Jeg er ik­ke pr-mand for Ha­rei­de, men jeg er fak­tisk op­ti­mist

Jyllands-Posten - - SPORT - THO­MAS MØL­LER KRISTENSEN

Mat­hi­as Jør­gen­sen, Da­ni­el Wass og…

Hvem var nu den sid­ste? – nå ja, Mar­tin Brait­hwai­te.

I Ge­or­gi­en-land­skam­pens ab­so­lut sid­ste se­kun­der tog jeg mig selv i at ta­el­le ind­skif­te­de spil­le­re i hå­bet om, at Åge Ha­rei­de kun­ne nå og­så at smi­de Ni­co­lai Jør­gen­sen på ba­nen. Land­stra­e­ne­ren hav­de dog alt­så op­brugt sin kvo­te og kun­ne der­med ik­ke gi­ve den ba­en­ke­de Fey­eno­ord-forward chan­cen for og­så at sco­re, men på en man­dag af­ten med uvant man­ge dan­ske an­gri­ber­mål var te­ma­et for den ef­ter­føl­gen­de snak na­tur­lig­vis fast­lagt selv uden det­te sym­bol­ske punk­tum.

Op­løf­ten­de var det da og­så at op­le­ve Kas­per Dol­berg pla­ce­re sig rig­tigt ta­et in­de un­der mål fle­re gan­ge og at slip­pe for at skul­le ba­e­ve over ud­fal­det af et mø­de med en af spil­lets mi­ni­put­ter, men vi må ik­ke glem­me, at dom­me­re langt­fra al­tid døm­mer det straf­fes­park, som før­te til 2-1, og at dom­me­re langt­fra al­tid til­la­der en mark­spil­ler at scre­e­ne en må­l­mand, som Tho­mas Dela­ney gjor­de i op­tak­ten til 3-1. Ik­ke ale­ne af den grund er jeg fak­tisk og­så me­re til­bø­je­lig til at kig­ge mod fre­da­gens mø­de med Ir­land, når jeg skal fin­de de­tal­jer at for­sva­re hå­bet om en vel­lyk­ket kva­li­fi­ka­tions­tur­ne­ring og del­ta­gel­se ved EM na­e­ste år med. Godt nok var 1-1 en ka­em­pe re­sul­tat­ma­es­sig skuf­fel­se, hvil­ket helt uund­gå­e­ligt ud­lø­ste en mas­se fru­stra­tion blandt den me­ni­ge dan­ske fod­bold­fan og me­di­er­ne. Sidst­na­evn­te har Åge

Ha­rei­de og fod­bold­di­rek­tør Pe­ter Møl­ler el­lers op­for­dret til at yde de­res bi­drag til Fod­bold­fa­mi­li­en i be­stra­e­bel­ser­ne på at ska­be en bøl­ge af be­gej­string.

En så­dan for­vent­ning om po­si­ti­ve hi­sto­ri­er for po­si­ti­vi­te­tens skyld er to­talt for­fejl­et og di­rek­te pin­lig – er­hvervsjour­na­li­ster for­ven­tes jo hel­ler ik­ke at hol­de sig fra at skri­ve kri­tisk om pro­ble­mer i Le­go, blot for­di man­ge dan­ske børn godt kan li­de at tryk­ke pla­sti­ck­lod­ser sam­men.

DBU’s brø­ler skal dog alt­så ik­ke hol­de mig fra at se bort fra den umid­del­ba­re ae­r­g­rel­se over po­int­ta­bet til irer­ne og fak­tisk fin­de fle­re gla­e­de­li­ge ten­den­ser end i man­da­gens stor­sejr. Øbo­er­ne er jo bed­re sko­le­de og bed­re for­sva­ren­de end ge­or­gi­er­ne, 0-0 i tre af fi­re fo­re­gå­en­de ind­byr­des op­gør er be­vis nok, og net­op der­for er det va­erd at be­ma­er­ke, at dan­sker­ne fak­tisk fik dem til at vak­le.

Stor­sej­ren over Ge­or­gi­en var ik­ke det mest op­løf­ten­de ved fod­bold­lands­hol­dets dob­belt­pro­gram henover pin­sewe­e­ken­den. En så­dan for­vent­ning om po­si­ti­ve hi­sto­ri­er for po­si­ti­vi­te­tens skyld er to­talt for­fejl­et og di­rek­te pin­lig.

En sta­erk de­fen­siv har til­ladt Åge Ha­rei­de at of­re tan­ker på of­fen­si­ven, og nord­man­den har of­te ita­le­sat be­ho­vet for kvik­ke­re op­spil i for­sø­get på at om­gå mod­stan­der­nes for­svars­mu­re, og den­ne gang pas­se­de det he­le sam­men indtil fle­re gan­ge – blik­ket for åb­nin­gen, lø­bet uden bold, far­ten i af­le­ve­rin­gen, den hur­ti­ge vi­de­resnit­ning.

Selv den mind­ste unøj­ag­tig­hed får ka­e­den til at spra­en­ges og får selv de bed­ste spil­le­re til at lig­ne for­vir­re­de ama­tø­rer – en ka­em­pe ud­for­dring ik­ke mindst på et lands­hold, der

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.