Eks­port­boom til Ki­na ka­ta­pul­te­rer land­ma­end

Ki­nas im­port af fødevarer ven­tes at vok­se så eks­plo­sivt, at det vil løf­te pri­ser­ne på he­le ver­dens­mar­ke­det. Da­nish Crown har i år øget eks­por­ten til Ki­na med 80 pct.

Jyllands-Posten - - ERHVERV - LARS ATTRUP

De vold­som­me ud­brud af svi­nepe­st i Asi­en sen­der chok­bøl­ger ud i ver­dens­mar­ke­det og ven­tes at ud­lø­se pris­stig­nin­ger på fødevarer i he­le ver­den.

Syg­dom­men har spredt sig til stort set he­le Ki­na og sprin­ger nu vi­de­re til na­bo­lan­de som Viet­nam og Nord­korea.

En stor del af Asi­ens svi­ne­be­stand er på få må­ne­der ble­vet ud­ra­de­ret af syg­dom­men, og in­tet ty­der på, at ud­brud­det er un­der kon­trol.

Der­for er der ud­sigt til en lang pe­ri­o­de med hø­je ver­dens­mar­kedspri­ser på al­le ty­per af kød, hvil­ket sen­der mil­li­ar­der af kro­ner di­rek­te ind på bank­kon­to­en hos de dan­ske land­ma­end.

Land­ma­en­de­ne og slag­te­ri­er­ne har tid­li­ge­re tabt for­mu­er som føl­ge af ud­brud af svi­nepe­st i Øst­eu­ro­pa i 2014.

Ud­brud­de­ne med­før­te, at Rusland luk­ke­de for al im­port af svi­ne­kød fra EU, hvil­ket fik pri­ser­ne til styrt­dyk­ke i he­le Eu­ro­pa. Svi­nepe­sten er sta­dig ud­bredt i Øst­eu­ro­pa, og det rus­si­ske mar­ked er sta­dig luk­ket.

De se­ne­ste må­ne­der er det dog fuld­sta­en­dig ble­vet over­skyg­get af syg­dom­mens spred­ning i Ki­na, som teg­ner sig for halv­de­len af ver­dens for­brug og pro­duk­tion af svin.

Syg­dom­men blev før­ste gang of­fi­ci­elt kon­sta­te­ret i Ki­na i au­gust 2018 og har si­den spredt sig med ra­sen­de hast i det sto­re land.

Mil­li­o­ner af gri­se vil dø

Ra­bo­bank vur­de­rer, at 150200 mio. ki­ne­si­ske gri­se vil dø som føl­ge af ud­brud­det, der ven­tes at re­du­ce­re lan­dets pro­duk­tion af svi­ne­kød med om­kring 30 pct., hvil­ket sva­rer til, at den glo­ba­le pro­duk­tion fal­der 15 pct.

På år­s­plan er der lagt op til et ki­ne­sisk pro­duk­tions­fald på svim­len­de 16 mio. tons kød. Det skal ses i ly­set af, at der om­sa­et­tes 9 mio. tons svi­ne­kød på ver­dens­mar­ke­det.

Det ki­ne­si­ske pro­duk­tions­fald er der­med så stort, at det umu­ligt kan da­ek­kes via øget im­port fra ver­dens­mar­ke­det. Der­for ven­tes svi­ne­kødspri­ser­ne i Ki­na at sti­ge 70 pct. i lø­bet af i år, hvil­ket dels vil re­du­ce­re for­bru­get af svi­ne­kød og dels med­fø­re en sti­gen­de im­port af ek­sem­pel­vis fjer­kra­e­kød og ok­se­kød.

»Ud­brud­det af svi­nepe­st i Ki­na er nu så om­fat­ten­de, at det og­så kan løf­te ver­dens­mar­kedspri­sen på an­dre ty­per af kød og mu­lig­vis me­je­ri­va­rer og an­dre pro­te­inkil­der. De ki­ne­si­ske myn­dig­he­der for­sø­ger li­ge nu at skrue hur­tigt op for lan­dets egen pro­duk­tion af fjer­krae. Det vil dog for­ment­lig ta­ge fle­re år at fyl­de det hul i mar­ke­det, som svi­nepe­sten har skabt. Syg­dom­men sy­nes fort­sat at vae

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.