Sort frem­tid for Dan­mark, ik­ke grøn

Jyllands-Posten - - DEBAT -

Jør­gen Han­sen (JH) hav­de et godt ind­la­eg i JP om kli­ma­de­bat­ten, som jo var et stort em­ne op til det over­stå­e­de fol­ke­tings­valg. JH op­sum­me­rer fint tal­le­ne over den glo­ba­le ud­led­ning af CO2 og sam­men­lig­ner tal­le­ne med den ma­eng­de her­af, som EU-lan­de­ne og ik­ke mindst Dan­mark står for.

For al­min­de­li­ge, vel­o­ri­en­te­re­de dan­ske­re er tal­le­ne ik­ke spe­ci­elt nye og over­ra­sken­de. Men det må de da va­e­re for de rø­de po­li­ti­ke­re og ik­ke mindst med­lø­ber­ne i ”Jour­na­li­stisk Ven­stre­par­ti”. Beg­ge par­ter gjor­de ef­ter min me­ning alt for og hav­de held til at bla­e­se kli­ma­de­bat­ten op på et hyste­risk højt ni­veau, hvor­ved de kun­ne til­da­ek­ke de me­get vig­ti­ge­re pro­ble­mer om­kring ind­van­dring, gra­en­se­kon­trol, po­li­tiets mang­len­de res­sour­cer, EU’s over­her­re­døm­me og Dan­marks na­tio­na­le over­le­vel­se.

Jeg er enig med JH i, at de mil­li­ards­to­re be­løb, de rø­de par­ti­er nu vil bru­ge på kli­ma­et, vil va­e­re gi­vet me­get bed­re ud i vel­fa­erds­an­lig­gen­der, men i min ver­den og­så i be­skyt­tel­sen af Dan­mark som selv­sta­en­dig na­tion. Frem­ti­den ser ik­ke grøn, men sort ud for Dan­mark.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.