Ap­ple op­gi­ver stort da­ta­cen­ter

DA­TA: Der bli­ver al­li­ge­vel ik­ke no­get Ap­ple-da­ta­cen­ter i Søn­derjyl­land.

Jyllands-Posten - - ERHVERV - MAZ PLECHINGER Il­lu­stra­tion: Ap­ple

Te­le­fon­sam­ta­len fra Ap­ple var kort. Men bud­ska­bet ik­ke til at ta­ge fejl af. Det er for­bi.

For to år si­den var der el­lers lut­ter amor­i­ner i luf­ten, da Ap­ple og Aa­ben­raa an­non­ce­re­de, at de hav­de fun­det sam­men.

Den ame­ri­kan­ske stjer­ne­virk­som­hed vil­le slå sig ned ved Kas­sø og op­fø­re et da­ta­cen­ter.

»Det er star­ten på en ny ae­ra for Aa­ben­raa Kom­mu­ne,« jub­le­de borg­me­ster Tho­mas An­d­re­sen (V) den­gang.

Men no­get gik ik­ke helt som plan­lagt.

Ap­ple hav­de lo­vet, at det vil­le be­gyn­de op­fø­rel­sen al­le­re­de in­den ud­gan­gen af 2018, men ame­ri­ka­ner­ne lod ven­te på sig. Indtil kom­mu­nen fik den be­sked, den hav­de fryg­tet og hå­bet al­drig vil­le kom­me.

»Det kom­mer fuld­sta­en­digt uven­tet for os, at Ap­ple i dag på et te­le­fon­mø­de ori­en­te­rer os om, at man øn­sker at af­ha­en­de sin byg­ge­grund. Aa­ben­raa Kom­mu­ne har ar­bej­det med Ap­ple i lang tid for at ska­be gro­bund for et af ver­dens stør­ste da­ta­cen­tre,« si­ger di­rek­tør for Kul­tur, Mil­jø og Er­hverv i Aa­ben­raa Kom­mu­ne, Stig Wer­mer Isak­sen.

Han ud­dy­ber dog, at Ap­ple po­in­te­r­e­de, at det ik­ke var Aa­ben­raa, der var no­get galt med. Det var Ap­ple selv.

»Det er dog sam­ti­dig min op­fat­tel­se, fra min sam­ta­le med Ap­ple i dag, at der ta­le om en over­ord­net stra­te­gisk for­ret­nings­be­slut­ning truf­fet i USA, og at be­slut­nin­gen er truf­fet helt uaf­ha­en­gigt af for­hold i Aa­ben­raa Kom­mu­ne. Der har bå­de i dag og hidtil va­e­ret me­gen ros af lo­ka­le sam­ar­bejds­part­ne­re og Aa­ben­raa Kom­mu­ne fra Ap­ples si­de,« si­ger han.

Le­dig grund

Sam­ti­dig gjor­de tek­no­lo­gi­sel­ska­bet det klart, at det vil­le fo­ku­se­re på sin før­ste dan­ske flirt, da­ta­cen­tret i Vi­borg. Men som kom­mu­nen slår fast, så be­ty­der det ba­re, at der nu er en da­ta­cen­ter­grund le­dig til nye in­ve­sto­rer.

»Hel­dig­vis er Ap­ple ik­ke den ene­ste spil­ler på det mar­ked,« fast­slår Tho­mas An­d­re­sen.

»Og som vo­res Da­ta­cen­ter­stra­te­gi jo ty­de­ligt be­skri­ver, har vi en må­l­ret­tet stra­te­gisk ind­sats, som blandt an­det sig­ter mod to da­ta­cen­tre i drift og to un­der plan­la­eg­ning i 2022. Det mål ar­bej­der vi sta­dig ben­hårdt for at nå, selv­om Ap­ples uven­te­de be­sked i dag nok ri­si­ke­rer at for­sin­ke os.«

Aa­ben­raa Kom­mu­ne med­del­er, at den nu vil kon­tak­te de re­le­van­te par­ter i sa­gen. Der­u­d­over, po­in­te­r­es det, »har Aa­ben­raa Kom­mu­ne selv­føl­ge­lig stil­let sig til rå­dig­hed for Ap­ple med as­si­stan­ce til at fin­de de ret­te kø­be­re til da­ta­cen­ter­grun­den i Kas­sø. En grund, som har den helt ret­te pla­ce­ring, stør­rel­se og ik­ke mindst til­slut­ning til strøm og da­ta­for­bin­del­ser med me­get stor ka­pa­ci­tet.«

Mo­del­fo­to af Ap­ples kom­men­de da­ta­cen­ter i Foulum ved Vi­borg, som ef­ter pla­nen skal åb­ne i 2020. Pla­ner om et til­sva­ren­de cen­ter na­er Aa­ben­raa er der­i­mod op­gi­vet.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.