Lars Lar­sens mø­bel­sel­skab ID­de­sign står til mil­li­onbø­de

DATASIKKER­HED: Da­ta­til­sy­net har meldt mø­bel­sel­ska­bet ID­de­sign med to dan­ske ka­e­der til po­li­ti­et – og fo­re­slår en bø­de på 1,5 mio. kr.

Jyllands-Posten - - ERHVERV - JES­PER OLE­SEN

Det er da rig­tig tra­els. Så­dan ly­der re­ak­tio­nen fra øko­no­miog it-di­rek­tør Mar­tin Krogh i mø­bel­sel­ska­bet ID­de­sign. Det dri­ver dan­ske mø­bel­bu­tik­ker i ka­e­der­ne Ide­møb­ler og Ilva.

Da­ta­til­sy­net har tirs­dag mor­gen ud­sendt en pres­se­med­del­el­se om, at ID­de­sign er meldt til po­li­ti­et og står til en bø­de på 1,5 mio. kr. – ud fra til­sy­nets vur­de­ring.

ID­de­sign ejes af dy­ne­køb­mand Lars Lar­sen, som og­så står bag Jysk-kon­cer­nen. Da­ta­til­sy­net

me­ner i den ak­tu­el­le sag, at mø­bel­sel­ska­bet har und­ladt i ti­de at slet­te op­lys­nin­ger om 385.000 kun­der. Der­for har til­sy­net nu indstil­let til po­li­ti­et, at sel­ska­bet får en bø­de på 1,5 mio. kr.

Krav til it til­si­de­sat

Da­ta­til­sy­net var i ef­ter­å­ret 2018 på be­søg hos ID­de­sign. Her blev sel­ska­bets da­ta­pro­ce­du­rer gen­nem­gå­et i for­bin­del­se med de nye GDPR-reg­ler og bl.a. fri­ster for slet­ning af kun­der­nes op­lys­nin­ger.

ID­de­sign hav­de før be­sø­get an­gi­vet, at der i en­kel­te Ide­møb­ler-bu­tik­ker fort­sat var an­vendt et ae­l­dre da­ta­sy­stem, som el­lers er er­stat­tet af et ny­e­re sy­stem i de an­dre bu­tik­ker. I det gam­le sy­stem blev be­hand­let op­lys­nin­ger om ca. 385.000 kun­ders navn, adres­se, te­le­fon­num­mer, e-mail og købs­hi­sto­rik.

Da­ta­til­sy­net skri­ver i da­gens af­gø­rel­se, at »det frem­går af da­ta­be­skyt­tel­ses­for­ord­nin­gen, at per­so­nop­lys­nin­ger skal op­be­va­res, så det ik­ke er mu­ligt at iden­ti­fi­ce­re de re­gi­stre­re­de i et la­en­ge­re tids­rum end det, der er nød­ven­digt til de for­mål, hvor­til de på­ga­el­den­de per­so­nop­lys­nin­ger be­hand­les.«

Det op­ly­ses sam­ti­dig, at ID­de­sign ik­ke har fast­lagt, hvil­ke fri­ster som skal ga­el­de for slet­ning af de per­so­nop­lys­nin­ger, der be­hand­les i sy­ste­met.

»Da­ta­til­sy­net fin­der der­for, at ID­de­sign ik­ke har over­holdt da­ta­be­skyt­tel­ses­for­ord­nin­gens krav om slet­ning, idet virk­som­he­den har be­hand­let per­so­nop­lys­nin­ger­ne la­en­ge­re end nød­ven­digt,« står der i en pres­se­med­del­el­se.

Hos ID­de­sign op­ly­ser øko­no­miog it-di­rek­tør Mar­tin Krogh, at sel­ska­bet har stram­met op på al­le pro­ce­du­rer.

»Vi må er­ken­de, at vi ik­ke har få­et slet­tet de da­ta til ti­den. Op til ikraft­tra­e­den af de nye da­ta­reg­ler var vi man­ge sy­ste­mer igen­nem. Det om­tal­te sy­stem er op­da­te­ret, så al­le da­ta er slet­tet i for­bin­del­se med sa­gen,« si­ger ID­de­sign-che­fen.

Han fort­sa­et­ter:

»På den ene si­de skal vi rent lov­giv­nings­ma­es­sigt gem­me ma­te­ri­a­le for at le­ve op til regn­skabs­reg­ler, og de skal så, i takt med at åre­ne går, slet­tes. Den funk­tio­na­li­tet var i for­bin­del­se med kon­trol­len ik­ke ind­byg­get i det gam­le sy­stem. Det er den så nu.«

Mø­belka­e­der­ne Ilva og Ide­møb­ler har brudt da­ta­reg­ler­ne for op mod 385.000 kun­der, for­di de op­be­va­re­de per­so­nop­lys­nin­ger i for lang tid, me­ner Da­ta­til­sy­net.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.