De­mo­kra­tisk op­tur

Jyllands-Posten - - DEBAT -

Langt fle­re end van­ligt fandt

vej til stem­me­bok­sen på fle­re af­stem­nings­ste­der, som lig­ger i Dan­marks ghet­to-om­rå­der: På Glo­bus 1 i Gel­lerup­pla­nen ved Aar­hus var valg­del­ta­gel­sen ved det­te fol­ke­tings­valg 71,46 pct. – for 4 år si­den var den 64 pct. Og­så i Oden­se­by­de­len Volls­mo­se be­nyt­te­de fle­re sig af stem­me­ret­ten: 70,44 pct. ved det­te års valg mod 67,19 pct. for 4 år si­den på af­stem­nings­ste­det Camp U. Det sva­rer til, at 4.062 men­ne­sker stem­te i Volls­mo­se, og at 3.300 af­gav de­res stem­me på Glo­bus 1 i Gel­lerup, en stig­ning på hhv. 360 og 163 va­el­ge­re i for­hold til fol­ke­tings­val­get for 4 år si­den. Sam­me ten­dens ses fle­re ste­der i lan­det.

De tal­ma­es­sigt 523 ek­stra va­el­ge­re i Gel­lerup og Volls­mo­se har ud­løst en vold­som de­bat, for­di der har fun­det en mo­bi­li­se­ring sted, som an­gi­ve­ligt og­så har om­fat­tet moskéer­ne. Her skul­le der va­e­re slå­et til lyd for at stem­me på De Ra­di­ka­le el­ler på En­heds­li­sten. Beg­ge par­ti­er kla­re­de sig da og­så pa­ent på de na­evn­te valg­ste­der, men det hø­rer med til hi­sto­ri­en, at det gjor­de En­heds­li­sten og­så ved for­ri­ge valg. De Ra­di­ka­le fik den­ne gang be­ty­de­ligt fle­re stem­mer, mens So­ci­al­de­mo­kra­ti­et op­le­ve­de en ned­gang.

At de rø­de par­ti­er og Dansk Fol­ke­par­ti tra­di­tio­nelt har stå­et sta­er­kt i de ud­sat­te bo­lig­om­rå­der, kan ik­ke over­ra­ske. På den bag­grund ly­der det som no­get af en over­re­ak­tion, når de­bat­tø­rer som Sø­ren Hvi­id Pe­der­sen og Sø­ri­ne Got­fred­sen be­kym­ret ta­ler om pa­ral­lel­til­stan­de, el­ler at dansk iden­ti­tet skul­le va­e­re un­der pres.

I åre­vis har der lydt op­for­drin­ger

til, at dan­ske stats­bor­ge­re med ind­van­drer­bag­grund skul­le gø­re brug af de­res stem­me­ret. At fle­re nu be­nyt­ter sig af den­ne de­mo­kra­ti­ske ret­tig­hed, kan kun hil­ses vel­kom­men. At en del har valgt at stem­me på par­ti­er, som de me­ner for­sva­rer de­res in­ter­es­ser, er bå­de le­gi­timt og li­ge ef­ter bo­gen.

Ved fol­ke­tings­val­get i år fik va­el­ger­ne for før­ste gang mu­lig­hed for at stem­me på et par­ti, Stram Kurs, som gik til valg på at vil­le depor­te­re al­le med en an­den et­nisk bag­grund end dansk. Det kan ik­ke un­dre, hvis så ek­stre­me syns­punk­ter i sig selv har få­et fle­re af de be­rør­te bor­ge­re til stem­m­eur­ner­ne. La­eg her­til, at og­så Nye Bor­ger­li­ge stil­le­de op.

Na­tur­lig­vis er det be­kym­ren­de, hvis de man­ge kryd­ser ved li­ste B er ud­tryk for en au­to­ma­tre­ak­tion dik­te­ret af en re­li­gi­øs le­der. Sam­men­blan­ding af re­li­gion og po­li­tik skal man hol­de sig fra. Med de fo­re­lig­gen­de tal og med den vi­den, som vi har nu, er det imid­ler­tid over­or­dent­lig van­ske­ligt at kun­ne kon­klu­de­re. Val­get er frit og hem­me­ligt. På­stan­den om re­li­gi­øs sty­ring skal man va­e­re var­som med at frem­fø­re som en kends­ger­ning.

Be­kym­ren­de er det og­så,

hvis de­mo­kra­ti­et ik­ke kan ud­fol­de sig frit i de be­rør­te bo­lig­om­rå­der. Lars Aslan Ras­mus­sen fra So­ci­al­de­mo­kra­ti­et forta­el­ler, at han op­le­ve­de at få si­ne valg­pla­ka­ter re­vet ned på Nør­re­bro. Det er usym­pa­tisk, men fin­der og­så sted an­dre ste­der i lan­det.

Valgun­der­sø­gel­ser har af­da­ek­ket, at valg­del­ta­gel­sen blandt ik­ke­ve­st­li­ge ind­van­dre­re og ef­ter­kom­me­re er mar­kant la­ve­re end blandt et­ni­ske dan­ske­re. Ved kom­mu­nalval­get i 2013 var den 31 pro­cent­po­int la­ve­re, frem­går det af en un­der­sø­gel­se, som bl.a. valg­for­sker Kas­per Møl­ler Han­sen stod bag. En un­der­sø­gel­se af fol­ke­tings­val­get i 2015 vi­ste, at valg­del­ta­gel­sen for ik­ke­ve­st­li­ge ef­ter­kom­me­re var un­der 50 pct.

Omsi­der ty­der tal­le­ne på, at den ke­de­li­ge kur­ve er kna­ek­ket. Det er der al­le for­hold ta­get i be­tragt­ning grund til at rå­be hur­ra for og si­ge tak til dem, som stem­te.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.