Ef­ter de­cem­bers børsned­t­ur: Er det tid til at kø­be ak­tier?

Selv om en købs­stra­te­gi ef­ter en stor ak­tie­ned­t­ur of­test har vist sig at va­e­re pro­fi­ta­bel, har den hi­sto­risk set ik­ke va­e­ret skud­sik­ker. I om­kring en tred­je­del af til­fa­el­de­ne vil­le op­køb af ak­tier ef­ter en må­ned med sto­re tab i det sto­re ame­ri­kan­ske in­dek

Jyllands-Posten - - INVEST - JO­HN REKENTHALER

De­cem­ber gav in­ve­sto­rer ver­den over en frem­med fø­lel­se af frygt. For før­ste gang i lang tid var ak­tie­mar­ke­dets pro­ble­mer nå­et frem til avi­ser­nes for­si­der. Få ame­ri­ka­ne­re gik ind i det nye år uden at vi­de, at ak­tier­ne var fal­det. De fle­ste stod dog i sam­me si­tu­a­tion som mig: Jeg vid­ste, at ak­tier­ne var fal­det, men ik­ke hvor me­get, og jeg vid­ste hel­ler ik­ke, om det var en hi­sto­risk dår­lig må­ned.

Men her er vi. Det vi­ser sig, at det ame­ri­kan­ske S&P 500-in­deks over 500 af de stør­ste virksomheder faldt med 9,03 pct. i de­cem­ber 2018.

Det pla­ce­rer må­ne­den som den 11.-va­er­ste i det se­ne­ste hal­ve år­hund­re­de – fra 1969 til 2018. Det ly­der en smu­le va­er­re, end det re­elt er.

Selv om kun 11 må­ne­der gav et tab på mindst 9 pct., har der dog va­e­ret yder­li­ge­re syv til­fa­el­de med tab mel­lem 8 og 9 pct. (se gra­fik).

De stør­ste fald

Kun tre gan­ge i den 50-åri­ge pe­ri­o­de faldt S&P 500 me­re end 12 pct. i en gi­ven må­ned: ok­to­ber 1987, au­gust 1998 og ok­to­ber 2008. Før­stog sidst­na­evn­te blev skre­vet ned i hi­sto­ri­ebø­ger­ne – den ene som ”sor­te man­dag” og den an­den som fi­nanskri­sens cen­trum. Der­i­mod er der knap så man­ge, der hu­sker ned­gan­gen i au­gust 1998.

Fak­tisk kun­ne jeg slet ik­ke hu­ske den. Da jeg først så da­to­en ta­enk­te jeg for mig selv: »Aha! Asi­en­kri­sen« – hvor børs­hand­le­re pres­se­de ad­skil­li­ge lan­de i Asi­en til at de­va­lu­e­re de­res va­luta­er, hvil­ket led­te til et mas­sivt ak­tiesalg i dis­se lan­de med bøl­ge­skvulp som kon­se­kvens i re­sten af ver­den. For­kert.

Det fandt sted året før, i 1997. År­sa­gen til pro­ble­mer­ne i au­gust 1998 var en an­den.

På over­fla­den var der en klar for­kla­ring. Rusland de­va­lu­e­re­de sin valuta, og den gi­gan­ti­ske ame­ri­kan­ske hed­ge­fond Long-Term Ca­pi­tal Ma­na­ge­ment gik ka­put. Det var dog min­dre ind­ly­sen­de, hvor­for dis­se be­gi­ven­he­der tog så hårdt på de ame­ri­kan­ske ak­tier. Rusland var en iso­le­ret øko­no­mi, og LongTerm Ca­pi­tal Ma­na­ge­ment var en en­kelt in­ve­ste­rings­fond.

Dis­se som­mer­fug­le slog med de­res vin­ger, men på­vir­ke­de ik­ke i høj grad vej­ret glo­balt.

Som kon­se­kvens kom de ame­ri­kan­ske ak­tier straks til­ba­ge – og me­re til. S&P 500 vandt 6 pct. i sep­tem­ber 1998, end­nu 8 pct. i ok­to­ber, 6 pct. i novem­ber og end­nu en­gang 6 pct. i de­cem­ber. Det gik hur­tigt, før dét, der ge­ne­re­de in­ve­sto­rer­ne ge­val­digt i au­gust, over­ho­ve­det ik­ke ge­ne­re­de dem la­en­ge­re. Det er sva­ert ik­ke at nå til den kon­klu­sion, at ud­sal­get i au­gust 1998 var en fin købs­mu­lig­hed. Ak­tio­na­e­rer­ne over­re­a­ge­re­de.

Mor­nings­tars vi­ce­pra­esi­dent for re­search

Se fremad

Det­te le­der til an­den halv­del af den­ne ar­ti­kel. Når der bli­ver solgt vold­somt ud af ak­tier, hvad er så de­res ef­ter­føl­gen­de af­kast? Er plud­se­li­ge tab ty­pisk et var­sel om frem­ti­di­ge pro­ble­mer, så­som ok­to­ber 2008 (der blev fulgt af fi­re blodrø­de må­ne­der me­re), el­ler vil ak­tier­ne, som de gjor­de sor­te man­dag og i som­me­ren 1998, hur­tigt kom­me til­ba­ge?

Dis­se spørgs­mål adres­se­res af de sid­ste to ko­lon­ner i gra­fik­ken, som vi­ser:

1) an­tal­let af yder­li­ge­re må­ne­der, før ak­tier­ne genop­tog op­tu­ren, og 2) de ak­ku­mu­le­re­de yder­li­ge­re tab i S&P 500 for de må­ne­der, der ik­ke umid­del­bart blev ef­ter­fulgt af sti­gen­de ak­tie­kur­ser.

