Me­di­er­ne har blot pas­set de­res ar­bej­de i for­hold til Hen­rik Sass

Jyllands-Posten - - DEBAT - PALLE WEIS

»For mit ved­kom­men­de la­der der til at va­e­re ud­må­lt en me­get lang­va­rig og grun­dig tabloid be­hand­ling.«

Så­dan stod der på Hen­rik Sass Lar­sens Fa­ce­book-pro­fil, da han man­dag skrev, at han hav­de med­delt Met­te Fre­de­rik­sen, at han ik­ke står til rå­dig­hed som mi­ni­ster­kan­di­dat, og at han hav­de med­delt sin kreds, at han ik­ke la­en­ge­re øn­sker at va­e­re kan­di­dat. År­sa­gen er som be­kendt, for det har Hen­rik Sass Lar­sen ik­ke lagt skjul på, at den de­pres­sion, som han i fe­bru­ar for­tal­te, at han hav­de lidt un­der si­den ok­to­ber sid­ste år, er duk­ket op igen el­ler må­ske al­drig er ble­vet tra­engt så me­get til­ba­ge, at han har kun­net ar­bej­de og fun­ge­re for fuld kraft.

Det er ut­ro­ligt synd for Hen­rik Sass Lar­sen, at han er syg, li­ge­som det er for al­le an­dre dan­ske­re, der ram­mes af al­vor­lig psy­kisk el­ler fy­sisk syg­dom. Men ud­mel­din­gen for­kla­rer og­så en del, for Hen­rik Sass Lar­sen var – bort­set fra en med­del­el­se til kan­di­da­ter­ne om at al­le ud­mel­din­ger skul­le klap­pes af med le­del­sen – stort set fra­va­e­ren­de i den net­op over­stå­e­de valg­kamp, hvil­ket og­så frem­gik af avi­sens repor­ta­ge tirs­dag fra Kø­ge. Han duk­ke­de hel­ler ik­ke op på Chri­sti­ans­borg til valg­fe­sten, hvil­ket må si­ges at va­e­re ret us­a­ed­van­ligt for Met­te Fre­de­rik­sens ide­o­lo­gi­ske høj­re hånd og på det tids­punkt lan­dets må­ske kom­men­de fi­nans­mi­ni­ster.

Som na­evnt for­tal­te Hen­rik Sass Lar­sen før­ste gang om sin de­pres­sion i fe­bru­ar. Det ske­te i et in­ter­view i Po­li­ti­ken, en uge ef­ter han hav­de del­ta­get i ”Pres­se­lo­gen” i et indslag, hvor en­hver kun­ne se, at no­get var galt. An­led­nin­gen var en kri­tik af Ek­stra Bla­det, som han men­te hav­de for­fulgt ham for at få svar på, hvor­for han ik­ke delt­og i mø­der hos Stats­re­viso­rer­ne. Det, Hen­rik Sass Lar­sen sag­de, gav nok me­ning, men hans an­sigt kør­te rundt, øj­ne­ne flak­ke­de, og han vir­ke­de psy­kisk ude af ba­lan­ce. For­kla­rin­gen kom så i Po­li­ti­ken en uge se­ne­re i et in­ter­view, hvor han og­så me­re end an­ty­de­de, som han og­så gjor­de på Fa­ce­book i man­dags, at det er pres­sens skyld – el­ler de­le af dens skyld – at han har få­et en de­pres­sion, og at det er ud­sig­ten til en »grun­dig tabloid be­hand­ling«, der har få­et ham til at sy­ge­mel­de sig og mel­de sig ud af po­li­tik.

Po­li­tik kan va­e­re en brutal bran­che, for­di den er vig­tig, og for­di de fol­ke­valg­te for­val­ter på vo­res veg­ne og for­val­ter vo­res pen­ge. Hen­rik Sass Lar­sen, der la­en­ge har haft et yderst an­strengt for­hold til pres­sen og i la­en­ge­re pe­ri­o­der har boy­kot­tet den, er selv­føl­ge­lig ik­ke fri­ta­get for kri­tisk un­der­sø­gel­se af sin em­beds­fø­rel­se, når der har va­e­ret no­get at kom­me ef­ter, og når me­di­er­ne på va­el­ger­nes veg­ne har vil­let stil­le ham re­le­van­te spørgs­mål.

Me­di­er­ne skal na­tur­lig­vis ud­vi­se den nød­ven­di­ge respekt for af­ta­ler og pres­se­e­tik, men da Ek­stra Bla­det sid­ste år kra­e­ve­de svar på, hvor­for Hen­rik Sass Lar­sen var ude­ble­vet fra fi­re mø­der hos Stats­re­viso­rer­ne, pas­se­de avi­sen så­dan set ba­re sit ar­bej­de, li­ge­som Ra­dio24­syv gjor­de det, da man bad ham ud­dy­be syns­punk­tet om, at der skul­le kig­ges på Dan­marks til­slut­ning til de in­ter­na­tio­na­le kon­ven­tio­ner, og li­ge­som det var helt le­gi­timt ef­ter val­get at be­de ham om en kommentar til hans la­ve stem­me­tal.

Hen­rik Sass Lar­sen ra­sk­meld­te sig i for­å­ret. Det var ty­de­lig­vis for tid­ligt, og det har han nu ta­get den ene­ste rig­ti­ge kon­se­kvens af. For det ga­el­der overalt, at man ik­ke skal gå på ar­bej­de, når man er syg, og når man be­fin­der sig i en bran­che, hvor man er un­der kon­stant pres, ga­el­der det i sa­er­de­les­hed.

De ar­bejds­for­hold har for­ment­lig og­så haft ind­fly­del­se på hans til­stand, og man må hå­be, at han nu får den for­nød­ne ro til at bli­ve rask, men at pe­ge på me­di­er­ne som år­sag til syg­dom­men, er ik­ke fair.

Pia Kja­ers­gaard stop­per som Fol­ke­tin­gets for­mand.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.