Mozam­bique for­må­e­de ik­ke det, som In­di­en kun­ne

Før cyklo­nen Fa­ni evaku­e­re­de In­di­en 1 mio. men­ne­sker i en ind­sats, der red­de­de man­ge liv. Mozam­bique er der­i­mod sta­dig i knae ef­ter to cyklo­ners ha­er­gen.

Jyllands-Posten - - INTERNATIO­NAL - SI­MON AABECH

Da to vold­som­me cyklo­ner ha­er­ge­de Mozam­bique til­ba­ge i marts og april, blev lan­det ramt af sto­re øde­la­eg­gel­ser, og fle­re hund­re­de men­ne­sker om­kom. Da In­di­en blev ramt af en lig­nen­de cyklon i star­ten af maj, var man for­be­redt i en helt an­den grad, og lan­dets myn­dig­he­der sat­te gang i den stør­ste mas­se­e­vaku­e­ring i In­di­ens hi­sto­rie, iføl­ge me­di­et Li­ve Sci­en­ce.

På et døgn blev over en mil­li­on men­ne­sker evaku­e­ret fra de­res bo­li­ger.

»De tid­li­ge vars­ler fra In­di­ens me­te­o­r­o­lo­gi­ske in­sti­tut var sa­er­de­les pra­e­ci­se, hvil­ket be­tød, at myn­dig­he­der­ne kun­ne sa­et­te gang i en vel­or­ga­ni­se­ret evaku­e­rings­plan,« lød det ef­ter­føl­gen­de fra De­nis McCle­an, der er tals­mand for FN’s Se­kre­ta­ri­at for Ka­ta­stro­fe­fore­byg­gel­se.

Den se­ne­ste op­ta­el­ling vi­ser, at 64 men­ne­sker mi­ste­de li­vet ef­ter cyklo­nen Fa­ni, op­ly­ser Al Ja­ze­e­ra.

I Mozam­bique ser si­tu­a­tio­nen helt an­der­le­des ud. 641 men­ne­sker mi­ste­de li­vet i for­bin­del­se med cyklo­ner­ne Idai og Ken­neth, der ha­er­ge­de lan­det med seks ugers mel­lem­rum.

Nød­hja­elp­sor­ga­ni­sa­tio­nen Rø­de Kors har va­e­ret mas­sivt til ste­de i Mozam­bique, hvor­i­mod det ik­ke har va­e­ret nød­ven­digt at sen­de mand­skab til In­di­en, forta­el­ler ka­ta­stro­fe­chef i Dansk Rø­de Kors, Bjar­ke Skaan­ning:

»Den in­di­ske stat har selv ta­get an­svar sam­men med na­tio­na­le or­ga­ni­sa­tio­ner i In­di­en. Det vil si­ge, at den in­di­ske af­de­ling for Rø­de Kors ik­ke har skul­let gø­re den sto­re ind­sats, og der er stort set ik­ke kom­met in­ter­na­tio­nal støt­te ind.«

I Mozam­bique hja­el­per Rø­de Kors fort­sat om­kring 200.000 men­ne­sker med hus­ly.

»Det er sva­ert at sam­men­lig­ne evaku­e­rings­ar­bej­det i Mozam­bique og In­di­en. Den før­ste cyklon, der ram­te Mozam­bique i mid­ten af marts, kom som en over­ra­skel­se for al­le, da den først kom ind over land, gik ud over van­det igen, og der­ef­ter kom til­ba­ge med en end­nu kraf­ti­ge­re styr­ke. Rø­de Kors og de lo­ka­le myn­dig­he­der send­te be­ske­der ud om, at cyklo­nen var på vej i Mozam­bique, men det har stor be­tyd­ning, hvil­ket sy­stem man har i lan­det, og hvor klart be­ske­den kom­mer ud.«

»I Mozam­bique send­te man en be­sked ud til folk via sms, sko­ler og det lo­ka­le by­råd, men myn­dig­he­der­ne for­bød ik­ke folk at va­e­re i vis­se om­rå­der. I In­di­en sag­de man der­i­mod, at al­le i et vist om­rå­de skul­le evaku­e­res. I In­di­en er man me­re vant til, at cyklo­ner­ne kom­mer in­di­mel­lem,« forta­el­ler Bjar­ke Skaa­ning.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.