Hun er ver­dens bed­ste, men hun er ik­ke med til VM

Ada He­ger­berg har meldt fra til VM i kvin­de­fod­bold.

Jyllands-Posten - - SPORT - THO­MAS LUND HAN­SEN

Ada He­ger­berg blev kendt ud over fod­bol­dens gra­en­ser, da hun ved ud­de­lin­gen af Bal­lon d’Or i slut­nin­gen af 2018 blev spurgt af kon­fe­ren­ci­e­ren, Mar­tin Solveig, om hun »ved hvor­dan man twer­ker?«. Nord­man­den sva­re­de nej til spørgs­må­let om, hvor­dan man ryster rum­pen på en spe­ci­el må­de, og der­med var hun plud­se­lig ver­den­skendt pga. et upas­sen­de spørgs­mål.

Men ken­der man hen­de som fod­bold­spil­ler, vil man vi­de, at hun er ver­dens bed­ste.

Men hvor­for er hun så ik­ke med til VM i Frank­rig, der spil­les net­op nu?

Ada He­ger­berg har meldt fra til det nor­ske lands­hold i pro­test mod, at der er for­skel­s­be­hand­ling på ma­end og kvin­der. Det nor­ske fod­bold­for­bund, NFF, har el­lers li­ge­løn for beg­ge køn, men li­ge­be­hand­ling hand­ler om me­re end pen­ge.

»Min be­slut­ning er ba­se­ret på er­fa­rin­ger med lands­hol­det over en la­en­ge­re pe­ri­o­de. Jeg har al­tid følt, at jeg var en dår­li­ge­re spil­ler, når jeg kom hjem fra sam­lin­ger, og så­dan bør det jo ik­ke va­e­re,« har Ada He­ger­berg ud­talt til fod­bold­tids­skrif­tet Jo­si­mar.

Hun forta­el­ler, at det hand­ler om, at kvin­delands­hol­det kun fik én spil­ler­trø­je til he­le VM i 2017, at so­k­ker­ne ik­ke pas­se­de, og at her­rer­ne hav­de bed­re mu­lig­hed med fod­bold­støv­ler­ne.

»Det hand­ler om hel­he­den om­kring hol­det: le­del­se, plan­la­eg­ning, for­be­re­del­ser og gen­nem­fø­rel­se,« si­ger 23-åri­ge Ada He­ger­berg.

Psy­kisk kna­ek­ket

Hun forta­el­ler om, hvor­dan hun føl­te sig psy­kisk kna­ek­ket, da hun spil­le­de på ung­domslands­hold.

Pål Bjer­ket­vedt, ge­ne­ral­se­kre­ta­er i NFF, er ked af Ada He­ger­bergs op­le­vel­ser.

»Vi sy­nes, at det er trist, at Ada ik­ke er med på lands­hol­det, og vil und­skyl­de, at hun hav­de dår­li­ge op­le­vel­ser. Det er sam­ti­dig van­ske­ligt at kom­men­te­re syns­punk­ter og op­le­vel­ser fra 2017 og åre­ne før det,« si­ger Pål Bjer­ket­vedt til vg.no.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.