AN­DREJ BA­BIS

Jyllands-Posten - - INTERNATIO­NAL -

An­drej Ba­bis er 64 år og op­rin­de­ligt slo­vak.

På un­der 30 år har han for­må­et at bli­ve den na­e­stri­ge­ste mand i Tjek­ki­et tak­ket va­e­re in­ve­ste­rin­ger in­den for man­ge for­skel­li­ge om­rå­der.

Gik ind i po­li­tik i 2011 ved at dan­ne par­ti­et ANO, et cen­trum­par­ti med li­be­ra­le va­er­di­er og en sta­erk an­ti­sy­stem-tan­ke­gang. En af par­tiets nøg­lesa­ger er at be­ka­em­pe de po­li­ti­ske eli­ters kor­rup­tion.

Po­li­ti­ske ob­ser­va­tø­rer ka­rak­te­ri­se­rer par­ti­et, hvis navn – ANO – be­ty­der ”ja” på tjek­kisk, som ”po­puli­stisk”. Rig­tigt er det og­så, at pro­tester­ne ik­ke kom­mer fra den fat­tig­ste del af sam­fun­det, men fra mid­delklas­sen, for­kla­rer Ji­ri Pe­he, di­rek­tør for New York Uni­ver­si­tet i Prag:

»De har et højt ni­veau af livskva­li­tet, og nu vil de ha­ve det sam­me i de­mo­kra­ti. De me­ner, at Ba­bis, der nu er for­fulgt af skan­da­ler, ik­ke bur­de va­e­re pre­mi­er­mi­ni­ster.«

Han til­fø­jer, at folk hå­ber, at hvis de ik­ke får Ba­bis ud nu, vil det i det mind­ste ska­be gro­bund for po­li­tisk for­an­dring i Tjek­ki­et frem mod val­get, som ef­ter pla­nen fin­der sted i 2021. Beg­ge eks­per­ter pe­ger på, at me­get af­ha­en­ger nu af, om de­mon­stra­tio­ner­ne over­le­ver fe­rie og som­mer­sløv­hed de kom­men­de må­ne­der. De en­de­li­ge og of­fi­ci­el­le rap­por­ter fra EU skal ef­ter pla­nen kom­me i ok­to­ber el­ler novem­ber.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.