Her får man sus­hiens svar på en Sko­da Fa­bia

Jyllands-Posten - - JP AARHUS - MIK­KEL KROGH

Vel­la­vet sus­hi uden den sto­re nyta­enk­ning hos SeiSei Sus­hi på Trøj­borg.

Iføl­ge en kvik Goog­le-søg­ning har Aar­hus me­re end 30 sus­hi­ste­der. Så hvad skal man va­el­ge, når der skal ris og rå fisk på bor­det?

Ef­ter fra flere si­der at ha­ve hørt godt om den lil­le Trøj­borg-ta­keaway SeiSei Sus­hi end­te fa­mi­li­en med en tur til Tor­denskjolds­ga­de, hvor vi køb­te tre for­ret­ter og to sus­hi­me­nu­er til de­ling.

Og det be­gynd­te godt, da vi fik pak­ket de sor­te bok­se ud hjem­me ved spi­se­bor­det: Den før­ste for­ret i form af fi­re så­kald­te Snow Balls slog gan­ske en­kelt be­ne­ne va­ek un­der bå­de børn og voks­ne.

De lu­ne sne­bol­de be­stod af fri­te­re­de kug­ler med ris og krab­be­kød, som gav as­so­ci­a­tio­ner til ame­ri­kan­ske crabca­kes. Kom­bi­na­tio­nen af den sprø­de over­fla­de, de blø­de ris og den sø­de krab­be fun­ge­re­de per­fekt, og vi fortrød, at vi ik­ke hav­de be­stilt flere af de kug­ler­un­de smags­bom­ber.

De to øv­ri­ge for­ret­ter i form af en mi­krosko­pisk tangs­a­lat og en ano­nym misosup­pe er dog ik­ke no­get, vi vil hu­ske.

Uden dik­ke­d­a­rer

Fa­mi­li­ens 10-åri­ge be­gav sig her­ef­ter ud i SeiSei Sus­his bør­ne­me­nu, der ud­over en skål grøn­ne eda­ma­mebøn­ner be­stod af ni styk­ker sus­hi med laks og to styk­ker med re­jer.

Det var simp­le ser­ve­rin­ger uden dik­ke­d­a­rer, som uden tvivl fun­ge­rer godt til ik­kesus­hi­van­te børn. Men man kun­ne godt ha­ve øn­sket sig lidt stør­re am­bi­tio­ner fra køk­ke­nets side end blot at spi­se bør­ne­ne af med ris og laks uden no­gen form for kry­dring.

Knald på sma­ge­ne

Så var der me­re knald på sma­ge­ne i me­nu­en Lil­le SeiSei, som bød på 20 styk­ker sus­hi for­delt på fem ty­per.

Bedst var den rul­le­de va­ri­ant med fri­te­ret re­je i tem­pu­ra­dej, avo­ca­do og se­sam­frø. Den sprø­de re­je gik som fod i ho­se med den spi­cy chi­li og den blø­de avo­ca­do, og et dyp i den med­føl­gen­de so­ja gjor­de kom­bi­na­tio­nen til en sik­ker vin­der.

De run­de styk­ker med laks og syl­te­de rød­løg sad og­så li­ge i ska­bet med et fint match af lø­ge­nes sy­re og lak­sens sød­me, og SeiSei Sus­his ud­ga­ve af den klas­si­ske sus­hirul­le Ca­li­for­nia med krab­be og avo­ca­do var for­trin­lig, om end en smu­le sød.

Smø­reost del­te van­de­ne

Til gen­ga­eld del­te va­ri­an­ten ved navn Sa­ke Hot med laks, re­je, smø­reost, avo­ca­do, agurk, chi­li, pur­løg og ør­redrogn van­de­ne.

Mens hus­stan­dens yng­ste var vild med kom­bi­na­tio­nen af laks og smø­reost, var de voks­ne eni­ge om, at de man­ge in­gre­di­en­ser skab­te en ud­pra­e­get smags­for­vir­ring.

Til­sva­ren­de del­te me­nin­ger var der om de rul­le­de sus­hi­styk­ker med laks og smø­reost un­der nav­net Phila­delp­hia, som end­te på den 10-åri­ges tal­ler­ken.

Sus­hiens Sko­da Fa­bia

Ved åb­nin­gen til­ba­ge i 2015 slog SeiSei Sus­hi sig op på at ta­en­ke i nye ba­ner med in­spira­tion fra blandt an­det rus­si­ske sus­hi­re­stau­ran­ter. Ud­over de lu­ne Snow Balls var af­te­nens må­l­tid dog

FOTOS: MIK­KEL KROGH

Ma­den hos SeiSei Sus­hi fun­ge­rer og lig­ger pris­ma­es­sigt un­der man­ge af sus­hi-kon­kur­ren­ter­ne i by­en.

Bør­ne­me­nu­en gjor­de in­gen fortra­ed – hel­ler ik­ke yng­ste med­spi­ser.

Den mi­krosko­pi­ske tangs­a­lat er ik­ke no­get man vil hu­ske.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.