Dan­mark var ik­ke klar til kon­su­len­ter fra Aar­hus

Softwa­re­virk­som­he­den Re­ti­na­lyzes’ tek­no­lo­gi blev egent­lig ud­vik­let i 1990’er­ne, men den­gang var mar­ke­det ik­ke mo­dent.

Jyllands-Posten - - JP AARHUS ERHVERVSLIV - KATY WANG

Den dan­ske virk­som­hed Re­ti­na­lyze Sy­stem A/S sa­el­ger i hø­je­re grad ydel­ser i ud­lan­det end hjem­me i Dan­mark. For det har va­e­ret sva­e­re­re at slå igen­nem på dansk jord.

Re­ti­na­lyze har ud­vik­let en softwa­re, der hja­el­per øjen­la­e­ger og op­ti­ke­re med at scre­e­ne for øjen­syg­dom­me som di­a­be­tisk re­ti­no­pa­ti, en føl­ge­syg­dom af di­a­be­tes.

Virk­som­he­den har nu bredt sig ud på markeder, hvor man er me­re mod­ta­ge­lig for ny tek­no­lo­gi:

»I star­ten var det rig­tig sva­ert for os. Po­ten­ti­el­le kun­der kend­te ik­ke me­get til kun­stig in­tel­li­gens og tro­e­de, at den­ne nye ting vil­le fra­ta­ge dem de­res ar­bej­de. Den hold­ning er slet ik­ke til ste­de i dag,« si­ger Ga­nesh Ram, medstif­ter af Re­ti­na­lyze.

Softwa­ren har egent­lig flere år på ba­gen. Den var ud­vik­let til No­vo Nor­disk i 1990’er­ne, men den­gang var mar­ke­det hel­ler ik­ke mo­dent til bru­gen af tek­no­lo­gi­en. I 2013 tog stif­ter­ne tek­no­lo­gi­en op igen.

I Dan­mark er Re­ti­na­lyze­tek­no­lo­gi­en ble­vet brugt til at scre­e­ne knap 180.000 men­ne­sker fra juli 2015 frem til de­cem­ber 2018. I Eu­ro­pa er der ble­vet fo­re­ta­get 1 mio. scre­e­nin­ger.

Sam­ar­bej­de med op­ti­ker

Re­ti­na­lyze har i alt fem stif­te­re. Ro­bert Birch, se­ri­ei­va­er­ksa­et­ter, Jens Thygesen, øjen­la­e­ge, Ga­nesh Ram, it-pro­duk­t­ud­vik­ler, Mor­ten Møl­ler, da­ta­log, og Tho­mas Ni­el­sen, tid­li­ge­re it-chef på Aar­hus Uni­ver­si­tet. De sidst­na­evn­te tre hav­de sam­men en kon­su­lentvirk­som­hed i Aar­hus, hvor de la­ve­de ap­ps og hjem­mesi­der.

»Det er aty­pisk, at vi er fem stif­te­re, men vi skal bå­de vi­de no­get om me­di­cin­ske god­ken­del­ser, GDPR, kun­stig in­tel­li­gens og op­ti­ker­bran­chen. Der er man­ge aspek­ter, og det gi­ver me­ning at va­e­re lidt flere,« Ga­nesh Ram.

I fe­bru­ar 2015 ind­gik Re­ti­na­lyze et sam­ar­bej­de med Pro­fil Op­tik, og i 2016 kom Las­se Bund­gaard, tid­li­ge­re ka­e­de­chef, ind som me­de­jer i virk­som­he­den.

For hur­tig

Re­ti­na­lyzes ker­ne­pro­dukt er en softwa­re­ser­vi­ce til op­ti­ke­re og øjen­la­e­ger, som fo­re­ta­ger øjenscre­e­nin­ger for syg­dom­me ved brug af kun­stig in­tel­li­gens. Ved hja­elp af bil­le­der af net­hin­den kan tek­no­lo­gi­en fin­de tegn på øjen­syg­dom­me.

Det har ta­get tid at over­be­vi­se den dan­ske me­di­ci­nal­bran­che om tek­no­lo­gi­ens va­er­di.

»Selv om vi i kraft af medstif­ter Jens Thygesen har en vi­den in­den for ho­spi­tals­ver­den, er man in­den for me­di­coog med­te­ch­bran­chen lidt kon­ser­va­ti­ve. Det var en stor ud­for­dring i la­en­ge­re tid,« fast­slår Ga­nesh Ram.

Virk­som­he­den har net­op ind­gå­et et sam­ar­bej­de med Aal­borg Uni­ver­si­tets­ho­spi­tal og den of­fent­li­ge sy­ge­sik­ring i Me­xi­co.

In­ter­na­tio­nalt fir­ma

Re­ti­na­lyze blev i 2013 stif­tet i Kø­ben­havn, hvor Ga­nesh Ram, Mor­ten Møl­ler og Tho­mas Ni­el­sen ryk­ke­de fra Aar­hus til Kø­ben­havn. I 2017 åb­ne­de Re­ti­na­lyze kon­tor hos In­cu­ba i Aar­hus, og i dag er der kon­to­rer i beg­ge by­er.

Ker­ne­for­ret­nin­gen er i Eu­ro­pa i lan­de som Po­len, Schweiz, Spa­ni­en og Tys­kland, mens Re­ti­na­lyze des­u­den er på markeder i flere lan­de i Lat­i­na­me­ri­ka og Afri­ka.

Her har de sam­ar­bej­det med flere di­a­be­tes­in­ter­es­se­or­ga­ni­sa­tio­ner samt No­vo Nor­disk om et scre­e­ning­pro­gram.

»Som iva­er­ksa­et­te­re har vi va­e­ret nødt til at ta­ge den vej, som har gi­vet os fa­er­re­st bar­ri­e­rer, for at vi kun­ne re­a­li­se­re vo­res vi­sion om at ud­bre­de øjenscre­e­nin­ger. Tin­ge­ne her­hjem­me ta­ger la­en­ge­re tid, hvor be­ho­vet er stør­re i an­dre lan­de i ver­dens­de­le som Lat­i­na­me­ri­ka og Sy­d­eu­ro­pa,« si­ger Ga­nesh Ram.

Nye mid­ler

Re­ti­na­lyze vil nu fort­sa­et­te med at ud­vik­le de nu­va­e­ren­de pro­duk­ter og scre­e­ne for syg­dom­me.

I 2018 har virk­som­he­den få­et 500.000 kr. fra Eu­ro­pa­ei­ske Re­gio­nal­fond og Re­gion Midtjyl­land til et nyt pro­jekt, hvor Re­ti­na­lyze skal for­sø­ge at fin­de flere syg­dom­me, som der kan scre­e­nes for.

FO­TO: HEL­LE ARENSBAK/RITZAU SCAN­PIX

Fra ven­stre Ga­nesh Ram, Tho­mas Degn Ni­el­sen og Las­se Bund­gaard, der sam­men står bag fir­ma­et Re­ti­na­lyze Sy­stem A/S.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.