30 in­ve­sto­rer vil sagsø­ge Dan­ske Bank

Jyllands-Posten - - ERHVERV -

Ban­ker: Al­le­re­de i lø­bet af som­me­ren el­ler tid­ligt på ef­ter­å­ret bli­ver Dan­ske Bank sagsøgt af end­nu en grup­pe uden­land­ske in­sti­tu­tio­nel­le in­ve­sto­rer som føl­ge af sa­gen om hvid­vask. Det lig­ger fast, ef­ter at den umid­del­ba­re frist for at til­mel­de sig som sagsø­ger hos det bel­gi­ske kon­su­lent­hus De­mi­nor Recove­ry Ser­vi­ces ud­løb 1. ju­ni. Det skri­ver Bør­sen. Iføl­ge part­ner Edou­ard Fre­mault har om­kring 30 sto­re ka­pi­tal­for­val­te­re og pen­sions­kas­ser indtil vi­de­re meldt sig. De kom­mer pri­ma­ert fra USA, Stor­bri­tan­ni­en og Tys­kland. Han på­pe­ger, at fle­re sagsø­ge­re kan kom­me til se­ne­re. In­ve­sto­rer­ne vil iføl­ge Fre­mault kra­e­ve er­stat­ning på et min­dre ni­cif­ret be­løb – i eu­ro, selv om den pra­e­ci­se tabs­op­gø­rel­se end­nu ik­ke fo­re­lig­ger. Der­med står de 30 in­ve­sto­rer til at vil­le sagsø­ge Dan­ske Bank for 750 mio. kr.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.