Jysk flyt­ter og mo­der­ni­se­rer 200 bu­tik­ker

Jysk-ka­e­den in­ve­ste­rer stort i at op­da­te­re og flyt­te bu­tik­ker.

Jyllands-Posten - - ERHVERV - JES­PER OLE­SEN

Jysk-ka­e­den bru­ger mil­li­o­ner på at mo­der­ni­se­re og flyt­te fle­re end 200 bu­tik­ker år­ligt. Kra­ve­ne til bu­tik­ker­ne aen­dres nem­lig hur­tigt i et de­tail­mar­ked pra­e­get af sto­re for­an­drin­ger med isa­er pres fra on­li­ne­han­del og kom­bi­na­tion af salgska­na­ler.

Lars Lar­sens Jysk-kon­cern, som er den su­ve­ra­ent stør­ste blandt de dan­ske sel­ska­ber in­den for møb­ler og bo­li­g­ud­styr, be­står af ca. 2.800 bu­tik­ker i 52 lan­de.

De 1.300 af dem lig­ger i re­gi af det dan­ske sel­skab Jysk Nor­dic, der står for kon­cer­nens ak­ti­vi­te­ter i det me­ste af Eu­ro­pa – bort­set fra de tysk­ta­len­de lan­de samt bl.a. Ita­li­en, Frank­rig og Spa­ni­en.

I Jysk Nor­dic har Mi­ka­el Ni­el­sen som kon­cern­di­rek­tør med an­svar for re­tail og del af di­rek­tio­nen op­ga­ven med at eks­pan­de­re an­tal­let af nye, fy­si­ske bu­tik­ker. Det skal ske, sam­ti­dig med at on­li­ne­hand­len vok­ser.

I det igang­va­e­ren­de regn­skabsår åb­ner Jysk Nor­dic så­le­des over 100 nye bu­tik­ker for­delt ud over mar­ke­der­ne som led i en fort­sat va­ekst­stra­te­gi. Sam­ti­dig skal mindst 200 af de ek­si­ste­ren­de bu­tik­ker mo­der­ni­se­res el­ler flyt­tes.

»Vi har et stort ap­pa­rat kø­ren­de he­le ti­den for at få iden­ti­fi­ce­ret pla­ce­rin­ger til nye bu­tik­ker og gen­nem­ført pro­jek­tet. På top­pen af det har vi en stor or­ga­ni­sa­tion, som ba­re i det igang­va­e­ren­de regn­skabsår har aen­dret el­ler flyt­tet de 200 bu­tik­ker. Det bli­ver og­så ni­veau­et frem­over,« si­ger re­tail­di­rek­tør Mi­ka­el Ni­el­sen og fort­sa­et­ter:

»Der sker for­an­drin­ger i he­le de­tail­hand­len. Der­for flyt­ter vi bu­tik­ker med, hvis hand­len aen­drer sig i et om­rå­de og be­va­e­ger sig an­dre ste­der hen. Det er selv­føl­ge­lig en stor op­ga­ve for me­d­ar­bej­der­ne.«

Nyt kon­cept

Ud over re­el­le flyt­nin­ger om­dan­nes bu­tik­ker og­så til et nyt kon­cept, som Jysk er i gang med at rul­le ud.

Jysk lig­ger i front blandt dan­ske de­tail­ka­e­der med bu­tik­ker i ud­lan­det i en ana­ly­se fra Re­tail In­sti­tu­te Scan­di­navia. På li­sten føl­ger mo­de­kon­cer­nen Best­sel­ler, skopro­du­cen­ten Ec­co, Pan­dora samt Flying Ti­ger Co­pen­ha­gen li­ge ef­ter.

De­tail­eks­pert Hen­ning Ba­hr, adm. di­rek­tør i Re­tail In­sti­tu­te Scan­di­navia, fast­slår, at der er be­hov for lø­ben­de til­pas­nin­ger i bu­tik­ker­ne.

»Kun­de­ad­fa­er­den aen­drer sig ha­stigt i dis­se år, og det stil­ler tårn­hø­je krav til de dan­ske bu­tiks­ka­e­der. De har be­hov for at mo­der­ni­se­re fy­si­ske bu­tik­ker, så de le­ver op til for­bru­ger­nes for­vent­nin­ger om at få en op­le­vel­se oven i hat­ten, når de shop­per. El­lers kan de li­ge så godt shop­pe on­li­ne.«

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.