Uvist om Hen­rik Sass Lar­sen ta­ger or­lov – sy­ge po­li­ti­ke­res vil­kår har før va­e­ret til de­bat

DF frem­sat­te tid­li­ge­re i år et be­slut­nings­for­slag om at aen­dre vil­kå­re­ne for bl.a. po­li­ti­ke­res ef­ter­ve­der­lag og sy­ge­or­lov, for­di »fol­ke­tings­med­lem­mer­nes ar­bejds­for­hold bør lig­ne de for­hold, re­sten af dan­sker­ne er un­der­lagt«.

Jyllands-Posten - - INDLAND - JA­COB HAISLUND

So­ci­al­de­mo­kra­tiets Hen­rik Sass Lar­sen har med­delt Met­te Fre­de­rik­sen, at han er sy­ge­meldt og ik­ke står til rå­dig­hed, hvis det lyk­kes hen­de at dan­ne en re­ge­ring.

Al­li­ge­vel er der fort­sat usik­ker­hed om S-pro­fi­lens po­li­ti­ske frem­tid på Chri­sti­ans­borg.

En sy­ge­or­lov for­ud­sa­et­ter en for­mel god­ken­del­se fra fol­ke­tings­sa­len, op­ly­ser Fol­ke­tin­gets per­so­na­le­kon­tor til Jyl­lands-Po­sten. I prak­sis be­vil­ger Tin­get al­tid or­lov. Men di­rek­te ads­purgt kan So­ci­al­de­mo­kra­ti­et ik­ke på nu­va­e­ren­de tids­punkt op­ly­se, om Hen­rik Sass Lar­sen ag­ter for­melt at sø­ge om sy­ge­or­lov, når det nye fol­ke­ting sam­les før­ste gang den 20. ju­ni.

Ved en sy­ge­or­lov fra Fol­ke­tin­get er med­lem­met be­ret­ti­get til sit ful­de fol­ke­tings­ho­norar på 56.494,17 kr. om må­ne­den (677.930 kr. om året) så la­en­ge, or­loven va­rer. Der er in­gen tids­be­gra­ens­ning på en sy­ge­or­lov, og der kra­e­ves in­gen do­ku­men­ta­tion for med­lem­mets syg­dom, op­ly­ser Fol­ke­tin­gets per­so­na­le­kon­tor.

Ef­ter­ve­der­lag og pen­sion

For­u­den sit fa­ste ho­norar op­tje­ner sy­ge­meld­te fol­ke­tings­med­lem­mer og­så ef­ter­ve­der­lag og pen­sion, li­ge­som man og­så un­der en sy­ge­mel­ding mod­ta­ger det skat­te­fri så­kald­te om­kost­nings­til­la­eg på 5.188,50 kr. om må­ne­den (62.262 kr. om året).

Man­dag skrev Hen­rik Sass Lar­sen på Fa­ce­book, at bl.a. pres­set fra me­di­er­ne har med­vir­ket til, at »der vil va­e­re stil­le fra mig i ti­den frem­over«.

»Jeg har gjort alt hvad jeg kun­ne for at ka­em­pe mig til­ba­ge ef­ter min de­pres­sion ved års­skif­tet, men det er desva­er­re ik­ke lyk­ke­des for mig. Så jeg må nu sy­ge­mel­de mig for at kun­ne bli­ve helt rask igen,« skrev han.

Hen­rik Sass Lar­sens af­lø­ser, So­ci­al­de­mo­kra­tiets før­stesup­ple­ant Tanja Lars­son, op­ly­ste man­dag til Ritzau, at hun er klar til at ta­ge over, men end­nu ik­ke hav­de hørt fra par­ti­top­pen.

Det er før set, at fol­ke­tings­med­lem­mer har ta­get sy­ge­or­lov i la­en­ge­re pe­ri­o­der. I 2014 trå­d­te SF’s Kar­sten Høn­ge ind i Fol­ke­tin­get som vi­kar for par­ti­fa­el­len An­ne Baa­strup, der sy­ge­meld­te sig på ube­stemt tid med stress, ef­ter at hun med eg­ne ord blev ud­sat for et »uri­me­ligt hårdt pres« i for­bin­del­se med den så­kald­te Chri­sti­a­na-sag.

I 2018 var den tid­li­ge­re Ven­stre-po­li­ti­ker Jakob En­gel-Sch­midt på sy­ge­or­lov, ef­ter at han blev af­slø­ret i at ha­ve kørt bil i narkopå­vir­ket til­stand.

