Me­re sik­kert at va­e­re bi­list – til gen­ga­eld le­ver cyk­li­ster og fod­ga­en­ge­re li­vet far­ligt

Selv om cyk­li­ster og fod­ga­en­ge­re kun fyl­der nog­le få pct. i tra­fik­ken, ud­gør de 40 pct. af de dra­eb­te og til­ska­de­kom­ne. Til gen­ga­eld bli­ver det sta­dig me­re sik­kert at kø­re i bil.

Jyllands-Posten - - INDLAND - LARS FROM

Mens air­bags – nog­le så­gar ud­ven­digt på bi­len – ABS­brem­ser, au­to­ma­ti­ske nød­brem­ser, la­ne­ke­epi­ng-as­si­sten­ter, an­ti­spin og an­dre for­mer for avan­ce­ret sik­ker­heds­ud­styr har gjort det langt me­re sik­kert at kø­re i bil, så ser en cy­kel no­gen­lun­de ud, som den gjor­de for 25 år si­den.

Der­for er tra­fik­sik­ker­he­den ik­ke for­bed­ret for de blø­de tra­fi­kan­ter – cyk­li­ster og fod­ga­en­ge­re – på nog­le om­rå­der, sna­re­re tva­er­ti­mod.

Iføl­ge Vej­di­rek­to­ra­tets nye op­gø­rel­se over an­tal­let af dra­eb­te og til­ska­de­kom­ne i 2018, der net­op er ud­kom­met, ud­gør cyk­li­ster og fod­ga­en­ge­re nu 40 pct. af al­le dra­eb­te og til­ska­de­kom­ne i tra­fik­ken mod 26 pct. for 10 år si­den. Der­med fyl­der de blø­de tra­fi­kan­ter langt me­re i ulyk­kes­sta­ti­stik­ker­ne.

Ser man ale­ne på dra­eb­te og til­ska­de­kom­ne cyk­li­ster, så var an­tal­let i 2018 det hø­je­ste i 10 år, mens det sam­le­de an­tal dra­eb­te i tra­fik­ken sam­ti­dig var det na­est­la­ve­ste i ny­e­re tid.

Af­de­lings­le­der Ma­ri­an­ne Fold­berg St­ef­fen­sen, der er chef for Vej­di­rek­to­ra­tets tra­fik­sik­ker­heds­af­de­ling, gla­e­der sig over, at tra­fik­sik­ker­he­den sam­let er for­bed­ret så me­get, at det gør Dan­mark til num­mer to på EU’s li­ste over de mest tra­fik­sik­re lan­de. Men hun la­eg­ger ik­ke skjul på, at cyk­li­ster og fod­ga­en­ger­ne skil­ler sig ne­ga­tivt ud:

»De blø­de tra­fi­kan­ter har den ulem­pe, at de er blø­de. Det er en uli­ge kamp at va­e­re cyk­list el­ler fod­ga­en­ger, hvis man stø­der sam­men med en bil el­ler en last­bil. De blø­de tra­fi­kan­ter fyl­der i dag langt me­re i sta­ti­stik­ker­ne, for­di ulyk­ker med bi­ler fyl­der langt min­dre,« for­kla­rer hun.

Me­re sik­ker­heds­ud­styr

Ma­ri­an­ne Fold­berg St­ef­fen­sen me­ner, at man nu må til at se på, hvor­dan man kan skaf­fe me­re sik­ker­heds­ud­styr og der­med stør­re tra­fik­sik­ker­hed til isa­er cyk­li­ster­ne:

Det kan f.eks. va­e­re nød­brem­ser og cy­kel/fod­ga­en­ger­de­tek­to­rer på al­le bi­ler, som vi i dag ken­der det fra de mest au­to­ma­ti­se­re­de bi­ler, for på den må­de at und­gå sam­men­stød mel­lem bi­ler og cyk­ler. Og så hand­ler det og­så om at ved­li­ge­hol­de ve­je­ne og at ind­ret­te ve­je­ne, så der bli­ver plads til al­le.«

Vej­di­rek­to­ra­tet kon­klu­de­rer i ulyk­kes­sta­ti­stik­ken, at: »Cyk­li­ster og fod­ga­en­ge­re er ik­ke be­skyt­tet på sam­me må­de som per­so­ner i et kø­re­tøj, når de fa­er­des i tra­fik­ken, og der er der­for stør­re ri­si­ko for, at de kom­mer til ska­de, når de er in­vol­ve­ret i en ulyk­ke.«

Hos Rå­det for Sik­ker Tra­fik me­ner do­ku­men­ta­tions­kon­su­lent Jes­per Søn­der­gaard Hem­m­ings­en og­så, at det isa­er er den for­bed­re­de sik­ker­hed i bi­ler­ne, der har gjort bi­ler­ne langt me­re sik­re – og der­med har flyt­tet fo­kus langt me­re over på de blø­de tra­fi­kan­ter.

»Se, hvor­dan bi­ler­ne har få­et mas­ser af sik­ker­heds­ud­styr, mens en Ra­leigh her­re­cy­kel sta­dig ser no­gen­lun­de ud, som den gjor­de for 25-30 år si­den. Sam­ti­dig har aen­drin­ger i sam­fun­det be­ty­det, at langt fle­re men­ne­sker er flyt­tet ind til by­er­ne, hvoraf nog­le er be­gyndt at cyk­le, mens rig­tig man­ge ude på lan­det har få­et nye bi­ler,« for­kla­rer Jes­per Søn­der­gaard Hem­m­ings­en.

Han pe­ger bl.a. på, at rå­det har haft stor suc­ces med kampag­ner for at få fle­re til at bru­ge cy­kel­hjelm, li­ge­som man frem­over vil sa­et­te langt me­re fo­kus på at hja­el­pe de ae­l­dre cyk­li­ster.

