Er Dansk Fol­ke­par­ti over­flø­digt nu?

Jyllands-Posten - - DEBAT -

Da So­ci­al­de­mo­kra­ti­et aen­dre­de kurs på ud­la­en­din­ge­om­rå­det, røg bun­den ud af blå blok. Selv om iagt­ta­ge­re har pe­get på, at over­ta­gel­sen af Dansk Fol­ke­par­tis ud­la­en­din­gepo­li­tik er kil­den til So­ci­al­de­mo­kra­tiets suc­ces, er en an­den vig­tig år­sag, at So­ci­al­de­mo­kra­ti­et er ble­vet me­re fol­ke­ligt, ja, man fri­stes til at si­ge, at So­ci­al­de­mo­kra­ti­et igen er ble­vet so­ci­al­de­mo­kra­tisk.

Sagt lidt po­pu­la­ert er der langt me­re hånd­bold, hånd­ba­jer og haps­dog over Met­te Fre­de­rik­sens pro­jekt, end der no­gen­sin­de var over Bjar­ne Cory­don & Co.’s. Pro­ces­sen har va­e­ret lang, og det har kra­e­vet sin del selvransa­gel­se at gø­re op med ar­ven fra Cory­don og Hel­le Thor­ning-Sch­midt.

Ide­o­lo­gisk set har den nye kurs va­e­ret lagt af – blandt an­dre –

Kaa­re Dybvad og Mat­ti­as Tes­faye. Beg­ge har skre­vet de­batbø­ger, som ta­ger fat på fle­re fun­da­men­tale sam­fund­spro­ble­mer. For nu blot at na­ev­ne nog­le få: cen­tra­li­se­rin­gen, ud­dan­nel­ses­snob­be­ri­et, by- og me­di­e­e­li­tens alt­do­mi­ne­ren­de ver­dens­syn og glo­ba­li­se­rin­gens kon­se­kven­ser.

Det in­ter­es­san­te ved dis­se pro­ble­mer er, at de ha­en­ger sam­men med, hvor­dan man ser på ud­la­en­din­ge: Har man en lang vi­de­re­gå­en­de ud­dan­nel­se og bor i by­en, er man ik­ke syn­der­ligt til­bø­je­lig til at op­fat­te ind­van­dring og is­lam som et pro­blem. Omvendt: Bor man i et yder­om­rå­de, er kort ud­dan­net, og den lo­ka­le er­hvervs­sko­le er ble­vet bor­t­ef­fek­ti­vi­se­ret i cen­tra­li­se­rin­gens navn, vil man som ho­ved­ten­dens sy­nes, at det kun­ne va­e­re rart med lidt fa­er­re ind­van­dre­re.

Det har So­ci­al­de­mo­kra­ti­et fat­tet, li­ge­som par­ti­et har ind­set, hvor fron­ter­ne går i vor tids kul­tur­kamp: mel­lem land og by, mel­lem kort og langt ud­dan­ne­de og i for­la­en­gel­se her­af mel­lem det lo­ka­le og det glo­ba­le. På den må­de har So­ci­al­de­mo­kra­ti­et ik­ke ale­ne over­ta­get DF’s ud­la­en­din­gepo­li­tik, men på lan­ge stra­ek og­så par­tiets sam­funds­a­na­ly­ser.

Med und­ta­gel­se af dan­ne­brogs­flag og fla­e­ske­s­teg har So­ci­al­de­mo­kra­ti­et og­så over­ta­get DF’s fol­ke­li­ge pro­fil. Spørgs­må­let er der­for, om dansk po­li­tik og­så frem­over kan rum­me Dansk Fol­ke­par­ti.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.