Muham­med­teg­ners tra­eskul­p­tur bra­endt ned

Po­li­ti­et mista­en­ker, at en på­sat brand har øde­lagt den sven­ske kunst­ner Lars Vil­ks' kunstva­erk "Waaaall".

Jyllands-Posten - - INTERNATIO­NAL -

En tra­eskul­p­tur af den sven­ske kunst­ner Lars Vil­ks blev nat­ten til tirs­dag bra­endt ned til jor­den. Det op­ly­ste Sve­ri­ges Ra­dios ka­nal P4 Öre­bro tirs­dag.

Po­li­ti­et mista­en­ker, at det er en på­sat brand, der har øde­lagt kunstva­er­ket. Det skri­ver den sven­ske avis Af­ton­bla­det. De tek­ni­ske un­der­sø­gel­ser af ha­en­del­sen var tirs­dag for­mid­dag i gang.

Den 72-åri­ge kunst­pro­fes­sor Lars Vil­ks er isa­er kendt for i 2007 at pu­bli­ce­re en teg­ning, hvor pro­fe­ten Muham­med har skik­kel­se af en hund.

Han var et af ho­ved­nav­ne­ne ved et ar­ran­ge­ment på Kr­udt­tøn­den i Kø­ben­havn 14. fe­bru­ar 2015 om kunst, blas­fe­mi og yt­rings­fri­hed. En ung, straf­fet mand med ra­di­kal is­la­mi­stisk over­be­vis­ning, Omar El-Hus­se­in, gik til an­greb og for­søg­te at dra­e­be fle­re. Film­man­den Finn Nør­gaard mi­ste­de li­vet.

Ik­ke før­ste brand

Det bra­end­te kunstva­erk ved navn "Waaaall" var en del af en per­ma­nent kunst­ud­stil­ling, der hed­der Konst på Hög.

Den be­står af en ra­ek­ke skul­p­tu­rer, der er pla­ce­ret i et bak­ket land­skab i Kum­la lidt uden for Öre­bro i det cen­tra­le Sve­ri­ge.

Po­li­ti­et fik an­mel­del­sen om bran­den om­kring klok­ken 01.30 nat­ten til tirs­dag. Da po­li­ti­et kom frem, var skul­p­tu­ren bra­endt ned, skri­ver P4 Öre­bro. Det er ik­ke før­ste gang, at et af Lars Vil­ks' va­er­ker bra­en­der.

I 2016 bra­end­te hans kunstva­erk "Ni­mis" del­vist ned. Det står ved ky­sten i na­tur­re­ser­va­tet Kul­la­berg i Skå­ne.

Va­er­ket er cir­ka 150 me­ter langt og op til 15 me­ter højt. Kon­struk­tio­nen er la­vet af ad­skil­li­ge ton driv­tøm­mer, som Vil­ks har sam­let si­den 1980.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.