Dan­ske­re bli­ver hur­tigt tra­et­te af rød stu­es om­for­de­lings­ra­es

Met­te Fre­de­rik­sens om­for­de­lings­kar­ru­sel vil før el­ler si­den lø­be tør for ga­ver at de­le ud. Og så vil dan­sker­ne sø­ge mod blå blok igen. Hel­dig­vis.

Jyllands-Posten - - ERHVERV - TO­KE KRUSE

De dan­ske for­de­lings­par­ti­er fo­ku­se­rer kun på at de­le ud af skat­tey­der­nes pen­ge, mens det er helt uin­ter­es­sant, hvor­dan dis­se pen­ge skal tje­nes, og hvor­dan vi får fle­re af dem. Der­for be­hø­ver Dan­mark sta­er­ke li­be­ra­le par­ti­er på Chri­sti­ans­borg. Al­ter­na­ti­vet er, at vi druk­ner i sti­gen­de skat­ter, og vo­res virksomhed­er vil li­de un­der man­gel på ar­bejds­kraft og dår­li­ge va­ekstvil­kår.

Valg­kam­pen hand­le­de desva­er­re på in­gen må­de om va­ekst og skat­te­let­tel­ser, der i rød blok be­teg­nes som mod­by­de­lig egois­me, mens skat­testig­nin­ger er lig med fa­el­les­skab og so­li­da­ri­tet. Det er i sig selv be­ma­er­kel­ses­va­er­digt, når ud­gangs­punk­tet må va­e­re, at pen­ge­ne skal tje­nes, før de kan ud­de­les. Det er åben­bart pra­e­mis­sen i Dan­mark, at skat­te­let­tel­ser er no­get, kun on­de men­ne­sker fin­der på, mens for­de­ling er for­be­holdt de god­hjer­te­de.

Om­for­de­lings­vel­fa­erd

Vi må nok for­ven­te, at det vil fort­sa­et­te så­dan med So­ci­al­de­mo­kra­ti­et og Met­te Fre­de­rik­sen i re­ge­rin­gen. På et tids­punkt vil de imid­ler­tid kom­me til at mang­le pen­ge, og folk vil be­gyn­de at ind­se, at det for det nye po­li­ti­ske fler­tal ude­luk­ken­de hand­ler om at ta­ge fra nog­le og gi­ve til an­dre – ik­ke om at ska­be fle­re pen­ge. Det bli­ver om­for­de­lings­vel­fa­erd. Det kom­mer ik­ke til at dre­je sig om at ”ta­ge fra de ri­ge og gi­ve til de fat­ti­ge”, men om at ta­ge fra nog­le fat­ti­ge og gi­ve til nog­le an­dre fat­ti­ge. Det vil bli­ve et ke­de­ligt nulsums­spil, hvor nog­le skal ta­be, hvis an­dre skal vin­de. Yderst so­li­da­risk, må det for­stås.

Høj mand, la­ve skat­ter

Men hvor­for i al­ver­den er det så sva­ert at ac­cep­te­re, at la­ve­re skat­ter og øget vel­fa­erd godt kan føl­ges ad? Li­be­ral po­li­tik kan ud­ma­er­ket for­e­nes med en sta­er­ke­re kli­maind­sats, bed­re sund­hed, hja­elp til gam­le og bed­re ud­dan­nel­ser. Det er helt for­kert at tro, at hvis man øn­sker la­ve­re skat­ter, er man li­geg­lad med dem, der har brug for en ek­stra hånds­ra­ek­ning.

Ide­el­le vil­kår for er­hvervs­li­vet og for dem, der fak­tisk bi­dra­ger, gi­ver alt i alt fle­re pen­ge i statskas­sen end en hård brand­be­skat­ning – og det be­ty­der igen fle­re pen­ge at de­le ud af.

Li­ge­som ven­stre­flø­jens lo­gik er sva­er at for­stå, er Li­be­ral Al­li­an­ces nye for­mands navn sva­ert at ud­ta­le. Én ting er dog sik­ker – li­ge­som de hø­je skat­ter ik­ke for­svin­der i mor­gen, er Li­be­ral Al­li­an­ces da­ge ik­ke tal­te, for Alex Va­nop­slagh skal nok ta­ge den nød­ven­di­ge li­be­ra­le kamp.

Han krav­ler for­hå­bent­lig ik­ke op i tra­e­et og be­hol­der fød­der­ne so­lidt plan­tet på jor­den. Nav­net er sva­ert at ud­ta­le, men let at hu­ske: Ba­re ta­enk på ”høj mand, la­ve skat­ter”.

I den na­e­ste valg­pe­ri­o­de spår jeg frem­gang til Li­be­ral Al­li­an­ce. Før el­ler si­den går det op for folk, at kas­sen snart er tom, nøj­ag­tigt som når te­e­na­ge­ren flyt­ter hjem­me­fra og til sin over­ra­skel­se må kon­sta­te­re, at kø­le­ska­bet ik­ke la­en­ge­re fyl­des op au­to­ma­tisk.

iva­er­ksa­et­ter og di­rek­tør

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.