Rap­port: So­ci­a­le me­di­er er bå­de af det go­de og det on­de

Jyllands-Posten - - INDLAND - SARAH KOTT

Er un­ges brug af so­ci­a­le me­di­er ska­de­lig? Nej og ja, ly­der det helt over­ord­ne­de svar i en rap­port fra dan­ske The Hap­pi­ness Re­search In­sti­tu­te, ud­ar­bej­det for Nor­disk Mi­ni­ster­råd.

»So­ci­a­le me­di­er er be­tin­get af nog­le om­sta­en­dig­he­der, som hvor­dan de un­ge bru­ger dem, og hvem de er. De to ting er vig­ti­ge­re, end hvor lang tid de bru­ger på dem,« si­ger en af rap­por­tens for­fat­te­re, Mi­cha­el Birkja­er.

De un­ge, som er ak­ti­ve på Fa­ce­book, de­ler links, bil­le­der og kom­mu­ni­ke­rer med an­dre, kan op­le­ve po­si­ti­ve ef­fek­ter af det. De, som til gen­ga­eld bru­ger me­di­er­ne pas­sivt og blot kig­ger, kan op­le­ve ne­ga­ti­ve ef­fek­ter. Og så er der den sto­re grup­pe, hvor der »ik­ke rig­tig sker no­get«, som Mi­cha­el Birkja­er for­mu­le­rer det.

Sa­er­ligt ud­sat­te un­ge

Det er un­ge med få ven­ner og dår­li­ge re­la­tio­ner til de­res fora­el­dre, som ri­si­ke­rer ne­ga­ti­ve ef­fek­ter, ik­ke mindst hvis de og­så har et ek­stremt for­brug. Der­for ly­der op­for­drin­gen fra Birkja­er:

»Lad os stop­pe med at ta­le om ska­erm­tid som et stort be­greb, som vi al­le sam­men skal for­hol­de os til, og se på, hvem der fak­tisk har en stør­re sand­syn­lig­hed for at bli­ve ud­sat for skyg­ge­si­der­ne, så vi kan gø­re no­get ved det.«

Brug af Snap­chat og In­s­ta­gram stik­ker ud ved at va­e­re for­bun­det med la­ve­re livskva­li­tet.

»De er ik­ke nød­ven­dig­vis far­li­ge, men der er stør­re ri­si­ko for mi­striv­sel ved dis­se me­di­er end re­la­tivt set for Fa­ce­book,« si­ger Birkja­er.

Rap­por­ten er ba­se­ret på svar fra 1.160 nor­di­ske re­spon­den­ter i al­de­ren 14-29åri­ge, ho­ved­sa­ge­ligt pi­ger og kvin­der, ind­hen­tet via Fa­ce­book samt en ana­ly­se af re­pra­e­sen­ta­ti­ve Pisa-da­ta fra Nor­den.

Langt de fle­ste un­ge bli­ver ik­ke på­vir­ket hver­ken po­si­tivt el­ler ne­ga­tivt, når de bru­ger so­ci­a­le me­di­er, ly­der det i en ny rap­port. Ar­kiv­fo­to: Ri­chard Drew/AP

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.