Ha­engt mi­grant­duk­ke ef­ter­for­skes af po­li­ti­et

Po­li­ti­et fik fle­re hen­ven­del­ser på en ha­engt duk­ke i Ran­ders, og det un­der­sø­ges nu, om ak­tio­nen er straf­bar. Det er ik­ke før­ste gang, at lig­nen­de bud­ska­ber er ha­engt op i by­en.

Jyllands-Posten - - INDLAND - MI­CHA­EL THYKIER

For­bi­pas­se­ren­de ran­d­ru­si­a­ne­re fik sig en for­s­kra­ek­kel­se man­dag mor­gen. På mu­ren til by­ens Føtex hang en duk­ke med et reb om hal­sen og med et skilt på bry­stet.

»Jeg tog til Dan­mark og be­gik over­falds­vold­ta­egt mod hvi­de kvin­der, så nu ha­en­ger jeg her som fortjent. Stop mas­se­ind­van­dring,« stod der på duk­ken.

Fle­re for­skel­li­ge bor­ge­re an­meld­te duk­kens til­ste­de­va­e­rel­se til Østjyl­lands Po­li­ti, som send­te en pa­trul­je og fjer­ne­de duk­ken.

Om der er no­get ulov­ligt i at ha­en­ge en duk­ke op med så­dan en på­skrift, skal po­li­tiets juri­ster nu se na­er­me­re på, op­ly­ser Jakob Chri­sti­an­sen, pres­se­me­d­ar­bej­der hos Østjyl­lands Po­li­ti.

»Det er selv­føl­ge­lig ik­ke rart for dem, som er ble­vet for­s­kra­ek­ket. Det, vi kon­cen­tre­rer os om, er, om der er be­gå­et no­get egent­lig straf­bart, og i så fald hvem der har ha­engt duk­ken op« si­ger Jakob Chri­sti­an­sen.

Han forta­el­ler, at Østjyl­lands Po­li­ti for »nog­le uger si­den« ryk­ke­de ud til en lig­nen­de epi­so­de, hvor der hang et ban­ner fra en bro. På ban­ne­ret stod et lig­nen­de bud­skab.

Østjyl­lands Po­li­ti kan ik­ke over for Jyl­lands-Po­sten forta­el­le, hvor sa­gen med ban­ne­ret på bro­en står i dag. Om epi­so­der­ne har en sam­men­ha­eng, vil Østjyl­lands Po­li­ti ik­ke kom­men­te­re, men Jakob Chri­sti­an­sen si­ger, at po­li­ti­et er op­ma­er­k­som­me på grup­pe­rin­ger, som kan ha­ve med epi­so­der­ne at gø­re.

In­gen re­la­tion til Føtex

På isa­er Fa­ce­book har den ha­eng­te duk­ke frem­kaldt re­ak­tio­ner. Grup­pen ”Ran­ders mod Ra­cis­me” lag­de bil­le­der af duk­ken op og fik hur­tigt me­re end 1.000 kom­men­ta­rer og re­ak­tio­ner fra bru­ge­re i he­le lan­det. Grup­pen, som kun vil ud­ta­le sig ano­nymt, hol­der ja­evn­ligt mø­der om det, de kal­der »ra­cis­me i og om­kring Ran­ders«.

Hos Sal­ling Group, som ejer Føtex, fo­re­stil­ler man sig ik­ke, at pla­ce­rin­gen af duk­ken som så­dan har no­get med bu­tik­ken at gø­re.

»Man har kun­net se duk­ken di­rek­te fra bus­ter­mi­na­len, og vi tror, at duk­ken blev pla­ce­ret der, for­di man­ge men­ne­sker så vil­le kom­me til at se den,« si­ger pres­se­ansvar­lig i Sal­ling Group, Kas­per Reg­gel­sen.

Ef­ter duk­ken blev ta­get ned, ha­eng­te nog­le bor­ge­re et nyt ban­ner op.

»Stop ra­cis­me!,« stod der. Det ban­ner er nu og­så fjer­net fra Føtex-mu­ren.

Den høj­re­na­tio­na­li­sti­ske ak­ti­vist­grup­pe Nord­front hyl­der på grup­pens hjem­mesi­de duk­ke­ak­tio­nen i Ran­ders, men uden at ta­ge an­svar for den. Sam­me grup­pe ud­fø­rer selv po­li­ti­ske ak­tio­ner. Bl.a. over­ma­le­de grup­pen i pin­sen en ba­enk i Aar­hus, som el­lers var ma­let i regn­bu­ens far­ver til for­del for mang­fol­dig­hed.

På ba­en­ken var kli­stret kli­s­ter­ma­er­ker med Nord­fronts logo, og på hjem­mesi­den skri­ver grup­pen, at man nu »igen kan be­nyt­te ba­en­ken uden at bli­ve min­det om una­tur­lig livs­stil og for­da­er­vet ad­fa­erd«.

For­e­nin­gen Bla­ck Li­ves Mat­ter Den­mark har for­dømt duk­ken i Ran­ders.

»Der er fa­sci­ster på spil i by­en. Så det er vig­ti­ge­re end no­gen­sin­de at bak­ke op i kam­pen mod ra­cis­me,« skri­ver for­e­nin­gen på Fa­ce­book.

Duk­ken ved Føtex fik ik­ke lov at ha­en­ge la­en­ge, før fle­re bor­ge­re hav­de meldt det til po­li­ti­et. Fo­to: Fa­ce­book

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.