Den­ne ame­ri­kan­ske by de­ler pen­ge ud til si­ne ind­byg­ge­re: Kvit og frit

Jyllands-Posten - - INTERNATIO­NAL - HEIDI PLOUGSGAAR­D

Ame­ri­ka­ner­ne hyl­der ka­pi­ta­lis­me, men i en ca­li­for­nisk by me­ner borg­meste­ren, at sy­ste­met svig­ter de lav­t­løn­ne­de. Nu er han som et for­søg be­gyndt at ud­be­ta­le bor­ger­løn, og fle­re de­mo­kra­ti­ske pra­esi­dent­kan­di­da­ter har om­fav­net idéen.

Stockton, to små ti­mers kør­sel fra San Fran­ci­sco, er ik­ke en by, som lover si­ne ind­byg­ge­re suc­ces. Na­e­sten en af fi­re le­ver un­der fat­tig­doms­gra­en­sen. I åre­vis lå den og skvul­pe­de na­er top­pen af de na­tio­na­le sta­ti­stik­ker over flest drab. I 2012 gik den kon­kurs.

Ar­re­ne er sta­dig syn­li­ge. I midt­by­en står til­s­kod­de­de byg­nin­ger og for­fal­der, og der har al­drig va­e­ret fle­re hjem­lø­se, men nu har borg­meste­ren sat sig for at vi­se, at mu­lig­he­der­nes land kan le­ve­re på en an­den må­de.

Et pi­lot­pro­jekt skal for­sø­ge at tak­le den ved­hol­den­de fat­tig­dom ved at ud­be­ta­le en må­ned­lig bor­ger­løn på 500 dol­larss (3.350 kr.). Kvit og frit uden at stil­le krav over­ho­ve­det.

Det er kon­tro­ver­si­elt i et land, som er stolt af at va­e­re byg­get på ka­pi­ta­lis­me. Men kri­sens om­fang ret­fa­er­dig­gør en ra­di­kal ny til­gang, me­ner Mi­cha­el Tubbs, et po­li­tisk stjer­neskud på ba­re 28 år, som fik op­bak­ning fra tid­li­ge­re pra­esi­dent Ba­ra­ck Oba­ma, da han stil­le­de op som borg­me­ster.

»Man­ge er pres­se­de. Ik­ke for­di de ta­ger dår­li­ge, øko­no­mi­ske be­slut­nin­ger, men for­di det nu­va­e­ren­de øko­no­mi­ske sy­stem ik­ke fun­ge­rer for fat­ti­ge ar­bejds­ta­ge­re,« si­ger Tubbs til den lo­ka­le ra­dio­sta­tion KCRA.

Stockton er med si­ne godt 300.000 ind­byg­ge­re på stør­rel­se med Aar­hus. En­gang var det en pul­se­ren­de in­du­stri­by med 10 skibsva­erf­ter og med sin ad­gang til San Fran­ci­sco Bay et fragt­knu­de­punkt for land­bru­get.

Søn af en rø­ver

Se­ne­re, da tech-in­du­stri­en i Si­li­con Val­ley skød i vej­ret og hev huspri­ser­ne med sig op, an­kom flyt­te­bi­ler­ne i en lind strøm, og Stockton be­gynd­te at bre­de sig ud over tid­li­ge­re as­p­ar­ge­s­mar­ker og man­del­plan­ta­ger, indtil det he­le kol­lap­se­de i fi­nanskri­sen.

Mi­cha­el Tubbs hå­ber, at han med sin ga­ran­ti om en ek­straind­komst over en pe­ri­o­de på 18 må­ne­der kan vi­se, at fat­ti­ge ved at få lidt me­re luft i øko­no­mi­en kan for­bed­re de­res eget liv. Det er no­get, som han selv har er­fa­rin­ger med. Som søn af en ale­ne­mor og en far, der har sid­det fa­engs­let for kid­nap­ning og rø­ve­ri, er han vok­set op i fat­tig­dom, men blev gi­vet en bil­let til at kla­tre op af sti­gen, da han blev op­ta­get på Stand­ford Uni­ver­si­tet.

Men pi­lot­pro­jek­tet kan og­så bli­ve et vig­tigt ind­s­park i den po­li­tisk de­bat, da det vil gi­ve det mest om­fat­ten­de indblik i ef­fek­ten af bor­ger­løn i USA. Det har al­le­re­de fan­get op­ma­er­k­som­he­den fra fle­re af de de­mo­kra­ti­ske pra­esi­dent­kan­di­da­ter.

