Ud af kri­sen

Jyllands-Posten - - ERHVERV -

re ude af kon­trol,« si­ger che­fø­ko­nom Frank Øland, L&F.

Slag­te­ri­gi­gan­ten Da­nish Crown har i år øget eks­por­ten til Ki­na med 75-80 pct., og den vil­de ac­ce­le­ra­tion er sket i april og maj, hvor eks­por­ten lig­ger om­kring 150 pct. over de til­sva­ren­de må­ne­der i 2018.

Ver­dens­mar­ke­det løf­tet

»Ki­na har løf­tet he­le ver­dens­mar­ke­det ud af kum­me­fry­se­ren. Vo­res eu­ro­pa­ei­ske kon­kur­ren­ter har og­så øget eks­por­ten til Ki­na. Det be­ty­der, at sto­re ma­eng­der kød fjer­nes fra na­er­mar­ke­der­ne i Eu­ro­pa, hvor pri­ser­ne der­for og­så sti­ger,« forta­el­ler Lars Al­bert­sen, glo­bal salgs­di­rek­tør hos Da­nish Crown.

Si­den ja­nu­ar har Da­nish Crown ha­e­vet svi­ne­køds­no­te­rin­gen til sel­ska­bets an­dels­ha­ve­re med 40 pct., og det­te løft af­spej­ler me­get pra­e­cist ud­vik­lin­gen i slag­te­ri­kon­cer­nens ind­tje­ning. Iføl­ge en ny prog­no­se fra L&F vil svi­ne­køds­no­te­rin­gen sti­ge til et end­nu hø­je­re ni­veau de na­e­ste to kvar­ta­ler. Da­nish Crowns salgs­di­rek­tør de­ler den for­vent­ning.

»Det vil­de ryk er vi for­bi, men vi ven­ter fort­sat en ro­lig op­ad­gå­en­de ud­vik­ling på pri­ser­ne. Li­ge nu er der mid­ler­ti­digt et kun­stigt stort ud­bud af svi­ne­kød i Ki­na, for­di de tøm­mer de­res lag­re og sam­ti­dig slag­ter ek­stra­or­di­na­ert man­ge gri­se af frygt for svi­nepe­st. I lø­bet af få må­ne­der vil det­te over­ud­bud va­e­re ar­bej­det ud at sy­ste­met, og vi vil få et ae­g­te bil­le­de af, hvor stort Ki­nas im­port­be­hov er,« si­ger Lars Al­bert­sen.

Han vur­de­rer, at det vil ta­ge fle­re år for Ki­na at genop­byg­ge lan­dets svi­ne­be­stand.

Den in­ter­na­tio­na­le dy­re­sund­heds­or­ga­ni­sa­tion OIE ad­va­rer om, at Ki­na kom­mer til at ka­em­pe med svi­nepe­st i man­ge år frem­over.

Det skyl­des blandt an­det, at en del af det svi­ne­kød, der hand­les med i lan­det, er in­fi­ce­ret med svi­nepe­st. Det er ik­ke far­ligt for men­ne­sker, men med­fø­rer, at smit­ten spre­des, for­di le­ven­de gri­se fodres med in­fi­ce­ret mad­af­fald.

Smit­ten spre­des

Til­med er mil­li­o­ner af gri­se op­stal­det hos helt små pro­du­cen­ter og om­sa­et­tes le­ven­de på mar­ke­der og på tva­ers af lan­de­gra­en­ser, hvil­ket spre­der smit­ten yder­li­ge­re.

Det se­ne­ste år­ti er har de dan­ske land­ma­end ka­em­pet sig fra kri­se til kri­se.

Ejen­doms­pri­ser og egen­ka­pi­ta­ler i sek­to­ren er kol­lap­set ef­ter fi­nanskri­sen. Sam­ti­dig har Ruslands boy­kot, tør­ke og an­dre vold­som­me stød år ef­ter år ud­løst mil­li­ar­dun­der­skud.

Den vold­som­me va­ekst i Asi­ens im­port af fødevarer, som der nu er ud­sigt til, kan imid­ler­tid tra­ek­ke en del af de kri­se­ram­te land­ma­end va­ek fra den øko­no­mi­ske af­grund.

»Der er en del svi­ne­pro­du­cen­ter, som har va­e­ret på vip­pen øko­no­misk. For dem kan en la­en­ge­re pe­ri­o­de med go­de pri­ser be­ty­de, at tin­ge­ne tip­per i den rig­ti­ge ret­ning, så de kan bli­ve på går­den,« vur­de­rer Kim Hei­sel­berg, for­mand i Lands­for­e­nin­gen af Dan­ske

Han un­der­stre­ger dog, at et be­ty­de­ligt an­tal pro­du­cen­ter er kørt så fast øko­no­misk, at de for­ment­lig vil bli­ve tvun­get til at luk­ke un­der al­le om­sta­en­dig­he­der.

Fo­to: René Schütze

Claus E. Pe­ter­sen, for­mand for Lo­ka­le Pen­ge­in­sti­tut­ter og adm. di­rek­tør i Den Jy­ske Spa­re­kas­se, for­ven­ter, at pris­stig­nin­ger­ne vil gi­ve ro.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.