Svi­nepe­st i Asi­en gi­ver ja­ck­pot: mil­li­ar­dregn over dansk land­brug

FØDEVARER: Vold­som­me ud­brud af svi­nepe­st i Asi­en løf­ter fø­de­va­re­pri­ser­ne i he­le ver­den. Dansk land­brug har ud­sigt til re­kor­d­eks­port, og svi­ne­pro­du­cen­ter­ne får over 3 mia. kr. ek­stra i kas­sen.

Jyllands-Posten - - ERHVERV - LARS ATTRUP

Svi­nepe­st spre­der sig som en step­pe­brand i Asi­en, hvor op mod 200 mio. svin ven­tes at dø af syg­dom­men i år. Det ska­ber et gi­gan­tisk im­port­be­hov, som ud­lø­ser pris­stig­nin­ger på he­le ver­dens­mar­ke­det. Det vil al­le­re­de i år løf­te den dan­ske fø­de­va­re­sek­tors eks­port til det hø­je­ste ni­veau no­gen­sin­de, vur­de­rer Land­brug & Fødevarer, L&F.

Pris­stig­nin­ger­ne ven­tes at for­plan­te sig til al­le ty­per af kød, men på kort sigt er det de dan­ske svi­ne­pro­du­cen­ter, der får den i sa­er­klas­se stør­ste ja­ck­pot.

L&F har net­op op­da­te­ret prog­no­sen for svi­ne­køds­no­te­rin­gen i 2019 og 2020, og der er ta­le om den stør­ste opju­ste­ring i ny­e­re tid. Den for­ven­te­de gen­nem­snits­pris pr. ki­lo ha­e­ves med 1,22 kr. i år og 1,00 kr. na­e­ste år.

Opju­ste­rin­gen sva­rer til, at va­er­di­en af land­ma­en­de­nes pro­duk­tion af slag­tesvin ha­e­ves med om­kring 1,8 mia. kr.

i år og 1,5 mia. kr. na­e­ste år. Der­til kom­mer, at pri­sen på de mil­li­o­ner af små­gri­se, der eks­por­te­res le­ven­de, og­så sti­ger eks­plo­sivt.

»Det er helt en­ty­digt den ha­sti­ge spred­ning af svi­nepe­st i Ki­na og det øv­ri­ge Asi­en, der er for­kla­rin­gen på, at prog­no­sen op­skri­ves,« op­ly­ser mar­keds­a­na­ly­ti­ker Kar­sten Fle­min, L&F.

Halv­de­len af ver­dens pro­duk­tion af gri­se fin­der sted i Ki­na, og her er svi­ne­be­stan­den på kort tid styrt­dyk­ket med 21 pct., for­di mil­li­o­ner af sy­ge gri­se nedslag­tes.

Syg­dom­men bre­der sig

Den hol­land­ske stor­bank Ra­bo­bank skøn­ner, at Ki­nas svi­ne­pro­duk­tion i år vil fal­de 25-35 pct. Det sva­rer til, at 15 pct. af den glo­ba­le pro­duk­tion ud­ra­de­res, og syg­dom­men har nu og­så spredt sig til na­bo­lan­de som Viet­nam, hvor over 2 mio. gri­se er af­li­vet.

Ki­na har i april øget im­por­ten af svi­ne­kød med 24 pct., mens im­por­ten af fjer­kra­e­kød og ok­se­kød er øget hen­holds­vis 62 pct. og 75 pct. Den øgen­de ki­ne­si­ske im­port løf­ter pri­ser­ne på he­le ver­dens­mar­ke­det, og lan­de som Viet­nam ven­tes og­så at skrue op for im­por­ten de kom­men­de må­ne­der.

»Det helt sto­re boom i de asi­a­ti­ske lan­des im­port vil vi for­ment­lig først se i juli. Li­ge nu har man i Ki­na travlt med at nedslag­te svi­ne­be­sa­et­nin­ger og tøm­me svi­ne­kødslag­re­ne, hvil­ket mid­ler­ti­digt ska­ber et stort ud­bud,« for­kla­rer Kar­sten Fle­min.

Ra­bo­bank ven­ter, at 150200 mio. gri­se dør som føl­ge af ud­brud­de­ne af svi­nepe­st i Ki­na. Der­til kom­mer, at man­ge be­sa­et­nin­ger – af frygt for syg­dom­men – nedslag­tes fore­byg­gen­de.

»Der er slet ik­ke styr på smit­tespred­nin­gen i Ki­na end­nu. Der er utal­li­ge mi­kro­pro­du­cen­ter med en­kel­te gri­se, som fodres med mad­fald og se­ne­re om­sa­et­tes le­ven­de på små mar­ke­der. Det er re­ne smit­te­bom­ber, og syg­dom­men spre­der sig ha­stigt til Ki­nas na­bo­lan­de. Det vil ta­ge mini­mum to-tre år – og for­ment­lig la­en­ge­re – at få det un­der kon­trol og genop­byg­ge pro­duk­tio­nen,« vur­de­rer mar­keds­a­na­ly­ti­ker Jo­hn Jen­sen fra Agro­mar­kets.

»For­ry­gen­de«

I Land­brug & Fødevarer for­ud­ser che­fø­ko­nom Frank Øland, at Ki­nas vok­sen­de im­port­be­hov vil løf­te ver­dens­mar­kedspri­sen på ik­ke ale­ne svi­ne­kød, men og­så fjer­kra­e­kød, ok­se­kød og mu­lig­vis me­je­ri­va­rer.

»Som ver­den ser ud li­ge nu, er det tem­me­lig sik­kert, at fø­de­va­re­klyn­gens eks­port i år vil sti­ge til det hø­je­ste ni­veau no­gen­sin­de,« vur­de­rer Frank Øland.

Kim Hei­sel­berg, for­mand i Lands­for­e­nin­gen af Dan­ske Svi­ne­pro­du­cen­ter, be­teg­ner det som for­ry­gen­de, at der er ud­sigt til sta­er­kt sti­gen­de svi­ne­kødspri­ser.

»Og det bed­ste er, at pri­sen ser ud til at bli­ve på et højt ni­veau i en lang pe­ri­o­de. Vi har i den grad brug for en lang, so­lid høj­konjunk­tur, for vo­res sek­tor er pres­set af en stor ga­eld ef­ter en ra­ek­ke kri­se­år.«

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.