DF i op­gør med go­der

I april i år frem­sat­te Dansk Fol­ke­par­ti et be­slut­nings­for­slag om at aen­dre vil­kå­re­ne for bl.a. po­li­ti­ke­res ef­ter­ve­der­lag og sy­ge­or­lov, for­di »fol­ke­tings­med­lem­mer­nes ar­bejds­for­hold bør lig­ne de for­hold, re­sten af dan­sker­ne er un­der­lagt«, som for­slags­stil­ler­ne skrev.

Dansk Fol­ke­par­ti fo­re­slog bl.a., at med­lem­mer af Fol­ke­tin­get for frem­ti­den skal frem­vi­se la­e­ge­er­kla­e­ring i for­bin­del­se med sy­ge­or­lov. Sam­ti­dig lag­de par­ti­et op til, at fol­ke­tings­med­lem­mer ik­ke skal kun­ne mod­ta­ge om­kost­nings­til­la­eg, mens de er på bar­sel.

»For­må­let med om­kost­nings­til­la­eg­get er at da­ek­ke om­kost­nin­ger i for­bin­del­se med hver­vet som fol­ke­tings­med­lem. Al­li­ge­vel mod­ta­ger fol­ke­tings­med­lem­mer, der går på bar­sels- el­ler sy­ge­or­lov, og­så om­kost­nings­til­la­eg­get, selv om det­te ude­luk­ken­de er be­reg­net til at da­ek­ke om­kost­nin­ger i for­bin­del­se med med­lem­mer­nes ar­bej­de,« står der i Dansk Fol­ke­par­tis be­slut­nings­for­slag.

Da Ve­der­lagskom­mis­sio­nen i 2016 frem­lag­de sit for­slag til, hvor­dan vil­kå­re­ne for dan­ske po­li­ti­ke­re kun­ne la­eg­ges om, fo­re­slog kom­mis­sio­nen spe­ci­fikt, at man Or­lov kan kun sø­ges af et med­lem, ik­ke af en grup­pe. An­søg­ning om or­lov ind­gi­ves skrift­ligt til Fol­ke­tin­gets Lovse­kre­ta­ri­at, der på veg­ne af Fol­ke­tin­gets for­mand be­hand­ler an­mod­nin­gen. Der for­lan­ges ik­ke no­gen egent­lig do­ku­men­ta­tion for rig­tig­he­den af be­grun­del­sen.

Når for­man­den har mod­ta­get en be­ga­e­ring om or­lov, sa­et­tes spørgs­må­let på dags­or­de­nen til Tin­gets af­gø­rel­se. I prak­sis be­vil­ger Tin­get al­tid or­lov i over­ens­stem­mel­se med for­man­dens indstil­ling.

Ved or­lov på grund af fød­sel el­ler adop­tion er der fast­sat en mak­si­mums­gra­en­se på 12 må­ne­der. Der­u­d­over in­de­hol­der Fol­ke­tin­gets for­ret­nings­or­den ik­ke be­stem­mel­ser om tids­ma­es­si­ge be­gra­ens­nin­ger for or­loven.

Kil­de: ret­s­in­for­ma­tion.dk/ft.dk helt fjer­ner om­kost­nings­til­la­eg­get, »idet kom­mis­sio­nen fin­der, at be­grun­del­ser­ne for til­la­eg­get i det va­e­sent­lig­ste er fal­det bort«. Den idé blev imid­ler­tid for­ka­stet på Chri­sti­ans­borg.

Be­hov for dis­kus­sion

Hen­ning Jør­gen­sen, pro­fes­sor og ar­bejds­mar­keds­for­sker ved Aal­borg Uni­ver­si­tet, ser en vis for­nuft i ud­mel­din­gen fra Dansk Fol­ke­par­ti.

»Ve­der­lagskom­mis­sio­nen prø­ve­de at ta­ge hul på dis­kus­sio­nen, men det lyk­ke­des ik­ke. Jeg sy­nes, at der er be­hov for at ta­ge den dis­kus­sion,« si­ger han og kon­sta­te­rer, at »som po­li­ti­ker skal man blot mel­de sig syg, mod­sat an­dre som er un­der­ka­stet re­gu­le­ring og en bag­kant hen ad vej­en«.

»Det at va­e­re fol­ke­tings­po­li­ti­ker er ik­ke et al­min­de­ligt job. Det er et til­lids­hverv, og der skal va­e­re en tryg­hed og en sik­ker­hed om­kring det. Men det kan godt vir­ke stø­de­n­de på nog­le, at po­li­ti­ke­re har så sto­re sa­er­for­de­le i for­hold til an­dre.«

Be­slut­nings­for­sla­get fra Dansk Fol­ke­par­ti er bort­fal­det ef­ter val­get. Det har ik­ke va­e­ret mu­ligt at få op­lyst, om par­ti­et vil frem­sa­et­te for­sla­get på ny.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.