"Kug­le­pens-Fro­de" er ik­ke re­visor og øn­sker ik­ke at va­e­re kendt

Fro­de Holm var med til at stif­te skat­te­rå­d­giv­nings­fir­ma­et Re­vi­tax. Men det var én be­stemt sag, der gjor­de ham til et kendt navn i den bre­de of­fent­lig­hed.

Jyllands-Posten - - NAVNE - JES­PER HØBERG

»Det har in­gen in­ter­es­se,« med­del­er hu­stru­en be­stemt over te­le­fo­nen.

Fro­de Holm gi­der ik­ke al den virak om sin per­son. Hel­ler ik­ke selv om an­led­nin­gen er hans 70 års fød­sels­dag. I gam­le da­ge ane­de de fa­er­re­ste uden for skat­tejuri­di­ske kred­se, hvem Fro­de Holm var. Men Hel­le Thor­ning-Sch­midts skat­tesag fra 2010 ka­ta­pul­te­re­de ham ind i of­fent­lig­he­dens sto­re pro­jek­tør­lys.

Han blev kendt som Thor­ning-par­rets re­visor, selv om han slet ik­ke var re­visor.

Han er jurist, og det var som så­dan, at han rå­d­gav den da­va­e­ren­de stats­mi­ni­ster­kan­di­dat Hel­le Thor­ning-Sch­midt og hen­des mand, Step­hen Kin­no­ck, da dag­bla­det B.T. så­e­de tvivl om, hvor­vidt Kin­no­ck bur­de be­ta­le skat i Dan­mark, selv om han ar­bej­de­de og bo­e­de i ud­lan­det.

Fro­de Holm blev hen­tet ind af So­ci­al­de­mo­kra­ti­et til at red­de ka­stanjer­ne ud af il­den. Det lyk­ke­des, men ik­ke uden at ska­be en vis virak om sin egen per­son, som f.eks. da det i 2012 kom frem, at han un­der et mø­de med skat­te­va­e­se­net til­sy­ne­la­den­de hav­de be­ma­er­ket, at Step­hen Kin­no­ck var ho­mo­seksu­el.

Helt us­a­ed­van­ligt måt­te Hel­le Thor­ning-Sch­midt, der i mel­lem­ti­den var ble­vet Fro­de Holm blev land­skendt i 2010, da han blev hy­ret ind som skat­te­rå­d­gi­ver for Hel­le Thor­ning-Sch­midt og hen­des ae­g­te­fa­el­le, Step­hen Kin­no­ck. Fo­to: Ja­cob Er­ba­hn.

stats­mi­ni­ster, ud og af­kra­ef­te ryg­tet, og par­ret af­brød sam­ar­bej­det med den ut­ra­di­tio­nel­le skat­te­rå­d­gi­ver.

En skarp hukom­mel­se

Si­den har der va­e­ret for­holds­vis stil­le om Fro­de Holm, der i 2016 lod sig pen­sio­ne­re fra skat­te­rå­d­gi­ver­fir­ma­et Re­vi­tax, som han var med til at etab­le­re for at kun­ne ser­vi­ce­re små og mel­lem­sto­re re­vi­sions­fir­ma­er og de­res kun­der med skat­te­rå­d­giv­ning.

I sin ak­ti­ve kar­ri­e­re hav­de han ry for at va­e­re knu­sen­de dyg­tig og for at ha­ve en hukom­mel­se, der kun­ne frem­brin­ge de mest forun­der­li­ge skat­te­af­gø­rel­ser fra gam­mel tid, som kun­ne bru­ges i en sag, man ar­bej­de­de med på kon­to­ret.

In­den han etab­le­re­de Re­vi­tax, hav­de han bl.a. ar­bej­det i Stats­skat­te­di­rek­to­ra­tet, i dag Skat­testy­rel­sen, og han ud­tal­te i 2010, at han end­nu ik­ke hav­de mødt no­gen, han vil­le byt­te vi­den med, hvad an­gik skat­te­for­hold.

Fro­de Holm var i man­ge år di­rek­tør i Re­vi­tax. Men han var med be­sty­rel­ses­for­mand Jens Kri­sti­an Ydes ord ik­ke no­gen mo­der­ne virk­som­heds­le­der, og un­der­vejs blev di­rek­tio­nen ud­vi­det med Eb­be Mel­chi­or, der over­tog den ad­mi­ni­stra­ti­ve le­del­se.

It var hel­ler ik­ke Fro­de Holms sta­er­ke si­de. Jens Kri­sti­an Yde kal­der ham ”kug­le­pens-Fro­de”.

»Hans kon­tor lig­ne­de, jeg ved ik­ke hvad, men han vid­ste, hvor det lå, som han sag­de. Han ar­ki­ve­re­de ik­ke på it, men i stak­ke,« si­ger han.

Un­der Thor­nings­a­gen send­te Jyl­lands-Po­sten en ra­ek­ke spørgs­mål på email til Fro­de Holm. Han prin­te­de emai­len, til­fø­je­de sva­re­ne med kug­le­pen og faxe­de dem re­tur.

Un­der et te­le­fo­nin­ter­view med Jyl­lands-Po­sten af­brød han for­bin­del­sen med or­de­ne:

»Det er ren bag­gårds­jour­na­li­stik, og det gi­der jeg ik­ke del­ta­ge i. Du er bla­ck­li­stet fra nu af. God bed­ring.«

Iføl­ge Jens Kri­sti­an Yde er Fro­de Holm en me­get pri­vat per­son, der ik­ke brød sig om den me­gen om­ta­le, som Thor­nings­a­gen skab­te om hans egen per­son:

»Han er en per­son, der ik­ke øn­sker om­ta­le over­ho­ve­det. Han vil­le ik­ke på for­si­den, det er slet ik­ke ham. Han vil ba­re ger­ne le­ve en til­ba­ge­truk­ken til­va­e­rel­se, hvor han le­ver af at gi­ve god skat­te­rå­d­giv­ning,« for­kla­rer Jens Kri­sti­an Yde.

Søn af en pra­est

Fro­de Holm er vok­set op på Sla­gel­se­kan­ten som søn af en pra­est.

Men der er ik­ke me­get pra­e­ste­søn over hans far­ve­ri­ge fa­con og ud­tryks­ful­de sprog­brug.

Og det der ju­le­hal­løj er hel­ler ik­ke no­get, Fro­de Holm gi­der, forta­el­ler en god be­kendt.

I sin om­gangskreds er Fro­de Holm li­ge­le­des kendt for sin hu­mor og ka­er­lig­hed til kunst, sport, gour­met­mad og fa­mi­li­en, her­un­der ik­ke mindst bør­ne­bør­ne­ne. Fro­de Holm, jurist

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.