Per­fek­tio­ni­stisk bryg­ger: »Det, man sma­ger ef­ter i øl, er fejl«

Pe­ter Kle­men­sen stod i spid­sen for Thi­sted Bryg­hus. Tid­ligt i li­vet fandt han ud af, at han var ud­sty­ret med sa­er­li­ge smagsløg.

Jyllands-Posten - - NAVNE - LEONORA BECK

Når Pe­ter Kle­men­sen bryg­ger øl, er det ik­ke for sjov. Det tog knap to år­ti­er, før han var klar til at sen­de den vel­kend­te lim­fjords-po­r­ter på mar­ke­det.

Der skul­le utal­li­ge for­søg til for at fin­de den helt rig­ti­ge op­skrift.

»Det var, for­di jeg syn­tes, den ik­ke var helt per­fekt,« si­ger Pe­ter Kle­men­sen.

Pe­ter Kle­men­sen er per­fek­tio­nist med stort P.

Re­sul­ta­ter­ne af den per­fek­tio­nis­me var med til at sik­re Thi­sted Bryg­hus frem­gang i de 28 år, han jong­le­re­de med hum­len som bryg­me­ster på Thi­sted Bryg­hus, der står bag bl.a. Thy Pils­ner.

»Det at va­e­re per­fek­tio­nist be­ty­der ik­ke, at man er per­fekt. El­ler at man la­ver no­get per­fekt. Må­ske ba­re, at man al­drig er helt til­freds med sig selv, men kun med det, man har op­nå­et på et be­stemt tids­punkt,« si­ger han.

Det lå ik­ke i kor­te­ne, at Pe­ter Kle­men­sen skul­le en­de med at bli­ve en af bryg­geri­bran­chens ne­sto­rer.

Smag­te for­fa­er­de­ligt

Han vok­se­de op på Nør­re­bro i Kø­ben­havn og var fra barns­ben ud­sty­ret med en mund fuld af me­get fint­fø­len­de smagsløg.

»Det, man sma­ger ef­ter i øl, er fejl,« slår han fast.

»Der­for smag­te det me­ste af det gan­ske for­fa­er­de­ligt. Så trø­ste­de folk mig med, at man bli­ver en pro­cent dår­li­ge­re om året til at sma­ge. Nu er jeg kom­met der­hen, hvor jeg le­ver godt med at sma­ge kol­de øl,« si­ger han og gri­ner.

Pe­ter Kle­men­sen valg­te at la­e­se til far­ma­ceut, da en af hans la­e­re­re i gym­na­si­et op­mun­tre­de ham med, at han var god til ke­mi og bi­o­lo­gi.

»Det kom­mer jeg nok let igen­nem, ta­enk­te jeg. Så­dan var det nu alt­så ik­ke. Det var rent fak­tisk spa­en­den­de.«

Hob­by er ar­bej­de

Da han nå­e­de til slut­nin­gen af det far­ma­ceu­ti­ske stu­die, skul­le han igen­nem en spe­ci­a­l­op­ga­ve om ga­e­rings­tek­no­lo­gi.

»Der kom jeg til at va­el­ge no­get med øl. Det var nok det, der blev min ska­eb­ne,« si­ger Pe­ter Kle­men­sen.

»Jeg hav­de stort set ik­ke smagt øl før, und­ta­gen da jeg som 14-årig prø­ve­de at drik­ke øl på de lo­ka­le va­erts­hu­se på Nør­re­bro. Det gjor­de al­le den­gang.«

Far­ma­ceutud­dan­nel­sen sik­re­de i før­ste om­gang

Pe­ter Kle­men­sen ar­bej­de på Lø­vens Ke­mi­ske Fa­brik, i dag Leo Phar­ma.

In­teres­sen for bryg­ge­kun­sten var dog vakt, og han for­lod job­bet for at ta­ge en ud­dan­nel­se som bryg­me­ster på Skan­di­na­visk Bryg­ge­ri­højsko­le.

»Det har gi­vet mig no­get, der har va­ret he­le li­vet. Jeg er dybt tak­nem­me­lig over, at man kan gø­re sin hob­by til sit ar­bej­de,« forta­el­ler han.

Pe­ter Kle­men­sen be­gynd­te på Carls­berg, hvor han var i syv år. Her­ef­ter tog han vi­de­re til Bryg­ge­ri­et Vest­fy­en. Her bryg­ge­de han som di­rek­tør og bryg­me­ster øl i fi­re år, in­den han sat­te sig i di­rek­tør­sto­len på Thi­sted Bryg­hus i 1981.

»Da jeg be­gynd­te, pro­du­ce­re­de vi 8.000 hek­to­li­ter. Da jeg gik, var det vok­set til om­kring 33.000 hek­to­li­ter.«

Thi­sted Bryg­hus kø­rer vi­de­re på tien­de år uden Pe­ter Kle­men­sen, og han er im­po­ne­ret over bryg­ge­ri­ets suc­ces.

»De kla­rer det rig­tig godt, og­så når det ga­el­der pro­duk­t­ud­vik­ling,« si­ger han.

Spil­ler skak

Pri­vat er Pe­ter Kle­men­sen gift med den tid­li­ge­re apo­tek­sas­si­stent In­ge­li­se, som han har to børn med.

Selv­om han ny­der pen­sio­ni­st­tilva­e­rel­sen, Født i 1944.

1981-2009: Bryg­me­ster på Thi­sted Bryg­hus.

1978-1981: Bryg­me­ster på Bryg­ge­ri­et Vest­fy­en.

1972-1978: Carls­berg.

1972: Ud­dan­net fra Skan­di­na­visk Bryg­ge­ri­højsko­le.

1968: Ud­dan­net far­ma­ceut – ef­ter­føl­gen­de mi­li­ta­ertje­ne­ste og an­sa­et­tel­se på Lø­vens Ke­mi­ske Fa­brik

fort­sa­et­ter han med at be­sø­ge Thi­sted Bryg­hus ugent­ligt og rå­d­gi­ver en ra­ek­ke små bryg­ge­ri­er.

Der­u­d­over er han pas­sio­ne­ret skak­spil­ler.

»I gam­le da­ge, da jeg prak­ti­se­re­de det me­get, var jeg mester­spil­ler. Det var ik­ke på Magnus Carl­sen el­ler Bent Lar­sens ni­veau. Men det var hel­ler ik­ke for sjov,« si­ger han.

»Det er en stor for­nø­jel­se, når man kan få lov at bru­ge sin hjer­ne. Det er ik­ke kun et spørgs­mål om at tra­e­ne ben og mus­k­ler, men og­så om at hol­de hjer­nen i gang, isa­er når man bli­ver gam­mel.« bryg­ger, Thi­sted.

Pe­ter Kle­men­sen vok­se­de op på Nør­re­bro og var fra tid­ligt i li­vet ud­sty­ret med en mund fuld af me­get fint­fø­len­de smagsløg. Fo­to: An­dreas Szlavik

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.