Kendt jour­na­list løsladt ef­ter bøl­ge af pro­te­ster mod po­li­tiets me­to­der

Rus­sisk gra­verjour­na­list, kendt for si­ne af­slø­rin­ger af kor­rup­tion, blev plud­se­lig sat på fri fod. Narko­ankla­ge drop­pet.

Jyllands-Posten - - INTERNATIO­NAL - JØRN MIKKELSEN

»Jeg/vi er Ivan Go­lu­nov«.

Tre rus­si­ske kva­li­tetsa­vi­ser ud­kom man­dag med stort set ens for­si­der i en ko­or­di­ne­ret pro­test mod fa­engs­lin­gen af en kendt ku­le­gra­ven­de jour­na­list, den 36-åri­ge Ivan Go­lu­nov, som po­li­ti­et har be­skyldt for at va­e­re in­vol­ve­ret i narko­han­del.

I et land, hvor de sto­re tv­ka­na­ler er hårdt kon­trol­le­ret af sta­ten, og uaf­ha­en­gi­ge avi­ser har det sva­ert, har den fa­el­les of­fen­siv vakt enorm op­sigt i of­fent­lig­he­den.

Ivan Go­lu­novs navn har i de se­ne­ste døgn va­e­ret na­evnt me­re end pra­esi­dent Pu­tins på de so­ci­a­le me­di­er. Der har va­e­ret sto­re de­mon­stra­tio­ner for­an in­den­rigs­mi­ni­ste­ri­et i Moskva hver dag si­den fa­engs­lin­gen. 170.000 nå­e­de at skri­ve un­der på et krav om, at han skul­le løsla­des.

Det ske­te så tirs­dag. Al­le sig­tel­ser blev truk­ket til­ba­ge, og Go­lu­nov sat på fri fod.

Iføl­ge in­den­rigs­mi­ni­ster Vla­di­mir Ko­lokolt­sev har ef­ter­forsk­nin­gen ik­ke på­vist no­get straf­bart. Der vil nu bli­ve ind­ledt en un­der­sø­gel­se af po­li­tiets me­to­der, skrev nyheds­bu­reau­et In­ter­fax.

Det er sja­el­dent, at rus­si­ske myn­dig­he­der bø­jer sig for pres i of­fent­lig­he­den, men me­get ta­ler for, at storm­lø­bet mod po­li­ti­et den­ne gang blev for vold­somt, og at sa­gen sim­pelt­hen var for tynd.

De tre avi­ser ha­ev­de­de, at be­vi­ser­ne mod Go­lu­nov var fa­bri­ke­ret, og at fa­engs­lin­gen ske­te for at luk­ke mun­den på en af Ruslands skrap­pe­ste repor­te­re, der ja­evn­ligt har af­slø­ret kor­rup­tion og magt­mis­brug fra myn­dig­he­der­nes si­de.

Al­le tre avi­ser har tid­li­ge­re selv va­e­ret ud­sat for myn­dig­he­der­nes pres.

Un­der et rets­mø­de i we­e­ken­den for­tal­te en grå­d­kvalt Ivan Go­lu­nov, in­des­pa­er­ret i et bur, at han net­op hav­de af­le­ve­ret en ar­ti­kel om kor­rup­tion i Moskvas be­de­mands­bran­che. Det er et em­ne, der har op­ta­get sin­de­ne i Rusland i la­en­ge­re tid.

Ban­ket i fa­engs­let

Han for­tal­te og­så, at han var ble­vet ban­ket og yd­my­get i fa­engs­let og for­hin­dret i at sove. Han skal ha­ve på­dra­get sig en let hjer­ne­rystel­se. I to døgn fik han ik­ke no­get at spi­se. Man­dag blev han over­flyt­tet til hus­ar­re­st. Til­ta­len kun­ne ha­ve gi­vet op til 20 års fa­engsel.

Un­der en ransag­ning i hans lej­lig­hed ha­ev­de­de po­li­ti­et at ha­ve fun­det stør­re ma­eng­der narko­ti­ka. I ret­ten sag­de han, at han al­drig har haft med narko­ti­ka at gø­re.

Sa­gen nå­e­de helt til tops. Pra­esi­dent Pu­tins tals­mand, Dmi­trij Peskov, sag­de på et pres­se­mø­de, at Pu­tin er me­get op­ma­er­k­som på den. Kreml er un­der in­ter­na­tio­nal kri­tik for i åre­vis at ha­ve for­søgt at ens­ret­te det rus­si­ske me­di­eland­skab til at bli­ve et ly­digt red­skab for Pu­tin.

Iføl­ge Go­lu­novs ad­vo­kat vi­ser en urin­prø­ve, ta­get i fa­engs­let, in­gen spor af narko­ti­ka hos ham selv.

Po­li­ti­et of­fent­lig­gjor­de ved an­hol­del­sen fo­tos, der skul­le vi­se en slags narko­la­bo­ra­to­ri­um hjem­me i Go­lu­novs lej­lig­hed i Moskva. De blev si­den truk­ket til­ba­ge. Bil­le­der­ne har in­gen sam­men­ha­eng med ham, er­kend­te po­li­ti­et.

Repor­te­ren ar­bej­der for net­a­vi­sen Me­duza. Han har ry for at va­e­re uhy­re se­ri­øs og har fle­re gan­ge bragt af­slø­rin­ger, som er slå­et bredt igen­nem i det rus­si­ske me­di­e­bil­le­de.

»Kor­rup­te me­d­ar­bej­de­re«

»Vi me­ner, at Ivan Go­lu­nov blev an­holdt på for­an­led­ning af kor­rup­te me­d­ar­bej­de­re i in­den­rigs­mi­ni­ste­ri­et og ef­ter­ret­ning­s­tje­ne­sten FSB, der net­op har for­bin­del­se til be­de­mands­bran­chen. Hér kan man vir­ke­lig hur­tigt tje­ne sto­re pen­ge. Da de hør­te, at Go­lu­nov var på vej med end­nu en hi­sto­rie, star­te­de de en ope­ra­tion for­ment­lig uden at vi­de, hvem han er,« si­ger che­fre­dak­tør Ro­man Do­brok­ho­tov, chef for net­me­di­et The In­si­der, til nyheds­ma­ga­si­net Der Spie­gel.

The In­si­der er et an­det af de uaf­ha­en­gi­ge me­di­er, der kon­stant er i myn­dig­he­der­nes sø­ge­lys. Det bi­drog bl.a. til af­slø­rin­gen af de to FSB-agen­ter, der var in­vol­ve­ret i gif­tan­gre­bet mod ek­sa­gen­ten Ser­gej Skri­pal og hans dat­ter i Stor­bri­tan­ni­en. Go­lu­nov har fle­re gan­ge få­et død­strus­ler. Me­duzas di­rek­tør, Ga­li­na Timtjen­ko, har for­søgt at få ham til at for­la­de Rusland, men det har han af­vist.

Ivan Go­lu­nov var pla­ce­ret i et bur i retslo­ka­let, da han blev pra­e­sen­te­ret for en til­ta­le om narko­han­del, der kan gi­ve op til 20 års fa­engsel. Fo­to: Taty­a­na Ma­key­e­va/Reu­ters

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.