Idéen om bor­ger­løn går fle­re hund­re­de år til­ba­ge, men er hel­ler ik­ke helt ny i ame­ri­kansk sam­men­ha­eng. Tho­mas Jef­fer­son, en af for­fat­ter­ne til USA’s Uaf­ha­en­gig­hed­ser­kla­e­ring, var for­ta­ler for at gi­ve al­le ame­ri­ka­ne­re 20 hektar land, så de kun­ne for­sør­ge sig selv. Del­sta­ten Ala­ska ud­be­ta­ler hvert år di­vi­den­de af si­ne olie­ind­ta­eg­ter til al­le bor­ge­re – knap. 7.350 kr. per snu­de i 2017. Se­ne­st har fle­re af tech-in­du­stri­ens gi­gan­ter, så­som Fa­ce­book­grund­la­eg­ger Mark Zuck­er­berg og Tesla­op­fin­der Elon Musk, støt­tet tan­ken.

En­tu­si­as­men skyl­des isa­er en vok­sen­de be­kym­ring for de bre­de­re kon­se­kven­ser af den sti­gen­de au­to­ma­ti­se­ring af øko­no­mi­en. Iføl­ge en rap­port fra ta­en­ket­an­ken Brook­ings vil det gå ud over me­re end en fjer­de­del af al­le ame­ri­kan­ske ar­bejds­plad­ser i de kom­men­de år­ti­er, og de fle­ste af dem er lav­t­lønsjob.

Har to el­ler tre job

Det ri­si­ke­rer at øge ulig­he­den. Al­le­re­de i dag er der 41 pct. blandt voks­ne ame­ri­ka­ne­re, som si­ger, at de ik­ke vil­le kun­ne kla­re en uven­tet reg­ning på 2.500 kr. uden at lå­ne el­ler sa­el­ge no­get, vi­ser en un­der­sø­gel­se fra USA’s cen­tral­bank. Det er til trods for, at ar­bejds­løs­he­den er ne­de på 3,6 pct. – det la­ve­ste ni­veau i 50 år, og det un­der­stre­ger Tubbs po­in­te

»Man­ge men­ne­sker har to el­ler tre job, (..) men har ik­ke råd til no­get helt ba­salt som hus­le­je, el­reg­nin­ger el­ler at be­ta­le for bør­ne­pas­ning.«

For­sø­get er 100 pct. fi­nan­si­e­ret af pri­va­te filan­tro­per og om­fat­ter 125 per­so­ner. Al­le er til­fa­el­digt ud­valgt, men de har det til­fa­el­les, at de bor i kvar­te­rer, hvor folk tje­ner min­dre end den gen­nem­snit­li­ge år­sind­komst i Stockton på godt 300.000 kr. Del­ta­ger­ne har si­den fe­bru­ar få­et det må­ned­li­ge be­løb sat ind på en kon­to og kan bru­ge pen­ge­ne, som de vil.

»Det er vig­tigt at for­stå, at folk selv bedst ved, hvad de har mest brug for,« si­ger Va­nuy­en Pham fra Eco­no­mic Securi­ty Pro­jekt, en in­ter­es­se­or­ga­ni­sa­tion, som bl.a. har Chris Hu­ges, en medstif­ter af Fa­ce­book, i sin be­sty­rel­se og har va­e­ret med til at fi­nan­si­e­re pro­jek­tet.

Det er sta­dig for tid­ligt at dra­ge no­gen kon­klu­sio­ner, men fle­re af del­ta­ger­ne har for­talt til lo­ka­le me­di­er, hvor­dan pen­ge­ne har let­tet de­res hver­dag. Lor­i­ne Pa­ra­de­la, en ale­ne­mor med to børn, har f.eks. to job, men ka­em­pe­de al­li­ge­vel med at få en­der­ne til at nå sam­men.

»Selv om jeg be­tal­te mi­ne reg­nin­ger, vil­le jeg ta­en­ke på den na­e­ste må­ned og stres­se over, om jeg hav­de pen­ge­ne. Nu har jeg let­te­re ved at tra­ek­ke vej­ret,« si­ger Pa­ra­de­la til KCRA.

