»Fy for hel­ve­de, jeg fik det dår­ligt. Jeg vil­le va­e­re en elen­dig ind­sat«

Un­der film­op­ta­gel­ser­ne i As­sens Ar­re­st fik sku­e­spil­ler Ja­cob Lo­h­mann en snert af li­vet som ind­sat.

Jyllands-Posten - - KULTUR - ST­EF­FEN MOESTRUP

Ja­cob Lo­h­mann kom­mer ik­ke ind med fi­re­to­get, men med vand­fly­ve­ren. Det er det mest fa­mi­lie­ven­li­ge, når han nu bor i Sten­lø­se, men skal spil­le Kong Art­hur på Mo­es­gård ved Aar­hus.

Men der er og­så en an­den ting ved den vand­fly­ver. Trans­port­mid­let mat­cher på sym­bolsk vis ka­rak­te­ren, som han har po­rtra­et­te­ret i fil­men ”De Fri­vil­li­ge”, der får pre­mi­e­re tors­dag. Her spil­ler Lo­h­mann fi­nans­fyr­sten Mar­kus Føns, der bli­ver dømt for øko­no­misk bed­ra­ge­ri og me­get mod sin vil­je må af­fin­de sig med et fa­engsels­op­hold.

En del af fil­men er op­ta­get i As­sens Ar­re­st på Fyn, hvil­ket har gi­vet en sa­er­lig vir­ke­lig­heds­na­er op­le­vel­se for sku­e­spil­le­ren:

»Når dø­ren sma­ek­kes i, så luk­ker den kraf­te­de­me. Man får vir­ke­lig for­nem­mel­se af at va­e­re luk­ket in­de. Fy for hel­ve­de, jeg fik det dår­ligt. Jeg vil­le va­e­re en elen­dig ind­sat,« forta­el­ler Ja­cob Lo­h­mann kort tid ef­ter, at han har be­stilt en fi­ske­fri­ka­del­le på Mar­se­lis­borg Havn.

Hvor­dan føl­tes det, når den dør luk­ke­de?

»Det var en helt ube­gri­be­ligt stor stil­hed. Og så­dan en om­k­lam­ren­de for­nem­mel­se af vå­de sten. Selv om det ik­ke er vå­dt de­r­in­de, så var det den for­nem­mel­se, jeg fik. Der er en spe­ci­el luft. Ang­stens sved. Og man ser al­le or­de­ne, der er rid­set ind i va­eg­gen. Små sa­et­nin­ger så­som ”Gud bor ik­ke her”. Og da­to­er, mas­ser af da­to­er.«

Har pro­ces­sen med fil­men gjort dig klo­ge­re på, hvem de ind­sat­te er?

»Jeg er nok ble­vet klo­ge­re på, at men­ne­sker i fa­engs­ler har me­re el­ler min­dre de sam­me be­hov som os. Selv An­ders Brei­vik, der sid­der op­pe i Oslo, har be­hov for at kom­mu­ni­ke­re med no­gen el­ler at gø­re no­get sam­men med nog­le an­dre. Det ta­en­ker jeg ik­ke over til dag­lig. Hvis du har be­gå­et vold­ta­egt el­ler dyr­ket bør­ne­por­no, så skal du ba­re va­ek. Det hol­der jeg fast i. Men det aen­drer ik­ke ved, at de men­ne­sker går helt op i lim­nin­gen, hvis de ik­ke får til­freds­stil­let nog­le ba­sa­le men­ne­ske­li­ge be­hov.«

I fil­men, der er in­stru­e­ret af Fre­de­rik­ke Aspöck, over­fal­des Ja­cob Lo­h­manns ka­rak­ter af ro­ck­e­re og sø­ger der­på fri­vil­ligt iso­la­tions­fa­engs­ling blandt pa­edo­fi­le og vold­ta­egts­for­bry­de­re. Ene­ste fa­el­les­skab i den af­de­ling er et man­de­kor, som Føns mod­stra­e­ben­de bli­ver en del af. Hur­tigt fø­rer det til en kon­flikt mel­lem den bed­ra­ge­ri­døm­te fi­nans­fyr­ste og den selv­be­stal­te­de kor­le­der Ni­els, der spil­les af An­ders Mat­t­he­sen.

Hvad si­ger det om ma­ends na­tur, at magtstruk­tu­ren og

Ja­cob Lo­h­mann (th.) spil­ler den bed­ra­ge­ri­døm­te Mar­kus Føns i fil­men "De Fri­vil­li­ge". Føns sen­des i fa­engsel og må mod­stra­e­ben­de en­ga­ge­re sig i ko­ret, der le­des af Ni­els (spil­let af An­ders Mat­t­he­sen). Fo­to: PR-fo­to fra fil­men

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.