Blandt cyk­li­ster­ne er det isa­er dem, der kø­rer på el­cy­kel, som skil­ler sig ud i ulyk­kes­sta­ti­stik­ker­ne.

I 2018 ud­gjor­de el­cyk­li­ster­ne iføl­ge Vej­di­rek­to­ra­tet ca. 10 pct. af al­le til­ska­de­kom­ne cyk­li­ster, mens om­kring 5 pct. af de kør­te cy­kelki­lo­me­ter fo­re­gik på en el­cy­kel. Tal­le­ne er dog usik­re, for­di der er pro­ble­mer med re­gi­stre­rin­gen af uhel­de­ne.

Ma­ri­an­ne Fold­berg St­ef­fen­sen pe­ger på fle­re år­sa­ger til, at ska­destu­er­ne ser fle­re og fle­re el­cyk­li­ster:

»Det ha­en­ger na­tur­lig­vis sam­men med, at der er kom­met langt fle­re el­cyk­ler. Men det kan og­så ha­en­ge sam­men med, at an­dre tra­fi­kan­ter ta­ger fejl af ha­stig­he­den, for­di el­cyk­ler kom­mer langt hur­ti­ge­re frem end de fle­ste al­min­de­li­ge cyk­ler,« for­kla­rer hun.

Så sent som tirs­dag om­kom en cyk­list i Tjør­ring ved Her­ning, mens en cyk­list på el­cy­kel fre­dag i sid­ste uge mi­ste­de li­vet på Fyn – iføl­ge po­li­ti­et for­ment­lig for­di den 62-åri­ge mand­li­ge el­cyk­list i en rund­kør­sel kør­te ind i si­den af en last­bil med 30-40 km/t.

Ma­ri­an­ne Fold­berg St­ef­fen­sen vil dog ik­ke ud­rå­be el­cyk­ler­ne til at va­e­re far­li­ge:

»Men det er klart, at der er an­dre ud­for­drin­ger.«

Vej­di­rek­to­ra­tet øn­sker fle­re un­der­sø­gel­ser om el­cyk­li­ster­ne og de­res fa­er­den i tra­fik­ken.

Hos Rå­det for Sik­ker Tra­fik me­ner Jes­per Søn­der­gaard Hem­m­ings­en ik­ke, at de man­ge ulyk­ker ale­ne skyl­des, at cyk­ler­ne er el­drev­ne:

»Vi har spurgt en ra­ek­ke ae­l­dre el­cyk­li­ster, og man­ge har for­kla­ret, at de har sva­ert ved at dre­je ho­ve­d­et nok til at se, om der kom­mer en bil. Men det er det sam­me pro­blem hos al­min­de­li­ge cyk­li­ster. Der­for ser vi frem til, at Ha­va­ri­kom­mis­sio­nen for Vejtra­fi­ku­lyk­ker snart kom­mer med en rap­port om el­cyk­li­ster,« si­ger han.

13 pct. er el­cyk­ler

Selv om en ny el­cy­kel ty­pisk ko­ster 12.000-15.000 kr., går sal­get over al for­vent­ning, forta­el­ler di­rek­tør i Dan­ske Cy­kel­hand­le­re, Tho­mas Jo­hn­sen.

»Vi vur­de­rer, at mindst 13 pct. af cy­kel­sal­get sid­ste år var el­cyk­ler. I for­hold til ulyk­ker­ne kan jeg godt for­stå, hvis bi­li­ster el­ler fod­ga­en­ge­re kan bli­ve over­ra­sket over, hvor hur­tigt el­cyk­ler­ne kø­rer,« for­kla­rer Tho­mas Jo­hn­sen, der op­for­drer si­ne med­lem­mer til at va­e­re om­hyg­ge­li­ge med at vej­le­de og rå­d­gi­ve kun­der­ne.

Bå­de i for­hold til at va­e­re op­ma­er­k­som­me på an­dre tra­fi­kan­ter, og i for­hold til om kun­den nu og­så bør kø­be en el­cy­kel frem for en kon­ven­tio­nel cy­kel.

Et af pro­ble­mer­ne med el­cyk­ler­ne er far­ten. En el­cy­kel kan med hja­elp fra el­mo­to­ren lov­ligt kø­re 25 km/t – men på net­tet kan man kø­be tu­nings­ud­styr, så far­ten øges til 60 km/t. Det ad­va­rer Rå­det for Sik­ker Tra­fik dog på det kraf­tig­ste mod, for­di det kan gi­ve vold­som­me ska­der hos bå­de fø­re­ren og dem, der måt­te bli­ve ramt.

Sid­ste år om­kom 28 cyk­li­ster, 580 kom al­vor­ligt til ska­de og 313 let­te­re til ska­de.

Iføl­ge tal fra Vej­di­rek­to­ra­tet fo­re­går godt 5 pct. af vejtra­fik­ken i Dan­mark på cy­kel, mens knap 95 pct. fo­re­går i bil. Der rej­ses med an­dre ord na­e­sten 20 gan­ge så me­get i bil som på cy­kel. Der­for er ri­si­ko­en for at bli­ve ramt af uheld me­get stør­re, hvis man kø­rer en ki­lo­me­ter på cy­kel, end hvis man kø­rer en ki­lo­me­ter i bil.

Mens det er ble­vet langt me­re sik­kert at kø­re i bil, er der ik­ke sket no­gen for­bed­ring for de blø­de tra­fi­kan­ter, cyk­li­ster og fod­ga­en­ge­re. Ar­kiv­fo­to: Lin­da Jo­han­sen

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.