Mil­li­on­s­tøt­te til Ran­ders Regnskov

Jyllands-Posten - - KULTUR -

At­trak­tion: Ran­ders Regnskov vil med en støt­te på 16 mio. kr. fra Nor­de­a­fon­den op­byg­ge en ny at­trak­tion, ”Tids­rej­sen”, så man frem­over kan op­le­ve na­tur og kul­tur på en helt ny må­de på tva­ers af by og land. At­trak­tio­nen åb­ner i 2021.

I en uden­dørs at­trak­tion på Ran­ders Regnsko­vs om­rå­de vil man gå på op­le­vel­se gen­nem de fan­ta­sti­ske land­ska­ber, der gen­nem ti­den har va­e­ret i

Dan­mark, bl.a. et is­tidsland­skab, hvor hy­a­e­ner har ned­lagt en mam­mut. Udstil­lin­gen gu­i­der og­så ga­ester­ne ud til helt kon­kre­te lo­ka­li­te­ter i Ran­ders Kom­mu­ne, hvor man kan op­le­ve spor fra for­ti­den. Så­dan vil na­tur­hi­sto­rie bli­ve for­talt med le­ven­de dyr. Mu­se­um Østjyl­land un­der­støt­ter forta­el­lin­ger­ne med sin vi­den om det hi­sto­ri­ske, og Ran­ders Kom­mu­ne bi­dra­ger blandt an­det med ak­ti­vi­te­ter i na­tu­ren for al­le in­ter­es­se­re­de.

»Med den nye at­trak­tion går vi, som et zoo­lo­gisk an­la­eg, helt nye ve­je i for­hold til at for­mid­le bå­de lo­kal na­tur og dansk land­skab,« si­ger regnsko­vs­di­rek­tør Hen­rik Herold.

»Tids­rej­sen vil in­spi­re­re fle­re dan­ske­re til at kom­me ud i det fri og op­da­ge, hvor fan­ta­stisk og va­ri­e­ret Dan­marks dy­re og plan­te­liv har va­e­ret igen­nem ti­den,« til­fø­jer Hen­rik Le­h­mann An­der­sen, di­rek­tør i Nor­dea-fon­den.

Og­så Ran­ders Kom­mu­nes borg­me­ster, Tor­ben Han­sen, er me­get til­freds: »

»Hvis man ved, hvor man skal kig­ge og gå hen, kan man i na­tu­ren om­kring Ran­ders fin­de spor helt til­ba­ge fra før is­ti­den. Et vig­tigt mål med ”Tids­rej­sen” er net­op, at fle­re får mu­lig­hed for at op­le­ve og for­dy­be sig i den na­tur og kul­tur, som er li­ge uden for vo­res vin­du­er.«

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.