Hvor­for hav­de cyk­li­sten ik­ke hjelm på?

Jyllands-Posten - - DEBAT -

Rå­det for Sik­ker Tra­fik sen­der nu igen re­k­la­me­fil­men om at ori­en­te­re sig i kryds, så­le­des at uheld kan und­gås. Spot­tet slut­ter med, at cyk­li­sten af­går ved dø­den pga. uop­ma­er­k­som­hed. Jeg har, da den­ne kampag­ne blev vist før­ste gang, ret­tet hen­ven­del­se til rå­det med spørgs­må­let om, hvor­for cyk­li­sten ik­ke har cy­kel­hjelm på, men har ik­ke få­et no­gen til­ba­ge­mel­ding. Be­ty­der det­te så, at rå­det ik­ke går ind for bru­gen af hjelm? Mit råd vil der­for va­e­re: »Brug to mi­nut­ter på at gen­nem­se/gen­nem­ta­en­ke et spot, in­den det bru­ges i of­fent­lig­he­den.« Hjel­men kun­ne sand­syn­lig­vis ha­ve red­det den kvin­de­li­ge cyk­list.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.