Bo­lig­kun­der ka­ster sig over lån med kort lø­be­tid

LÅN: Bo­li­ge­je­re og in­ve­sto­rer stod klar, da et nyt 20-årigt lån blev in­tro­du­ce­ret.

Jyllands-Posten - - ERHVERV - LARS NI­EL­SEN

De 20-åri­ge bo­lig­lån er for al­vor ble­vet po­pu­la­e­re. I 2019 har na­e­sten hvert fjer­de lå­ne­til­bud med fast ren­te i Nor­dea Kre­dit haft en lø­be­tid på 20 år. Og da der blev åb­net for lå­ne­til­bud i det nye 0,5 pct. lån tirs­dag, var der stor ef­ter­spørgsel bå­de hos kun­der og in­ve­sto­rer.

Kur­sen på de nye obligation­er nå­e­de helt op i 97,25, og på en en­kelt dag blev der af­gi­vet lå­ne­til­bud i Nor­dea for ca. 25 mio. kr. Det er et over­ra­sken­de godt tal, me­ner bo­li­gø­ko­nom Li­se Nytoft Berg­mann, Nor­dea Kre­dit.

»De 20-åri­ge lån har la­en­ge va­e­ret po­pu­la­e­re. Det skal for­kla­res med de la­ve ren­ter, der gør det bil­li­ge­re at be­ta­le ydel­sen på bo­lig­lå­net, og

den be­spa­rel­se va­el­ger nog­le bo­li­ge­je­re at veks­le til en kor­te­re lø­be­tid på de­res lån,« si­ger Li­se Nytoft Berg­mann.

Bank­ren­ten er i øje­blik­ket ik­ke me­get hø­je­re end 0 pct., og der­for kan det va­e­re en god idé at spa­re no­get me­re op i hu­set. Når man af­dra­ger hur­ti­ge­re på bo­lig­lå­net, slip­per man bil­li­ge­re i bå­de ren­ter og bi­drag.

I Nor­dea Kre­dit har de 20åri­ge lån i øje­blik­ket med­vind. 16 pct. af al­le de lå­ne­til­bud, der er gi­vet med fast ren­te og af­drag, har 20 års lø­be­tid.

Man­ge pen­ge at spa­re

Dre­jer det sig der­i­mod om kon­ver­te­rin­ger, sti­ger an­de­len til 38 pct. Det for­kla­res med, at man­ge bo­li­ge­je­re, der al­le­re­de har af­vik­let på de­res lån i en år­ra­ek­ke, ger­ne re­du­ce­rer lø­be­ti­den, når de la­eg­ger de­res lån om. På den må­de bli­ver be­spa­rel­sen brugt til at ned­brin­ge ga­eld, og bo­li­ge­je­ren und­går at be­ta­le for en 30-årig ren­te, hvis der f.eks. kun er 23 år til­ba­ge af den op­rin­de­li­ge lø­be­tid.

De 20-åri­ge lån er no­get dy­re­re end de 30-åri­ge, men bo­li­ge­je­ren bli­ver alt­så ga­eld­fri 10 år før. Og må­lt over he­le lå­nets lø­be­tid er der man­ge pen­ge at spa­re.

Den må­ned­li­ge ydel­se ef­ter skat på et lån på 1 mio. kr. er 3.460 kr., hvis det er et 30årigt lån, og 4.880 kr., hvis der er ta­le om et 20-årigt lån. Bo­li­ge­je­re, der va­el­ger at for­kor­te lø­be­ti­den til 20 år, skal så­le­des fin­de 1.420 kr. me­re hver må­ned.

Over he­le lå­nets lø­be­tid en­der den sam­le­de til­ba­ge­be­ta­ling dog på 1.228.000 kr. på det 30-åri­ge lån og på 1.140.000 kr. for det 20-åri­ge. Det er en for­skel på 68.000 kr. Der­med er der man­ge pen­ge at spa­re, hvis bud­get­tet kan hol­de til en lidt hø­je­re ydel­se.

»Hvis banklå­net er va­ek, bør­ne­ne er rejst, og løn­nen sta­dig tik­ker ind hver må­ned, kan det va­e­re en god idé at for­kor­te lø­be­ti­den på lå­net. Det er ik­ke al­le, der øn­sker at bli­ve helt ga­eld­fri, men de fle­ste sa­et­ter pris på en lidt la­ve­re ga­eld, den dag de går på pen­sion,« me­ner Li­se Nytoft Berg­mann.

Fo­to: Cas­per Dal­hoff

Den re­kord­la­ve bo­li­gren­te har gjort de 20-åri­ge lån ek­stra po­pu­la­e­re.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.