Ankla­ge­re kra­e­ver mindst fem års fa­engsel til OW Bun­ker-di­rek­tør

Straf­fesa­gen mod den tid­li­ge­re OW Bun­ker­di­rek­tør Lars Møl­ler er gå­et ind i sin af­slut­ten­de fa­se.

Jyllands-Posten - - ERHVERV - JES­PER HØBERG NIKLAS KRIGSLUND

Bag­mand­spo­li­tiets ankla­ge­re kra­e­ver den tid­li­ge­re di­rek­tør for OW Bun­ker-sel­ska­bet Dy­na­mic Oil Tra­ding, Lars Møl­ler, idømt en fa­engsels­straf på mindst fem års fa­engsel.

Det kom frem på et rets­mø­de tirs­dag i Ve­stre Lands­ret, der be­hand­ler Lars Møl­lers an­kesag, ef­ter at han sid­ste år fik halvan­det års fa­engsel ved Ret­ten i Aal­borg.

Ankla­ge­myn­dig­he­den kra­e­ver des­u­den, at han bli­ver fra­kendt ret­ten til at le­de en virk­som­hed, hvor han ik­ke ha­ef­ter per­son­ligt.

Lars Møl­ler er til­talt for man­datsvig af sa­er­lig grov be­skaf­fen­hed, for­di han iføl­ge bag­mand­spo­li­ti­et lod en kre­dit til den sin­ga­po­re­an­ske sam­han­dels­part­ner Tan­koil lø­be løbsk til 156 mio. dol­lars, selv om OW Bun­kers kon­cern­le­del­se kun hav­de god­kendt en kre­dit på 10 mio. dol­lars.

Tan­koil kun­ne ik­ke be­ta­le pen­ge­ne til­ba­ge, og det blev en af to ho­ved­år­sa­ger til, at OW Bun­ker gik kon­kurs ef­ter ot­te må­ne­der som børsno­te­ret i novem­ber 2014.

Den til­tal­te vil fri­fin­des

Ankla­ger­ne kra­e­ve­de og­så fem års fa­engsel, da sa­gen blev be­hand­let i Ret­ten i Aal­borg, men by­ret­ten men­te ik­ke, at der var do­ku­men­ta­tion for, at Lars Møl­ler var gå­et ud over si­ne be­fø­jel­ser for egen vin­ding, og der­med kun­ne han ik­ke døm­mes ef­ter straf­fe­lovens be­stem­mel­se om man­datsvig, der har en straf­fe­ram­me på ot­te års fa­engsel.

I ste­det blev han dømt ef­ter en mil­de­re be­stem­mel­se, der hand­ler om at til­si­desa­et­te si­ne plig­ter.

Den har en straf­fe­ram­me på halvan­det års fa­engsel, som alt­så blev ud­nyt­tet fuldt ud af by­ret­ten.

Ankla­ger­ne har imid­ler­tid valgt at fast­hol­de sin på­stand om, at Lars Møl­ler bør døm­mes for man­datsvig, og de har un­der sa­gen hen­vist til, at Lars Møl­ler fik en bonus for 2013 på 4 mio. kr. ud­over hans fa­ste løn på 2 mio. kr.

Lars Møl­ler fast­hol­der, at han er uskyl­dig, og han vil der­for fri­fin­des.

Hand­len med og kre­dit­ten til Tan­koil be­tød, at Dy­na­mic Oil Tra­ding tjen­te så sto­re sum­mer på bl.a. ren­ter, at det ef­ter­lod sig ma­er­k­ba­re af­tryk i OW Bun­kers kon­cer­n­regn­skab.

Ons­dag skal Lars Møl­lers to for­svar­sad­vo­ka­ter, Ar­vid An­der­sen og An­ders Né­meth, gi­ve lands­ret­ten de af­slut­ten­de be­ma­er­k­nin­ger. Der­ef­ter for­ven­tes lands­ret­ten at med­dele, hvor­når den er klar til at af­si­ge dom.

Lars Møl­ler, tid­li­ge­re di­rek­tør for OW Bun­kers dat­ter­sel­skab, Dy­na­mic Oil Tra­ding, kra­e­ves idømt mini­mum fem års fa­engsel. By­ret­tens dom lød på fa­engsel i halvan­det år.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.