Springs­te­en ly­der som Ba­cha­rach på sa­loon

Bru­ce Springs­te­ens nye al­bum rum­mer hyg­ge­li­ge ba­ga­tel­ler, fle­re pletskud og skuf­fen­de kik­se­re.

Jyllands-Posten - - KULTUR - WESTERN STARS

Som tit­len in­di­ke­rer, er ud­tryk­ket den­ne gang iført en bred­skyg­get stet­son­hat, og mu­sik­ken får et skud nostal­gi og tid­løs wester­n­ro­man­tik fra den yder­ste provins. Ska­eb­ne­forta­el­lin­ger­ne har slag­skyg­ger af desil­lu­sion, og som sti­kord kan na­ev­nes ba­rer, cow­boys, forja­et­ten­de hig­hways og et for­ladt og til­gro­et mo­tel. Og ”The Tuc­son Train”, der mu­lig­vis an­kom­mer med hjer­tets ud­kår­ne. Mu­lig­vis med me­re bøvl. Til­føj der­til en til­ba­ge­ven­den­de melan­kolsk mja­ven­de pe­dal ste­elklang, og så kan man ro­ligt ta­le om ae­r­kea­me­ri­kan­ske mo­ti­ver.

Idéen med Burt Ba­cha­rach på sa­loon er be­sna­e­ren­de. Men fle­re san­ge på ”Western Stars” vir­ker unø­digt kon­stru­e­re­de og over­la­es­se­de. Som lyt­ter sy­nes jeg li­ge­frem, at det si­ne ste­der bli­ver et ir­ri­ta­tions­mo­ment med de på­tra­en­gen­de or­ke­stra­le am­bi­tio­ner. Som i ”The Way­fa­rer”, hvor den svulsti­ge ea­sy li­ste­ning (in­klu­si­ve fi­stel­kor!) er en stiv­be­net ledsa­ger, der ik­ke rig­tig fin­der na­tur­ligt fod­slag med forta­el­lin­gen om fy­ren med va­ga­bond­hjer­tet. Tek­sten run­der kuri­øst nok og­så en slags und­skyld­ning for de kli­chéer, den in­de­hol­der.

Den or­ke­stra­le pop når bund­ni­veau i den ro­de­de og fil­misk op­pu­ste­de ”Dri­ve Fast (The Stunt­man)”, hvor ho­ved­per­so­nen er lø­se­ligt po­rtra­et­te­ret, mens mu­sik­ken druk­ner i stry­ger­sovs.

Snøv­len og croon

I dén sang er Springs­te­ens snøv­len­de vo­kal ik­ke li­ge­frem i sync med det vel­fri­se­re­de ar­ran­ge­ment. Men han croo­ner fak­tisk for­ry­gen­de i ”Sun­down”, der fri­ster med pra­eg­tig og føl­som main­stream-rock.

Det kan va­e­re et al­bum, som de­ler van­de­ne. Men loy­a­le fans bur­de syn­ge med på mindst en hånd­fuld fa­vo­rit­ter, for der er fle­re lys­punk­ter: Som ”Sle­e­py Joe’s Café” der by­der in­den­for til hyg­ge­lig co­un­try-festi­vi­tas, hvor der må dan­ses. Det er en char­me­ren­de ba­ga­tel, der kan va­e­re in­spi­re­ret af The Ma­ve­ri­cks.

POP/ROCK BRU­CE SPRINGS­TE­EN Co­lum­bia/So­ny Mu­sic

Ka­er­lig­he­dens kar­ru­sel

I den af­va­eb­nen­de og po­mpø­se ”The­re Go­es My Mira­c­le” kan man hø­re kla­sket af Roy Or­bi­son, der end­nu en gang er skvat­tet af ka­er­lig­he­dens kar­ru­sel. Og i den flot­te ”Sto­nes” lyk­kes det for al­vor at få or­ke­ster-ro­ck­en til at svin­ge or­ga­nisk.

Skul­le det nye al­bum fl­op­pe, ryk­ker det na­ep­pe ved Springs­te­ens po­si­tion som en af ver­dens kon­cert­kon­ger.

Men san­ge­rens ”High Hopes” fra 2014 var no­get skuf­fen­de, og hans salgstal er vi­gen­de, når det ga­el­der ud­gi­vel­ser. Der­for vir­ker det på hø­je tid, at New Jer­seyleg­en­den igen ram­mer plet som pla­de­kunst­ner.

Den kom­merci­el­le kon­geørn lan­de­de i Kø­ben­havn: Eag­les er blandt ro­ck­hi­sto­ri­ens bedst sa­el­gen­de grup­per. Fo­to: Tor­ben Chri­sten­sen/Ritzau Scan­pix

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.