15 pct. af stu­den­ter be­gyn­der di­rek­te på en ud­dan­nel­se

Jyllands-Posten - - INDLAND - SARAH KOTT

Ka­rak­ter­bonus, frem­drifts­re­form og ud­dan­nel­ses­loft.

Me­get er ble­vet gjort for at få de un­ge ud på den an­den si­de af en ud­dan­nel­se. Men me­get ty­der på, at det ik­ke har hjul­pet. Nye tal fra Dan­marks Sta­ti­stik vi­ser så­le­des, at mens 29,3 pct. af stu­den­ter­ne i 2012 var i gang med en ud­dan­nel­se tre må­ne­der ef­ter stu­den­terek­sa­men, så lå den an­del på 15 pct. i 2018.

Rek­tor for DTU og for­mand for Dan­ske Uni­ver­si­te­ter An­ders Over­gaard Bjark­lev me­ner, at det må va­e­re op til den en­kel­te, om man vil bru­ge et par år på at prø­ve kra­ef­ter med den så­kald­te vir­ke­li­ge ver­den, men:

Hjer­nens høj­de­punkt

»Som ud­gangs­punkt er folks ind­la­e­rings­ev­ne rig­tig høj, når de er i be­gyn­del­sen af 20’er­ne, og der­for me­ner vi, at det er for­nuf­tigt, at folk kom­mer i gang med en ud­dan­nel­se så re­la­tivt hur­tigt som mu­ligt.«

For­man­den for Dan­ske Stu­de­ren­des Fa­el­les­råd, Jo­han He­de­gaard Jør­gen­sen, me­ner umid­del­bart, at det er po­si­tivt, at de un­ge ta­ger sig bed­re tid, men pe­ger på, at ud­dan­nel­ses­lof­tet og frem­drifts­re­for­men kan få fle­re til at tø­ve, før de va­el­ger ud­dan­nel­se.

En ny­lig un­der­sø­gel­se fra Dan­marks Eva­lu­e­rings­in­sti­tut, Eva, vi­ste, at 8 af 10 af de stu­de­ren­de, der be­gynd­te på en vi­de­re­gå­en­de ud­dan­nel­se i 2018, hav­de holdt et el­ler fle­re års pau­se ef­ter stu­den­terek­sa­men.

Stør­ste­delen af dem hav­de brugt ti­den på at ar­bej­de, og li­ge un­der halv­de­len hav­de va­e­ret på ud­lands­op­hold. Sam­ti­dig vi­ste un­der­sø­gel­sen, at de stu­de­ren­de, som hav­de ta­get sab­batår, hav­de en fra­falds­ri­si­ko i lø­bet af de før­ste to år på 25 pct., mens den lå på 30 pct. for dem, som ik­ke hav­de holdt un­der­vis­nings­fri.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.