Bal­la­den fort­sa­et­ter, selv­om bi­lo­sen har lagt sig

Fer­ra­ri har ta­enkt sig at ap­pel­le­re en dom, der gik imod For­mel 1tea­met i søn­dags.

Jyllands-Posten - - SPORT - THO­MAS LUND HAN­SEN

Det er na­e­sten sva­ert at fo­re­stil­le sig, at der kom­mer en me­re kon­tro­ver­si­el og for­dømt dom i For­mel 1 i re­sten af den­ne sa­e­son.

Da Se­ba­sti­an Vet­tel modt­og en straf på fem se­kun­der un­der lø­bet i Ca­na­da i søn­dags, var han ik­ke ba­re al­min­de­lig sur – han var så ra­sen­de, at han storme­de ud af bi­len, da han par­ke­re­de ef­ter de 70 om­gan­ge.

Mer­ce­des’ Lewis Ha­milt­on kom i mål ca. 1,3 se­kun­der ef­ter Fer­ra­ri-kø­re­ren, og der­med vandt han lø­bet med en mar­gin på 3,7 se­kun­der, når straf­fen var truk­ket fra Vet­tels tid.

Straf­fen blev ud­delt, for­di dom­mer­ne – i øv­rigt enstem­migt – men­te, at Se­ba­sti­an Vet­tel uret­ma­es­sigt blo­ke­re­de for Lewis Ha­milt­on, ef­ter at han hav­de va­e­ret af ba­nen på 48. om­gang. Da Vet­tel kør­te til­ba­ge på ba­nen ef­ter sin af­kør­sel, slog bi­len et sving over mod Ha­milt­on, der for­søg­te at kom­me for­bi. Vet­tel sag­de, at han fo­re­tog ma­nøv­ren for at få bi­len på ret kurs, men dom­mer­ne men­te, at han gjor­de det med vil­je.

Og så brød hel­ve­de el­lers løs.

»Se­ri­øst, man skal va­e­re kom­plet blind, hvis man tror, at man kan kø­re igen­nem gra­es og tro, at man har kon­trol over bi­len. Jeg var hel­dig med ik­ke at kø­re ind i mu­ren. Hvor hel­ve­de skul­le jeg ha­ve kørt hen? Det her er helt for­kert og un­fair,« sag­de han over ra­dio­en, da han pas­se­re­de mål­stre­gen.

Ad­skil­li­ge tid­li­ge­re For­mel 1-ver­dens­me­stre stem­te i.

Da­mon Hill: »Min ko­ne ud­brød, at det var fuck­ing ra­cing. Jeg har talt med hen­de om hen­des sprog­brug.«

Jen­son But­ton: »Det er sør­ge­ligt og skuf­fen­de, at dom­mer­ne øde­la­eg­ger det for os, når der en­de­lig er en ae­g­te kamp mel­lem to ver­dens­me­stre.«

Ni­gel Man­sell: »Det er en lat­ter­lig fem­se­kun­der­s­straf.«

Fer­ra­ris team­chef, Mat­tia Bi­not­to, var hel­ler ik­ke til­freds: »Han blev for­an i he­le lø­bet, og der­for er han vo­res vin­der.«

Om det var che­fen, der rin­ge­de hjem til ho­ved­kvar­te­ret i Ita­li­en, er uvist. Men i Ma­ra­nel­lo har man en tra­di­tion, som end­nu ik­ke har va­e­ret i brug i år. Når en af Fer­ra­ri-tea­mets bi­ler vin­der et grand­prix, hej­ses det ita­li­en­ske og et Fer­ra­ri-flag over ho­ved­dø­ren. Søn­dag kun­ne man se beg­ge flag knej­se stolt, selv­om Fer­ra­ri på pa­pi­ret blev num­mer to.

Fer­ra­ri har ta­enkt sig at ap­pel­le­re dom­men.

Vet­tel byt­te­de ef­ter lø­bet om på skil­te­ne, der vi­ser, hvil­ke bi­ler der blev num­mer et og to. Fo­to: Dan Isti­te­ne/Get­ty Ima­ges/AFP

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.