Blev kendt i borg­mester­skan­da­le: Un­der­skud i mu­rer­fir­ma

Øens Mu­rer­fir­ma har i en lang år­ra­ek­ke haft pa­e­ne mil­li­o­nover­skud. Det blev i 2018 veks­let til et un­der­skud på 11 mio. kr.

Jyllands-Posten - - ERHVERV - MICK KRISTENSEN

Øens Mu­rer­fir­ma har i lang tid år­ligt om­sat for et tre­cif­ret mil­li­onbe­løb og haft pa­e­ne over­skud.

Men i den bre­de of­fent­lig­hed har Øens Mu­rer­fir­ma ik­ke fyldt me­get.

Indtil sa­gen om An­na Mee Al­ler­s­lev (R), tid­li­ge­re borg­me­ster for be­ska­ef­ti­gel­se og in­te­gra­tion i Kø­ben­havns Kom­mu­ne, brød ud i lys lue og blev til en re­gu­la­er me­di­e­storm i ef­ter­å­ret 2017.

Øens Mu­rer­fir­ma spil­le­de en cen­tral rol­le i sa­gen, der hand­le­de om mu­li­ge ven­ne­tje­ne­ster og mis­brug af en magt­po­si­tion fra An­na Mee Al­ler­s­levs si­de og fik hen­de til at stop­pe som borg­me­ster.

I det før­ste regn­skabsår ef­ter sa­gen kan Øens Mu­rer­fir­ma nu frem­vi­se det før­ste un­der­skud i sel­ska­bets 27åri­ge hi­sto­rie. Til­med et »sta­er­kt util­freds­stil­len­de« un­der­skud på 11,1 mio. kr.

»Sa­gen om­kring An­na Mee Al­ler­s­lev har os be­kendt ik­ke haft ind­virk­ning på vo­res 2018-regn­skab,« un­der­stre­ger Tho­mas Damm, adm. di­rek­tør i og me­de­jer af Øens Mu­rer­fir­ma, over for Jyl­landsPo­sten.

Sva­ert at skaf­fe folk

I ste­det er der iføl­ge ham en ra­ek­ke ek­stra­or­di­na­e­re om­sta­en­dig­he­der, som sen­der bå­de om­sa­et­nin­gen og ind­tje­nin­gen ned hos det sto­re mu­rer­fir­ma. Heri­blandt at virk­som­he­den har haft sva­ert ved at skaf­fe ar­bejds­kraft.

»For vo­res ved­kom­men­de har det ført til en stig­ning i lø­nom­kost­nin­ger­ne på over 8 mio. kr. i for­hold til 2017, hvor vi re­a­li­se­re­de om­trent sam­me om­sa­et­ning. Det har vi ik­ke va­e­ret go­de nok til at for­ud­se,« si­ger Tho­mas Damm.

Sam­ti­dig har der iføl­ge Tho­mas Damm va­e­ret en pris­stig­ning på ma­te­ri­a­ler og ek­stra­or­di­na­e­re om­kost­nin­ger til op­star­ten af en ny tøm­rer­af­de­ling.

»Det­te, kom­bi­ne­ret med en til sta­dig­hed vold­som pris­kon­kur­ren­ce, har gi­vet et sam­let ne­ga­tivt re­sul­tat,« si­ger han.

For at da­ek­ke un­der­skud­det har ejer­kred­sen, som be­står af Tho­mas Damm og stif­ter Jan El­ving, skudt lidt over 10 mio. kr. ind i sel­ska­bet.

Der­med står Øens Mu­rer­fir­ma ru­stet til 2019, hvor der igen for­ven­tes et over­skud og sam­me om­sa­et­ning som i 2018.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.