For Eco­no­mic Securi­ty Pro­jekt be­ty­der den sto­re in­ter­es­se, at pro­jek­tet al­le­re­de er en del­vis suc­ces.

»Det åb­ner for, at vi kan dis­ku­te­re det. For et år si­den, var det na­er­mest en uta­en­ke­lig drøm,« si­ger Va­nuy­en Pham.

Et vildtskud i kan­di­dat­fel­tet

In­teres­sen fra fel­tet af de­mo­kra­ti­ske pra­esi­dent­kan­di­da­ter har va­e­ret stor. Se­na­to­rer­ne Ka­ma­la Har­ris fra Ca­li­for­ni­en og Cory Boo­k­er fra New Jer­sey har beg­ge frem­lagt for­slag, som kan ses som en form for bor­ger­løn. For­ret­nings­man­den An­drew Yang, som er lidt af et vildtskud i fel­tet, har gjort idéen til en cen­tral del af sin kampag­ne og fo­re­slå­et, at al­le ame­ri­ka­ne­re skal ha­ve ud­be­talt 1.000 dol­lars må­ned­ligt.

Kri­ti­ke­re me­ner, at det vil få folk til at hol­de op med at ar­bej­de. Det af­vi­ser Tubbs.

Han me­ner hel­ler ik­ke, at bor­ger­løn kan kal­des ua­me­ri­kansk. Han frem­ha­e­ver, at bosa­et­te­re fik jord­lod­der, da USA ger­ne vil­le ha­ve folk til at rej­se ve­st­på. Per­son­ligt er han in­spi­re­ret af Mar­tin Lut­her King, som så bor­ger­løn som en må­de at be­ka­em­pe ulig­hed og ra­cis­me.

Det, som in­gen end­nu ta­ler om, er, hvor­dan det skal fi­nan­si­e­res. Hvis An­drew Yangs idé blev rul­let ud i he­le USA, vil­le det iføl­ge én be­reg­ning fra Fi­nan­ci­al Ti­mes ko­ste 96 pct. af det­te års skat­te­ind­ta­eg­ter.

Tubbs mang­ler og­så at over­be­vi­se man­ge i sin egen by, hvor mod­gang ik­ke har ry­stet tro­en på prin­cip­pet om, at man skal yde for at ny­de.

I skyg­gen un­der en lil­le mar­ki­se for­an en tom par­ke­rings­plads i midt­by­en har Nat­ha­lia Gon­za­les, 20, ta­get plads bag et bord, hvor­fra hun sa­el­ger te­lea­bon­ne­ment­er.

»Det her er ik­ke, hvad jeg plan­la­eg­ger at gø­re he­le mit liv, men jeg har al­tid la­ert, at du skal ar­bej­de for di­ne pen­ge. Det gi­ver mig en ind­ta­egt, og jeg kan ik­ke se, hvor­for no­gen skal ha­ve pen­ge for ik­ke at la­ve no­get,« si­ger hun.

For­an den cen­tra­le bus­sta­tion er Ama­do San­chez, 64, i gang med at fe­je for­to­vet.

Han er hel­ler ik­ke im­po­ne­ret.

»Det vil må­ske hja­el­pe no­gen, men an­dre vil ud­nyt­te det. Hvis man ba­re gi­ver pen­ge va­ek, bli­ver folk dov­ne. Det er men­ne­ske­lig na­tur. Det vil­le va­e­re bed­re, hvis pen­ge­ne blev brugt på job­tra­e­ning,« si­ger han og kri­ti­se­rer borg­meste­ren for at ig­no­re­re by­ens man­ge hjem­lø­se.

»Dem skul­le han fo­ku­se­re på i ste­det for.«

Ama­do San­chez, 64, i gang med at fe­je for­to­vet for­an bus­sta­tio­nen i Stockton. Han er ik­ke im­po­ne­ret over borg­meste­rens for­søg med bor­ger­løn. Hvis man ba­re gi­ver pen­ge va­ek, bli­ver folk dov­ne. Det er men­ne­ske­lig na­tur, me­ner han. Fo­tos: Heidi Plougsgaar­d

Nat­ha­lia Gon­za­les, 20, kal­der for­sø­get med at gi­ve bor­ger­løn et slag i an­sig­tet på al­le, der ar­bej­der. Jeg har al­tid la­ert, at du skal ar­bej­de for di­ne pen­ge, si­ger hun.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.