Tjek­ki­ets pre­mi­er­mi­ni­ster ri­si­ke­rer at skul­le be­ta­le 130 mio. kr. til­ba­ge til EU

De­mon­stra­tio­ner i Prag vok­ser dra­stisk, ef­ter at en EU-rap­port har vur­de­ret, at An­drej Ba­bis som pre­mi­er­mi­ni­ster tje­ner fedt på EU-støt­te.

Jyllands-Posten - - INTERNATIO­NAL - SOLVEIG GRAM JEN­SEN

30 år ef­ter Fløjls­re­vo­lu­tio­nen, som brag­te kom­mu­nis­men til fald i det da­va­e­ren­de Tjek­kos­lo­vaki­et, strøm­mer tjek­ker­ne igen på ga­den for at pro­teste­re imod magt­ha­ver­ne.

Sta­digt fle­re del­ta­ger i de­mon­stra­tio­ner­ne, som hver tirs­dag skif­te­vist fin­der sted i og uden for Prags mu­re. Hidtil har de mak­si­malt va­e­ret om­trent 50.000.

Men for en uge si­den var de iføl­ge or­ga­ni­sa­to­rer­ne 120.000, som sam­le­des i ho­ved­sta­dens le­gen­da­ri­ske Wen­cesl­a­s­plads, hvor ind­byg­ger­ne i Prag i 1968 for­søg­te at stop­pe de sov­je­ti­ske tanks, der in­va­de­re­de lan­det, og hvor man­ge af de­mon­stra­tio­ner­ne i 1989 og­så fo­re­gik.

130 mio. kr.

Det skyld­tes en fo­re­lø­big un­der­sø­gel­se om in­ter­es­se­kon­flikt fra EU-kom­mis­sio­nen, som i for­ri­ge uge blev la­ek­ket til de­le af den tjek­ki­ske pres­se.

Den vi­ste, at EU-Kom­mis­sio­nen vil kra­e­ve op mod 17,4 mio. eu­ro – ca. 130 mio. kr. – til­ba­ge. Det er pen­ge, der er ble­vet gi­vet i støt­te til Agro­fert Hol­ding, som pre­mi­er­mi­ni­ste­ren har grund­lagt. To må­ne­der før han blev pre­mi­er­mi­ni­ster i 2017, lag­de Ba­bis el­lers si­ne ak­tier i kon­cer­nen over i to fon­de. Men iføl­ge EU-juri­ster­nes vur­de­ring ra­ek­ker det ik­ke, idet Ba­bis – iføl­ge de­res un­der­sø­gel­se – sta­dig mod­ta­ger alt over­skud fra fon­de­ne.

Selv om Ba­bis, tid­li­ge­re kom­mu­nist og Tjek­ki­ets na­e­stri­ge­ste mand, blot har sid­det i spid­sen for lan­dets re­ge­ring i halvan­det år, har han ho­ved­rol­len i fle­re sa­ger om in­ter­es­se­kon­flik­ter.

Der­for er det hel­ler ik­ke før­ste gang, der har va­e­ret de­mon­stra­tio­ner imod ham. Dog ik­ke så mas­si­ve som i den­ne om­ba­e­ring, der be­gynd­te for to må­ne­der si­den. Tirs­dag var der plan­lagt nye de­mon­stra­tio­ner i en ra­ek­ke by­er uden for ho­vedsta­den.

”Non­sens”

Oven på la­ek­ket re­a­ge­re­de Ba­bis i før­ste om­gang fø­lel­ses­la­det og sag­de, at EUKom­mis­sio­nens un­der­sø­gel­se var fuld af hal­ve sand­he­der og selv­mod­si­gel­ser, og at den var et an­greb imod Tjek­ki­et, som skul­le desta­bi­li­se­re lan­det, for­kla­rer ra­dio­sta­tio­nen Ra­dio Prag.

»Vi må til­ba­ge­vi­se det her styk­ke non­sens, som er kom­met fra Bruxel­les – og du kan va­e­re sik­ker på, at me­di­er­ne vil le­ve af det i uger og må­ne­der – vi må til­ba­ge­vi­se det med hår­de fakta og hår­de da­ta,« sag­de Ba­bis.

Si­den har han na­eg­tet at ind­gå i di­a­log med de de­mon­stre­ren­de, for­di de »ik­ke vil hø­re hans ar­gu­men­ter, men na­er­me­re se ham gå af«, be­ret­ter ra­dio­sta­tio­nen.

Det kan de strej­ken­de for­ment­lig ik­ke gø­re sig håb om fo­re­lø­bigt. Nye me­nings­må­lin­ger vi­ser, at selv om 55 pct. af tjek­ker­ne me­ner, at sa­gen ska­der lan­det, vur­de­rer 70 pct. af be­folk­nin­gen, at sa­gen ik­ke bør le­de til re­ge­rin­gens fald.

»Øko­no­mi­en går godt, så fler­tal­let me­ner, at han gør det godt. Men det er da et pa­ra­doks, at der bå­de er de her sto­re de­mon­stra­tio­ner, og så er der folk, der tror, det er en kampag­ne ba­se­ret på fal­ske nyhe­der,« for­kla­rer

Iføl­ge or­ga­ni­sa­to­rer­ne var der 120.000 del­ta­ge­re i de­mon­stra­tio­nen i Prag tirs­dag den 4. ju­ni. Med sig hav­de de ban­ne­re, hvor der på tjek­kisk stod "Gå af!" – en di­rek­te be­sked til lan­dets pre­mi­er­mi­ni­ster, An­drej Ba­bis. Fo­to: Bun­das Eng­ler/Reu­ters

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.