Det me­ste af ti­den hav­de man tjent penge på at kø­be ef­ter sto­re tab. Ser vi bort fra de­cem­ber 2018, hvor vi selv­føl­ge­lig ik­ke ken­der det en­de­li­ge ud­fald, faldt S&P 500 med mindst 8 pct. 17 gan­ge.

Seks gan­ge steg ak­tier­ne straks der­ef­ter. I fem an­dre til­fa­el­de fandt op­svin­get ik­ke sted før end­nu en må­ned el­ler to se­ne­re, men de ek­stra tab var be­sked­ne om­kring 510 pct. At hol­de fast i si­ne in­ve­ste­rin­ger vil­le ha­ve va­e­ret den rig­ti­ge be­slut­ning.

De dår­li­ge nyhe­der

De re­ste­ren­de seks til­fa­el­de er dog be­kym­ren­de:

N Novem­ber 1973: Ak­tier­ne var gå­et nedad he­le året og faldt der­ef­ter end­nu 11 pct. ale­ne i novem­ber. Det var ik­ke en købs­mu­lig­hed. De, som hav­de sat de­res penge i ar­bej­de ved må­ne­dens slut­ning, for­di de så en bil­lig han­del, skul­le na­e­sten ven­te et helt år, før ak­tier­ne be­gynd­te Jo­hn Rekenthaler,

Vi­ce presi­dent for re­search hos Mor­nings­tar, Inc. at ret­te snu­den opad – og va­e­sent­ligt la­en­ge­re før in­ve­ste­rin­gen gik i nul. At in­f­la­tio­nen den­gang var sti­gen­de, og der­med trak ned i de re­a­le af­kast, gjor­de kun hi­sto­ri­en end­nu va­er­re.

N Fe­bru­ar 2001: Den­ne ned­gangs­pe­ri­o­de var et helt år lang. Det var fri­sten­de at ta­en­ke på fe­bru­ars fald på 9 pct. som it-kri­sens sid­ste vers. Men det var ik­ke til­fa­el­det. Det­te var blot én af man­ge dår­li­ge må­ne­der. Før alt var sagt og gjort, vil­le en po­r­te­føl­je ude­luk­ken­de i S&P 500-in­dek­set ha­ve tabt yder­li­ge­re 33 pct. af sin va­er­di, og op­tu­ren vil­le ik­ke va­e­re be­gyndt før sent i 2002. Av!

N Sep­tem­ber 2001: End­nu en falsk alarm. Bun­den var ik­ke nå­et før 12 må­ne­der se­ne­re. N Ju­ni 2008: I som­me­ren 2008 hav­de det ame­ri­kan­ske bo­lig­mar­ked haft det sva­ert i et styk­ke tid med et sti­gen­de an­tal kon­kur­ser fra subpri­me-bo­lig­lån. Selv om dis­se pro­ble­mer ved lej­lig­hed hav­de ud­for­dret ak­tie­mar­ke­det, hav­de ska­den ik­ke va­e­ret stor, for­di bo­lig­mar­ke­dets elen­dig­hed pri­ma­ert sås som et iso­le­ret pro­blem. Det­te syns­punkt be­gynd­te at aen­dre sig i ju­ni, hvil­ket vi­ste sig at va­e­re kor­rekt. Ak­tie­mar­ke­dets tab var det di­rek­te mod­sat­te af et købs­sig­nal. Det var i ste­det en ad­var­sel.

N Sep­tem­ber 2008: Se oven­for. Bo­lig­mar­ke­det fort­sat­te ned. Må­ne­dens ak­tieud­salg var en for­lø­ber for end­nu me­re dår­lig­dom.

N Ok­to­ber 2008: End­nu en gang midt i sup­pe­dasen. Ef­ter ok­to­ber kun­ne man ar­gu­men­te­re for, at ak­tier­nes tab hav­de skabt en egent­lig købs­mu­lig­hed. Ak­tier­ne hav­de det fort­sat sva­ert i de na­e­ste fi­re må­ne­der og tab­te yder­li­ge­re 23 pct., før de ret­te­de sig, men hvis man ser på det sto­re bil­le­de, vil­le dis­se tab vi­se sig at va­e­re mini­ma­le sam­men­lig­net med ak­tier­nes ka­em­pe op­tur fra for­å­ret 2009 til ef­ter­å­ret 2018. Men hvem ser så stort et bil­le­de? Få in­ve­sto­rer hav­de haft hu­mø­ret op­pe i den lan­ge, lan­ge vin­ter i 2008.

Be­ty­de­lig ae­r­g­rel­se

Sam­let set har der kun va­e­ret tre lang­va­ri­ge bear-markeder i det se­ne­ste hal­ve år­hund­re­de: 1) 1973 til 1974, 2) 2000 til 2002 og 3) 2008. Hver gang op­le­ve­de ak­tier­ne mindst ét dybt fald i ned­gangs­pe­ri­o­dens før­ste må­ne­der.

Selv om en købs­stra­te­gi, ef­ter at ak­tier­ne har ta­get stor ska­de i en må­ned, for det me­ste har vist sig at va­e­re pro­fi­ta­bel, har stra­te­gi­en ik­ke va­e­ret skud­sik­ker. I om­kring en tred­je­del af til­fa­el­de­ne vil­le det ha­ve for­år­sa­get be­ty­de­lig ae­r­g­rel­se – i hvert fald på kort sigt.

Fo­to: Ru­ters/Bren­dan McDer­mid

Køb af ak­tier ef­ter en blodrød må­ned be­ta­ler sig of­te – men ik­ke al­tid.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.