Bank

Jyllands-Posten - - INVEST -

ho­ri­sont er net­op de stra­te­gi­ske ud­sig­ter og mu­lig­he­der for virk­som­he­den sa­er­ligt in­ter­es­san­te, men even­tu­elt nu et un­der­skud i Dan­ske Bank.

Det er et uhel­digt tids­punkt, at der op­står et ud­vik­lings­hul i stra­te­gi­en, da Eu­ro­pa står over for en ned­gang i bnp-va­ek­sten, hvil­ket kan be­la­ste bank­sek­to­ren. Sam­ti­dig er det uund­gå­e­ligt, at fin­tech-virk­som­he­der­ne vil for­sø­ge at til­ka­em­pe sig mar­keds­an­de­le el­ler aen­dre sek­to­ren.

Hvor me­get Dan­ske Bank er ud­for­dret af det øje­blik­ke­li­ge le­del­ses­vaku­um me­ner jeg un­der­stre­ges af, at man nu og­så skif­ter he­ad­hunter i for­sø­get på at fin­de den nye CEO for ban­ken. Jeg ta­ger det som en in­di­ka­tion af, at der går et pa­ent styk­ke tid, in­den der er en ny le­del­se på

rå­d­gi­ver for­mu­en­de kun­der, virksomheder, fon­de, re­gio­ner og kom­mu­ner i ind- og ud­land.

Den­ne ar­ti­kel er ik­ke en an­be­fa­ling om køb el­ler salg af den om­tal­te ak­tie for den in­di­vi­du­el­le in­ve­stor, men gi­ver ind­sigt i, hvor­dan en pro­fes­sio­nel rå­d­gi­ver vur­de­rer en mu­lig in­ve­ste­ring. Gi­ver ar­tik­len an­led­ning til over­vej­el­se om køb el­ler salg af et va­er­di­pa­pir, bør la­e­se­ren be­nyt­te sin nor­ma­le rå­d­giv­ning om det­te.

Om­ta­les et sel­skab, som Lundgreen's Ca­pi­tal/Pe­ter Lundgreen har in­ve­ste­ret i, vil det­te frem­gå. plads, hvil­ket va­eg­ter ne­ga­tivt og sam­ti­dig er yder­li­ge­re en usik­ker­heds­fak­tor.

Et selv­sta­en­digt ka­pi­tel

Den di­rek­te ne­ga­ti­ve øko­no­mi­ske ef­fekt af hvid­va­sk­skan­da­len er et helt selv­sta­en­digt ka­pi­tal for sig, hvor jeg fort­sat ar­gu­men­te­rer for, at det er sa­er­de­les sva­ert at sa­et­te tal på.

In­gen kan vi­de, om Dan­ske Bank bli­ver dømt, og i gi­vet fald, hvor stor bø­den bli­ver. Dog er ma­eng­den af usik­ker­hed me­get stør­re, idet an­dre myn­dig­he­der sta­dig kan mel­de sig på ba­nen.

Den 9. ja­nu­ar an­non­ce­re­de den ame­ri­kan­ske pen­sions­kas­se The Plum­bers & Steam­fit­ters Lo­cal 773 Pen­sion Fund, at de an­la­eg­ger sag an imod Dan­ske Bank. Man for­sø­ger sam­ti­dig at få mu­lig­hed for at la­ve en sam­le­kla­ge ud af sags­an­la­eg­get, så­le­des at an­dre og­så kan del­ta­ge i sags­an­la­eg­get. Hvor langt pen­sions­kas­sen kom­mer mod Dan­ske Bank, har jeg in­gen for­ud­sa­et­nin­ger for at kun­ne be­døm­me, men ri­si­ko­en er, at der kom­mer flere ci­vi­le sags­an­la­eg.

Man kan ha­ve den hold­ning, at Dan­ske Bank ser bil­lig ud, når man be­trag­ter ak­tiens nøg­le­tal, men sel­ska­bet in­de­hol­der en uen­de­lig­hed af ri­si­ko­fak­to­rer, som in­ve­stor skal ta­ge høj­de for i pris­fastsa­et­tel­sen af ak­tien.

He­le hi­sto­ri­en er p.t. li­det op­løf­ten­de og pas­ser der­for sta­dig til ”un­der­per­form”vur­de­rin­gen (na­est­la­ve­ste af fem ni­veau­er) fra som­me­ren sid­ste år – jeg ser p.t. in­gen grund til at aen­dre den vur­de­ring.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.