Hjem­lø­se­plan sa­et­ter en god kurs for ind­sat­sen, men kra­e­ver flere mid­ler

I Ud­sat­te­rå­det er man po­si­tivt stemt over for Aar­hus Kom­mu­nes nye ma­ster­plan på hjem­lø­se­om­rå­det. Det er en vig­tig ind­sats, som nu skal bak­kes op med flere mid­ler og sup­ple­ren­de ini­ti­a­ti­ver, si­ger for­mand.

Jyllands-Posten - - KOMMENTAR - CHRI­STI­AN EMIL HOLM

I sid­ste uge brag­te JP Aar­hus en ar­ti­kel om Aar­hus Kom­mu­nes nye ma­ster­plan på hjem­lø­se­om­rå­det, hvori med­lem af So­ci­al- og Beska­ef­ti­gel­ses­ud­val­get Gert Bjer­re­gaard (V) på veg­ne af Ven­stres by­rå­ds­grup­pe ret­te­de kri­tik af pla­nen, der blev kaldt ukon­kret og uam­bi­tiøs.

Ar­tik­len fik for­mand for Ud­sat­te­rå­det Knud Aarup til ta­ster­ne, da han ik­ke me­ner, at kri­tik­ken er be­ret­ti­get.

»Åh, nu ta­ler man igen no­get ned, som er så vig­tigt for så man­ge,« si­ger han.

Selv om pla­nen har si­ne mang­ler, sa­et­ter den en god og vig­tig kurs for en lang­sig­tet, fremad­ret­tet ind­sats på hjem­lø­se­om­rå­det, me­ner han.

»Man har få­et de rig­ti­ge red­ska­ber med i pla­nen, og man si­ger de rig­ti­ge ting.

Det er va­erd at an­er­ken­de,« si­ger han.

Hou­sing first

I Aar­hus Kom­mu­ne har man i en år­ra­ek­ke ar­bej­det ud fra prin­cip­pet hou­sing first, som byg­ger på, at en sta­bil bo­lig­si­tu­a­tion er en for­ud­sa­et­ning for at sta­bi­li­se­re og for­bed­re bor­ge­rens an­dre pro­blem­stil­lin­ger.

På trods af ar­bej­det med den bredt an­er­kend­te me­to­de vi­ser den se­ne­ste hjem­lø­se­ta­el­ling fra 2017, at an­tal­let af hjem­lø­se i Aar­hus sta­dig­va­ek er sti­gen­de.

»Pro­ble­met har hidtil va­e­ret, at man har skru­et ned for den ef­ter­føl­gen­de so­ci­al­fag­li­ge ind­sats, som er så vig­tig. Det kan godt va­e­re, at du får din egen lej­lig­hed, men kan du ik­ke fin­de ud af at bo i den, og har du in­gen til at hja­el­pe dig med det, er du li­ge vidt,« si­ger han.

I pla­nen frem­går det, at man og­så fremad­ret­tet vil ar­bej­de med hou­sing first. Det gla­e­der dog Knud Aarup, at man i den nye plan har få­et øj­ne­ne op for for­ti­dens pro­ble­mer.

»I den nye plan er der fo­kus på, at der skal va­e­re en or­dent­lig støt­te­o­rd­ning. Det er det, der er det af­gø­ren­de i den, at man har få­et den her er­ken­del­se af, at det ik­ke vir­ker uden den rig­ti­ge støt­te,« si­ger han.

Klin­ger hult uden penge

Ar­bej­det med den nye ma­ster­plan har stå­et på si­den ef­ter­å­ret 2017. Som for­mand for Ud­sat­te­rå­det har Knud Aarup va­e­ret med i pro­ces­sen. En pro­cess, som grun­det et stramt bud­get­for­lig iføl­ge ham har va­e­ret pra­e­get af en »alt for stor for­sig­tig­hed«.

I bud­get­for­li­get 2019 blev der af­sat 2 mio. kr. år­ligt til ind­sat­ser for at fore­byg­ge og af­hja­el­pe hjem­løs­hed. I pla­nen er de penge øre­ma­er­ket sa­er­li­ge støt­te- og bo­lig­løs­nin­ger til de helt un­ge hjem­lø­se mel­lem 18-24 år. Sam­ti­dig er der af­sat 0,55 mio. kr. år­ligt til strakstil­bud for de mest ud­sat­te bru­ge­re af rus­mid­ler, som skal an­ven­des til op­sø­gen­de rus­mid­del­be­hand­ling.

»Det er der, man kan ud­for­dre by­rå­det. Det kan godt bli­ve en gra­tis om­gang at ha­ve la­vet et bud­get i ef­ter­å­ret og så la­ve en ma­ster­plan nu. Det bli­ver kun til no­get, hvis by­rå­det, og­så na­e­ste gang de la­ver bud­get, skru­er op for ind­sat­sen, for den er util­stra­ek­ke­lig,« si­ger Knud Aarup.

Pro­ble­mer

Et punkt, som Knud Aarup me­ner, at pla­nen mang­ler at ta­ge høj­de for, er det sti­gen­de an­tal af psy­kisk sår­ba­re un­ge. Der skal me­re fo­kus på det pra­e­ven­ti­ve ar­bej­de på by­ens sko­ler og ung­doms­ud­dan­nel­ser, så man kan kom­me pro­ble­mer­ne til livs, in­den de når for vidt.

»Det er en af mang­ler­ne i pla­nen, og den ge­ne­rel­le si­tu­a­tion for un­ge men­ne­sker i det dan­ske sam­fund kan en­de med at un­der­gra­ve ar­bej­det,« si­ger Knud Aarup.

Han har tid­li­ge­re kri­ti­se­ret pla­nen og sagt, at man har glemt bør­ne­ne og de un­ge. Og en plan for net­op det­te kan iføl­ge ham bli­ve et nød­ven­digt sup­ple­ment til hjem­lø­se­pla­nen.

»Hvis ik­ke der gø­res no­get ved det, kan det be­ty­de, at vi he­le ti­den gør det bjerg, vi skal op ad, lidt stør­re. Og så bli­ver det sva­ert at nå målsa­et­nin­ger­ne,« si­ger han.

Knud Aarup er for­mand for Ud­sat­te­rå­det, hvor man ser po­si­tivt på den nye ma­ster­plan på hjem­lø­se­om­rå­det. Fo­to: Jo­a­chim La­de­fo­ged

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.