af 2018.

Jeg me­ner, at man skal be­ma­er­ke, at ned­ju­ste­rin­gen af re­sul­ta­tet den 20. de­cem­ber end­nu en gang skyl­des den hø­je­re vo­la­ti­li­tet på fi­nans­mar­ke­der­ne, hvil­ket på­vir­ke­de han­dels­ind­ta­eg­ter­ne i Dan­ske Bank ne­ga­tivt.

Det var ik­ke før­ste gang, men det un­der­stre­ger, at han­dels­ind­ta­eg­ter­ne i ban­kens ”mar­kets­af­de­ling” har en me­re frem­tra­e­den­de be­tyd­ning i ban­kens ker­ne­ak­ti­vi­te­ter, end det er til­fa­el­det hos en del an­dre ban­ker.

Bøl­ge­gang i 2019

In­tet i ban­kens or­di­na­e­re el­ler ek­stra­or­di­na­e­re regn­skabs­med­del­el­ser in­di­ke­rer en ar­gu­men­ta­tion for, el­ler tro på, at f.eks. ren­te­m­ar­gi­na­ler­ne kan ud­vi­des i det­te år, el­ler at om­kost­nin­ger­ne kom­mer til­ba­ge på det op­rin­de­ligt for­ven­te­de ni­veau.

Min egen vur­de­ring af fi­nans­mar­ke­det er, at det og­så i 2019 bli­ver vo­la­tilt. Sam­let er min vur­de­ring af Dan­ske Banks ker­ne­for­ret­ning, at der er sti­gen­de ri­si­ko, og ik­ke fal­den­de ri­si­ko, for, at ker­ne­for­ret­nin­gen kom­mer un­der yder­li­ge­re pres i 2019.

Hvid­va­sk­skan­da­len har ko­stet et stør­re åre­lad af ma­na­ge­ment ka­pa­ci­tet, helt op på be­sty­rel­ses­ni­veau, hvor jeg me­ner, det er sva­ert at vur­de­re virk­nin­gen af det­te. Umid­del­bart er min tro, at det gi­ver an­led­ning til no­get brand­sluk­ning, og des­u­den er jeg gan­ske over­be­vist om, at den stra­te­gi­ske ud­vik­lings­pro­ces af ban­ken er sat på hold et gan­ske langt styk­ke tid frem.

For in­ve­sto­rer med en lang­sig­tet in­ve­ste­rings-

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.