Eag­les er ver­dens­me­stre i velva­e­rero­ck

Publi­kum blev upå­kla­ge­ligt ser­vi­ce­ret med ven­lig co­un­tryro­ck fra det kro­nisk po­pu­la­e­re Eag­les. Men alt er li­ge lov­lig per­tent­ligt sty­ret på det vel­drev­ne ”Ho­tel Ca­li­for­nia”.

Jyllands-Posten - - KULTUR - EAG­LES

det knap 50 år gam­le band gav kon­cert i Dan­mark. 12.800 sid­den­de ga­e­ster blev pak­ket ind i enormt la­ek­ker lyd i to en halv ti­me.

Flip­pet forta­el­ling

Selv hør­te jeg se­ne­st grup­pen for ot­te år si­den ved en hyg­ge­lig kon­cert ved Hjal­lerup uden for Aal­borg. Og bort­set fra de an­der­le­des mon­da­e­ne ram­mer i Roy­al Arena var me­get ufor­an­dret. Der var rig­tig man­ge gen­gan­ge­re på sa­et­lis­ten, in­klu­si­ve det ul­ti­ma­ti­ve hit ”Ho­tel Ca­li­for­nia”. Den er ik­ke til at kom­me udenom, og san­gen er da og­så uop­s­li­de­lig med en hyp­no­tisk me­lo­di og mystisk, bil­led­dan­nen­de tjald­po­esi. En forta­el­ling om grå­dig 70’er­de­ka­den­ce, der en­der i pa­ra­noia og ma­re­ridt.

Som sidst var det be­stemt ik­ke så­dan, at ban­det genop­fandt klas­si­ke­ren. Men selv hvis mu­si­ker­ne spil­le­de den i søv­ne, vil­le san­gen nok sta­dig rum­me at­trak­ti­ve mo­men­ter.

Eag­les føl­ger stra­te­gi­en ”Ta­ke It Ea­sy”, og num­me­ret af sam­me navn holdt sig sik­kert midt på lan­de­vej­en med blødt rul­len­de co­un­tryro­ck af­fjed­ret med vi­dun­der­li­ge vo­kal­har­moni­er.Land­lig fredSam­me jord­bund­ne vel­be­hag smøg sig gen­nem ”Pea­ce­ful Ea­sy Fe­e­ling”, der med land­lig tå­l­mo­dig­hed og ele­gant stren­ge­leg var så til­ba­gela­e­net, at man bå­de kun­ne se og hø­re kor­net gro.

Ramt af tra­ge­di­er

Men til­va­e­rel­sen er jo ik­ke en evig mild bri­se over mar­ken el­ler en sol­be­skin­net kø­re­tur ud mod den ned­gå­en­de sol. Selv Eag­les er ble­vet ramt af tra­ge­di­er, og sangskri­ver og san­ger

Glenn Frey dø­de for tre år si­den. Nu er det hans søn, Dea­con, der sør­ger for et min­dre ge­ne­ra­tions­skif­te i ban­det, og den un­ge fyr gik i fa­rens fod­spor med stor au­to­ri­tet.

Da­e­mo­ner og ka­os hol­des dog ude af de fle­ste Eag­lesEr san­ge, og når der duk­ker en ”Wit­chy Wo­man” op, ri­si­ke­rer hun mu­si­kalsk at bli­ve for­vand­let til hø­flig blu­es uden saft og hek­se­kraft. Eag­les er nu en­gang ver­dens­me­stre i velva­e­rero­ck, og i Roy­al Arena lød en stri­be san­ge så na­en­somt per­fek­tio­ni­sti­ske, at kedsom­he­den tog over.

Som grup­pen slog på ved kon­cer­tens be­gyn­del­se, skul­le man ik­ke for­ven­te fyr­va­er­ke­ri på sce­nen. Der var in­gen visu­el­le es­ka­pa­der el­ler bil­li­ge po­int. Mu­sik­ken var i cen­trum, og or­dens­reg­le­men­tet på det va­er­di­ge ”Ho­tel Ca­li­for­nia” blev be­stemt ik­ke kom­pro­mit­te­ret.

CO­UN­TRYRO­CK ROY­AL ARENA, KØ­BEN­HAVN Man­dag

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.